Специальность ВАК РФ 14.01.11, авторефераты и диссертации по теме Нервные болезни

 
 
  Тема диссертации Авторы Год  
  Антиангинальный и антиишемический эффект каптоприла у больных с различными формами стенокардии

Пошук нових mnflxiß фармаколопчного влливу на клМчний nepeöir стаб1льних форм ¡шем1чно! хвороби серця (IXC) з метою пол!пшення якост! та зб1льшеиня триоалосп' життя е актуальною проблемою сучасно? кард1олоп'Т…

Евтушенко, Александр Владимирович 1996  
  Артериальная гипертензия у работников радиоэлектронной промышленности, подвергающихся длительному воздействию соединений свинца

Свинцев! сполуки втручаються' в д1ялыпсуь основних ме-xanisMíB регуляцП артер!ального тиску (AT), наиважаивХшими з яких е стимулявдя системи рен1н-анг1отензин, п1двшцення тонусу симпатично! нервово! системи, що супроводжуеться зб!ль-шенням концентрацП катехолам1н1в у кров1 (Boscolo Р. et al. 1988; Ехпег В. et al,1989; Fine В. et al, 1988…

Соломенчук, Татьяна Николаевна 1996  
  Безболевая ("немая") ишемия миокарда у больных, перенесших инфаркт миокарда

Ряд авторів вважав, що безбольовий перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС) зустрічається в 3-4 рази частіше, ніж її типова больова форма (D.Kawanishi, 1990; P.Peters et al., 1990…

Строна, Владимир Иванович 1996  
  Вегетативное обеспечение функционального состояния проводящей системы сердца у больных со стабильной стенокардией и пароксизмальной формой мерцательной аритмии

На cboroflHi, мигот i ння-тр í пот iння передсврдь (МГП) е найпоширеннипою аритм1ею серед суправентрикулярних порушень серцевого ритму i виявляеться у 0,47. дорослого населения, а сэред людей похилого BiKy - Bifl 2Z до 4X ( W. R. Каппе 1, Ph. A. Voir 1992). Не виникае сумн^ву, шр МГП не являеться самосийним захворюванням а проявлявтьоя на rpyHTi…

Батушкин, Валерий Владимирович 1996  
  Влияние комплексного лечения с применением внутривенной гелий-неоновой лазерной терапии на функциональное состояние миокарда у больных ишемической болезнью сердца

Але багато питань впливу ВГНЯГ. особливо при її застосуванні у складі комплексної терапії, на функціональний стан серцево-судинної системи і. зокрема, міокарду, у хворих на стабільну стенокардію напруги ІІ-ШФК. а такой при її сполученні з постінфарктним кардіосклерозом (ПІК) та початковою (прихованою) стадією серцевої недостатності (ПССН…

Торбин, Эдуард Семенович 1996  
  Влияние фенигидина на периферическую, центральную, внутрисердечную гемодинамику и перекисное окисление липидов у больных стабильной стенокардией напряжения

Незважаючи на успіхи, досягнуті у фармакотерапії хворих на ішемічну хворобу сервд /ІХС/, адекватне лікування вінцевої недостатності за допомогою лікарських засобів залишається предметом вивчення з метою оптимізащї лікувального процесу у цієї категорії хворих на рівні будь-якої ланки практичної охорони здоров'я. Це пояснюється,з одного боку…

Гостищев, Вадим Николаевич 1996  
  Гемомикроциркуляторная и кининовая системы при ранних стадиях сердечной недостаточности

Залишаеться також не вияснена роль актавовано! кал!креГн-к1-híhoboí системи кров! (ККСК) в механ!змах порушення киснево-транспортно! функцп кров1, функцюнального перевантаження серця та процесу енергетичного забезпечення мшкарда. Не досл)Дженнм в умовах гшерактивац11 ККСК залишаеться можлива деструкц1я кл1-тшших мембранних структур з порушенням Гх…

Дудка, Петр Федорович 1996  
  Диетическое потребление магния и калия при артериальной гипертонии: факторы риска, перспективы профилактики

Впровадження. Результати дослідження впроваджені у іактику роботи поліклінік міських лікарень м. Макіївки і м. інецька, а також у педагогічний процес на кафедрах внутріш-.х хвороб Донецького і Луганського медичних університетів…

Саег, Мохамед Махмуд 1996  
  Динамика допплерэхокардиографических показателей трансмитрального потока и обоснование терапии каптоприлом у больных острым инфарктом миокарда

Д1астол1чна функщя серця значною Mi рою визначаестан гемодинамжи i впливае на клш1чний nepe6ir гострого шфаркту мюкарда (IM) [Little W.C. et al., 1990, Finkelhor R.S. et al., 1991, Следзевська I.К. та iH., 1991, Tarumi N. et al., 1994]. Попршення коронарного кровотоку призводить до зростання кшцево-д1астол1чного тиску в л1вому шлуночку (ЛШ…

Павлюк, Владимир Иванович 1996  
  Дисфункция миокарда и желудочковые аритмии: детерминанты, аритмогенеза, механизмыформирования нарушений ритма, обоснование выбора

Актуальнл.сть досл1дясння. Ялуночхов! порушення ритму (ЕПР) е сян!ею з найважчих проблем у кард!слог1чн1й практкц!. ■ Вони можуть ускладнсвати будь-як1 структура! уранення серцевого м'яза 1 буги проявом екстракард1ально! патологз.!. У багатьох хворих ШПР е чутливим в!дображенням стану внутр1шньосерцево1 гемодлнам1КИ 1 важлив1:м гтрогностичним…

