Специальность ВАК РФ 14.01.10, авторефераты и диссертации по теме Кожные и венерические болезни

 
 
  Тема диссертации Авторы Год  
  Клинико-иммунологические аспекты формирования предвестников атеросклероза у подростков групп высокого риску

Останнім часом відзначається зростання захворюваності на атеросклероз, особливо серед чоловіків молодого зіку /Оганов Р.Г., 1996/. Перебіг його нерідко має важкі клінічні прояви та грізні ускладнення /інфаркт, інсульт/, які призводять до інвалідізації, а інколи й смерті лвдей творчого віку. Це зумовлює необхідність вирішення багатьох…

Нелина, Ирина Николаевна 1997  
  Клинико-патогенетические особенности сочетанной ротавирусно-бактериальнои кишечной инфекции у детей раннего возраста

В.В,Іванової та співавт. (1990), Н.КіеігЬ еі аі (1995) доведено переважне значення ендогенного інтерферону у системі лротиінфекційного захисту. Підвищена чутливість…

Палатная, Людмила Александровна 1997  
  Особенности постнатальной адаптации и иммунитета у новорожденных, рожденных от матерей, инфицированных вирусами простого герпеса и цитомегалии

Вхдомо, що перинатальне шф!кування ЦМВ та ВПГ може при-звести до формування вроджених вад розвитку, передчасного на-родження, порушення стану 1муиного захисту та пошкоджень ЦНС у д1тей першого року життя (J. Hanshow, 1990). Достов1рна 1н-формацхя про розповсюдження в1рус!в герпесу та цитомегалП…

Костюк, Елена Александровна 1997  
  Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у детей с болью в области сердца

Под1бних пов1домлень, що отосуються дитячих контингентхв хворих, наш не знайдено; однак за данши В.I.Cep6iHa, 1.В.Дворяковського (1982) у 50% дггей, hkí направляшься на консультативний прийом до кард1ореЕматолога, бол1 у д1дянц1 серця е основною, а нер1дко i единою скаргою…

Помиткин, Андрей Анатольевич 1997  
  Аллергический диатез у детей (диагностика, клинико-патогенетические особенности, реабилитация)

Недостатньо в и сока ефективи'сть рших метод1в лжування алергозш, вщсутнють вготривало-д'ночих засобш контролю дано? групп хвороб робить актуальним пошук рвинно-профшактичних, превентивних лщход1в в цьому напрямку, розробку до-золопчних реабштацшних заходю…

Помыткина, Людмила Родионовна 1996  
  Антигипоксическая терапия детей, больных острой осложненной пневмонией

Актуальність проблеми. Гостра ускладнена пневмонія у дітей, ів’язку з частотою і важкістю уражень, впражепості змін у ле-шх, частих рецидивів в процесі лікування і переходу в хронічні рми, як і раніше знаходиться в центрі уваги педпатрів та дитя…

Кравченко, Татьяна Юрьевна 1996  
  Влияние бронхиальной астмы на становление репродуктивной функции у девочек пубертатного периода

Метою нашої роботи стало розроблення методів прогнозування порушень репродуктивної функції на підставі вивчення особливостей її становлення у дівчаток пубертатного періоду, хворих на бронхіальну астму, на найближчий та віддалений періоди їх життя…

Кляцкая, Лариса Ивановна 1996  
  Влияние инфицирования респираторными вирусамина клинико-иммунологические показатели у детей с рецидивирующими и хроническими заболеваниями легких

Мета роботи. Вивчити вплив .інфікування респіраторними вірусами на характер імунологічних порушень та ефективність кліні-ко-імунологічної реабілітації дітей з рецидивуючими і хронічними захворюваннями легень для обгрунтування рекомендацій підвищення ефективності комплексної терапії, а також їх диспансерного спостереження…

Ахмад Мохсен 1996  
  Значение структурно-функционального состояния лимфоцитов в диагностике, прогнозировании течения и патогенетической терапии вирусных гепатитов у детей

