Специальность ВАК РФ 14.01.03, авторефераты и диссертации по теме Болезни уха, горла и носа

 
 
  Тема диссертации Авторы Год  
  Дистракционно-стабилизирующие системы внешней фиксации и дермотензия при коррекции послеожоговых деформаций и контрактур шеи

Захист дисертацГТ вщбудеться год. 30 хв. на зааданж спещал1зованноТ ученоТ ради Д 01.21.01 при Нацюнальному медичному ушверситет1 ¡м. О.О.Богомольця (252002, м.КиТв, бульвар Шевченка, 17…

Жернов, Александр Андреевич 1996  
  Иммунные, метаболические, микрогемодинамические нарушения при гнойно-некротических осложнениях сахарного диабета и их коррекция в комплексе хирургического лечения

Так, гангрена у хворих на ЦД зустрічається в ЗО разів частіше, ніж у хворих, не страджаючих на діабет, а летальність при ЦД, ускладненим гангреною, складає 50 % (І.І. Сухарев, 1993…

Ковешников, Александр Владимирович 1996  
  Клинико-экспериментальное обоснование комплекснойдетоксикации в хирургическом лечении больных с механической желтухой неопухолевого генеза

Загальна частота п1сляоперац1йних ускладнень при неуск-аднен1й течП захворювання, в середньому, на 20-35% нижче iat у naitfeHTiB з ускладненнями, як1 розвинулися, в тому…

Райимов, Гайратжон Набиевич 1996  
  Клинико-экспериментальное обоснование хирургического лечения желчнокаменной болезни и ее осложненных форм

Все викладене вище зумовлюе нсобхишсть експериментального та кл1-шчного вивчення патогенетичних механ1зм1в розвитку та ускладненого перебггу ЖКХ для подальшого опрацювання ефективних способ!в д1агносту-вання, л1хувалыю! та х1рурпчноГ тактики при цьому захворюванш…

Журов, Юрий Эдуардович 1996  
  Клинико-экспериментальное обоснование хирургического лечения рефлюкс-гастрита (Клинико-экспериментальное исследование)

Клінічна симптоматологія рефлюкс-гастриту, його взаем9зв”яз0к диерегенераторними процесами у слизовій оболонці шлунку вивчеи недостатньо. Консервативне лікування не завжди задовольни клініцистів, оскільки не визначені ного можливості при різних стадія…

Белянский, Леонид Семенович 1996  
  Комбинированная эндлимфатическая терапия в комплексном лечении больных с разлитым перитонитом.

Для досягнення цхех мети були оформулъован1 наступи i завданвя: Z. Вивчатя та сиотеыатиэзватн юлнхчнх прояви оандрому евдогеввох 1нтокоякащх у хворях is 7П…

Штряха, Ярослав Степанович 1996  
  Лазерные органосохраняющие и органощадящие операции в лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки

Покращення результатів оперативного лікування хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки донині залишається актуальним соціально значущим завданням сучасної хірург…

Грубник, Юрий Владимирович 1996  
  Обоснование диагностики и лечебной тактики механической желтухи у больных с повышенным операционным риском

Таким чином, удосконалення тактики лікування пацієнтів з механічною жовтяницею з урахуванням факторів, що обумовлюють важкість стану хворого у кожному конкретному випадку, розробка нових методів лікування дасть змогу суттєво покращити результати лікування цієї надзвичайно важливої категорії хворих…

Нестеренко, Александр Леонтьевич 1996  
  Обоснования и эффективность энтеросорбции у обожженных пожилого и старческого возраста (клинико-экспериментальное исследование)

Особливо глибою порушення функц!онування життево важлизих органов i систем на Tni супутньо] BkoEoi гсатолопТ, ослабления адаптац!йних можливостей оргажзму виникають у oci6 похилого та старечого BiKy, ле-тальнють серед яких досягае 15-23 %, що у 2-3 рази перевищуе ана-лопчний показник серед дорослих опечених (В.М.Herd et а!, 1987; J.R.Saffle et…

Найда, Игорь Владимирович 1996  
  Объективные критерии показаний к проведениюпромывания брюшной полости в послеоперационном периоде у больных с острым разлитым перитонитом

Ряд дослідників ставлять під сумнів доцільність проведення перитонеального лаважу [ Кузнецов В.А., 1994, Rubin, 1986], встановив, що діалізат розповсюджується тільки по бокових каналах, не омиваючи всієї черевної порожнини…

Пепенин, Алексей Владимирович 1996  
  Оптимизация хирургического лечения непроходимости терминального отдела общего желчного протока неопухолевого генеза

Актуальн! сть теми зд1йсненого досл!дкення обумовлена по-ст{йно зростаючою к!льк!стю хворих на яовчокааияйу хворобу (ЖКХ) ¡з порушенням прох!дност! позапеч!нкових жовчних проток!в i незадов! льними результатами оперативного л!кування. I сьогодн! надзвичайно акгуальним е питания про виб!р найб!лыв адекватного способу в!дновлення прах! дност…