Жаринов, Олег Иосипович 1996  
  Изучение влияния средств метаболической коррекции энергетического обмена на течение ишемической болезни сердца у лиц пожилого и старческого возраста

Проблема ішемічної хвороби серця (ІХС) має велику соціальну та медичну значущість, що обумовлено швидким безперервним зростанням захворюваності в багатьох розвинутих країнах світу, недосконалість уявлень про механізми розвитку патологічного процесу, малою ефективністю у визначенні шляхів профілактики та лікування. Широка розповсюдженість, висока…

Березин, Александр Евгеньевич 1996  
  Инсулинорезистентность у больных эссенциальной гипертензией и ее коррекция с помощью антигипертензивной терапии

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ Гіпертонічна хвороба - патогенетично гетерогенне захворювання, в генезі якого приймають участь чиселенні фактори регуляції судинного тонусу на молекулярному, клітинному та системному рівнях. Останнім часом запропоноване1 гіпотезу, згідно з якою важливу роль у механізмах підвищення артеріального тиску відіграє резистентність…

Богданова, Лариса Геннадьевна 1996  
  Использование суфана в комплексном лечении острой левожелудочковой недостаточности у больных острым инфарктом миокарда

Одержані екиериментальні дані по вивченню властивостей суфану стали підставою для вивчення його терапевтичних властивостей у хворих ГЛШН при Г1М, у яких покращення скоротливої активності міокарда має важливе значення в оптимізації патогенетичного лікування…

Прудкий, Игорь Васильевич 1996  
  Квантовая коррекция гемодинамических и гемореологических нарушений при эссенциальной и ренальной гипертензиях

Актуальність проблеми. Артеріальна гіпертензія /АГ/ є однією з важливих проблем сучасної кардіології з огляду на значну поширеність серед населення. За даними різних авторів, захворюваність на АГ коливається в межах 10 - 20% 1 є частою причиною втрати працездатності осіб зрілого та середнього віку /І.П. Смирнова, 1992; А.В.Жюгжда и др.. 1992…

Войтович, Наталия Семеновна 1996  
  Клеточно-метаболические аспекты реализации факторов риска ишемической болезни сердца (Популяционное исследование)

Неаваяаючи на те, що Сагатор1чн1 мульт1центров1 про-грами, спрямован! на проф!лактику серцево-судиних захво-рювань з впливом на основа! 'фактори ризику IXC у ряд! Kpa'iH дозволили знизити 1нцидент фатально! i нефаталы£Я ÏXC в ексriерiентачьнiй soHi у пор1внянн! а контрольного, не-M3S однозначно! трактовки ефективяост.. проф1лактичних эа-ход1в, шр…

Николенко, Евгений Якович 1996  
  Клинико-патогенетическое обоснование применения нового типа антиоксидантов с гемодинамическим эффектом и периферических вазодилятаторов у больных хронической сердечной недостаточностью

Проблема xpoui'iHoi cepufBo'i недостатност! (ХСН) займам особливе шсдя а супаскш кардиологи. Це поз'язино г, зеликою поширетстю захзормвання, рлнньою втратою працездатноота, високою швалЦизак'Его i смертшгтго в еконо,\пчно розвипу-гих Kpainax. Так, а США зидьтсть госттал!зацш хворих на ХСН в 1988 роц! досягла 343000 випадшз, а смертшсть…

Сабадишин, Ростислав Алексеевич 1996  
  Клинико-фармакодинамические эффекты селективной бета-адреноблокады у больных с хронической сердечной недостаточностью

Хронічна серцева недостатність (ХСН), яка закономірно ускладнює перебіг захворювань системи кровообігу, залишається синдромом, що характеризується серйозним прогнозом. 5-ти річне виживання хворих із' ХСН ІІ-ИІ функціональних класів (ФК) не перевищує 60-80%, а для хворих IV ФК в середньому становить 20-25%, навіть за сучасних методів лікування…

Паращенюк, Лилия Павловна 1996  
  Клиническое значение параметров систем биологической защиты и биоэнергетики при некоронарогенных заболеваниях миокарда

Сучасн! погляди на природу мюкзрдипв та' кард1ом1опат1й базу-ються на доказах некоронарогенного ураження серцевого м'яза. У Mio-кард1 хворях IAM та ДКМП, попереджуючи розвиток морфо-структурно! альтеради, виникають та прогреоують складна мхкроциркуляторгп, iMyHHi, naTo6ioxiMi4Hi, д1зметабол1чн1 процеои. При цьому в органгз-Mi виникав пенна…

Даюба, Михаил Васильевич 1996  
  Клиническое значение поздних потенциалов желудочкову больных с пороками сердца.

В останні роки появився і набув широке визнання новий неінва-гивний спосіб прогнозування можливості раптової смерті від аритмії. Дей спосіб дістав назву сигнал-посередньої електрокардіографії (СП £КГ). В основі методу лежить реєстрація пізніх потенціалів шлуночків (ІНШІ), які Еідзеркалюють імпульси в морфологічно і злектрично неоднорідних ділянках…

Манлиева, Татьяна Александровна 1996  
  Нейроциркуляторная дистония: механизмы, состояние которых гуморальных регуляторных субстанций, классификация, диагностика, прогнозирование течения

Нейроциркуляторна дистонія є однією з складних проблем сучасної зрдіології як нозологічна форма, що поєднує в рамках одного ахворювання мультисиндромну картину серцевих порушень (В.І.Маколкін ї співавт., 1991; В.О.Бобров та співавт., 1994; H.Kotake et af1992; .Lev et al., 1992; Ch.Herrmann et al., 1994…

Трутяк, Владимир Ярославович 1996