Бусыгина, Людмила Петровна 1996  
  Оптимизация хирургического лечения просттромбофлебтического синдрома нижних конечностей, осложненного медикаментозной аллергией

Не менш актуальною є проблема виникнення у хворих з ПТФС нижніх кінцівок сенсибілізації організму до медикаментів, які тривалий час використовувались для лікування трофічних виразок. У 60% хворих з виразковою формою ПТФС, яким більше- двох років проводили консервативне лікування, наступає сенсибілізація організму до багатьох медикаментозних…

Василюк, Ярослав Иванович 1996  
  Особенности заживления костной раны при аллопластике эмбриональной остеогенной тканью

Актуальність теми. Однією з актуальних проблем сучасної пластичної та відновної хірургії є лікування неконсолідоваяих переломів, несправжніх суглобів, що виникають у результаті пригнічення кісткової репаративної реґенерації при обширних дефектах кісток…

Дыбас, Богдан Владимирович 1996  
  Особенности клинических и морфо-функциональных проявлений язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с Helicobacter pylori в процессе хирургического и терапевтического лечения

Мета досл1дження. Внзначення характерних взаемозв'язюв м!ж особливостями клшчних прояв1в I морфо-функщональним станом гастродуоденальноТ зони у хворих на ВХ ДПК, асощйованоТ з Нр, в процес! х!рурпчного та медикаментозного лжування…

Беспалова, Елена Витальевна 1996  
  Особенности лечения больных с местными гнойно-воспалительными заболеваниями, подвергшихся воздействию факторов Чернобыльской аварии

Поряд з цим у загальній структурі хірургічної захворюваності гнійно-запальна патологія займає, за різними даними, від 4-5 до 30 і більше %, а частота гнійних післяопераційних ускладнень не лише не зменшується, але, згідно з даними ряду авторів, збільшується, наближаючись до доанткбіотикового рівню [Баіров Г_А…

Шумейко, Владислав Михайлович 1996  
  Особенности нарушения липидного и жирнокислотного обмена оперированных больных и их коррекция парентеральным питанием жировыми эмульсиями

Актуальяг-гть теми. Оенхсс хз причин, ~кз зу нов яге ваглсхсп хвг.ркх опггогаяих нз !пгунково-кишко»оку тпактх г катаболхчна спрякован 1сть оОмхку. викликана опергпхсс, в такек вкмусекЕ!-: г;>-логуваняяи яс : гхсля опегаи1:. Ь пхсляпп?эаи!Ькаку пг'холт подчинит сиест ясстх хворвх. як: пеоенесгк опеггткаях втпучання п.* слуякэвз-ккгковоиу тпзкт:, с…

Дзись, Роман Петрович 1996  
  Особенности развития, течения, профилактикии лечения перитонита при лучевом поражении

Така поєднана патологія, коли одне з захворювань є фоном, на якому розвивається інша, з нашого погляду, виливається в нову проблему сучасної медицини. Складність її в тому, що фонове захворювання формує відповідні порушення на системному рівні, змінює функціональний стан компенсаторно - пристосувальних реакцій та механізмів, реактивність…

Полянский, Игорь Юльевич 1996  
  Особенности хирургического лечения больших и гигантских язв желудка и двенадцатиперстной кишки с учетом иммуно-биохимических и морфологических изменений

Мета дослідження. Вияснити роль імунологічних, морфологічних і судинних зрушень, що виникають при великих і гігантських виразках шлунка і дванадцятипалої кишки та їх взаємозв’язок з порушенням білкового обміну і клінічними проявами захворювання і на основі отриманих даних обгрунтувати методи комплексного хірургічного лікування…

Пилипчук, Владимир Иванович 1996  
  Оценка тяжести и выбор хирургического лечения повреждений грудинно-реберного каркаса у пострадавших с сочетанной закрытой травмой груди

Для визначення раціонального об'єму хірургічного втручання у постраждалих з нестабільною грудною стінкою при ПЗТГ головна увага повинна приділятися питанню про можливість примінення того чи іншого методу хірургічного втручання, виходячи з стану хворого, що неможливо без оцінки прогностичних показників (Миронов М.П. с соавт., 1992…

Бурлука, Владимир Владимирович 1996  
  Патогенетические принципы коррекции расстройств моторно-эвакуаторной функции пищеварительного канала в раннем послеоперационном периоде (экспериментальное исследование)

Мета 1 задачі дослідження. Метою даного дослідження є вивчення впливу нових плазмозамінних рсзчичів “ЛАКТОСОРБАЛ" 1 "СОР-БІЛАКТ", а також простагландину Ег на відновлення МЕФ травного каналу при експериментальній післяопераційній ПКН…

Иванкив, Тарас Миронович 1996