Лктуальн1сть пройлскг-с У всъсму свш в!русн1 гепатити (ВТ) лос1дають одна а лров!дних м1сць як серед захворюва-носг1 людей, -ras: i серед причин 1х непрацездатносг1, 1нвал1-д1эацП та смертност! (Нощяч II С. з ся1вавт., 1991, УчайШн В. Ф. з сШвавт., 1994, Da la Hall, 1992, Yamauchl M. et al, 1S93). Пе СЕддчить про медмчну та соШальну значуаисть…

Кузнецов, Сергей Владимирович 1996  
  Иммунозависимость и направления иммунотерапиихронических заболеваний гастродуоденальной зоны у детей

Наг?ден1 дан1 доводять актуальжсть проблеми I необх1джсть дальшого вивчення етТологП та патогенезу хрошчних захворювань гастродуоденальноТ зони у дггей для розробки нових пщходш у проф(лактиц1 та л!куванш цт! поширеноТ патологи…

Борисенко, Михаил Иванович 1996  
  Клинико-генетические аспекты муковисцидоза и его пренатальная диагностика

Муковисцидоз — найпоширешше з! спадково зумовлених захворювань у д1тен — сьогодш являе собою не тшьки сернозну медичну, але й сошальну проблему. Його значна частотшсть (в Укранй 1:2300) новонароджених (Б. Я. Резник, I. Л. Бабш, 1989), важкий прогред1ентний nepeöir диктують наобхщшсть пошуку пштв удосконалення д1агностики, обстеження хворих…

Старец, Елена Александровна 1996  
  Клинико-иммунологические проявления вторичныхиммунодефицитных состояний у детей, которые проживают на территории радиоэкологического контроля

Практично не вивченою залишаеться проблема пост1йно! дН малих доз рад!ац1йного випром!нювання на орган1зм дитини 1 зокрема на 1мунну систевд. Так1 досл3.дження в еколог!чно несприятливих рег!онах крайни дадуть змогу налагодити ц!ле-направлену диспансеризац!ю 1 оздоровления д1тей з порушенням 1мунолог1чного стану. Ще одна сторона ше! проблеми…

Панькив, Виктория Ананьевна 1996  
  Клинико-инструментальные и биохимические сопоставления у детей раннего возраста с тяжелыми формами острых бронхолегочных заболеваний, протекающих с мозговым синдромом

Ндосконалення д!агностики тяеких фори гастрих бронхо-легеневих захворввань у д1тей раннього в1ку,що переб1гаать з невролог 1чниии поругення&ш.та обгрртування Гх пагогенегич-Н01 терапП . ЗЙВДАННЗ ДОСЛШЕННЯ…

Карпенко, Наталья Ивановна 1996  
  Клинико-лабораторная характеристика кардиальных и метаболических расстройств и особенности вегетативного статуса у доношенных новорожденных, перенесших асфиксию

МЕТА РОБОТИ. Вивчення особливостей вегетативної адаптації серцево-судинної системи, кислотно-основного стану, перекисного окислення ліпідів, системи антиоксидантного захисту у доношених дітей з асфіксією з метою удосконалення методів діагностики і обгрунтування методів раціонального лікування…

Дергачева, Зоя Николаевна 1996  
  Клинико-патогенетические аспекты моно-олигоартикулярных хронических артритов у детей и подростков

Співавт., 1986, О.Ю.' Болотіна і співавт., 1990). Проте встановлення нозологічної природи у кожному конкретному випадку виявляється важкою задачею, особливо при моно-олігоартикулярних ураженнях, вважаючи на .недостатню ідентифікацій етіологічного фактору, а також патогенетичну сутність, .що зумовлює клінічні прояви захворювання, як…

Тимофеева, Ольга Николаевна 1996  
  Клинико-эпидемиологические характеристики дискинопротеидемий у школьников пубертатного периода городской и сельской местности

Показгно, что интегральные фг.чгеры р;;с;сз (плюдикамия, курс! избыточная м£сса тела, повышенное АД, неудозпзтаорйтель псгесомсцисидпъная ситу си,на пеемье) скйзызггт отрицательней алий на сод£рзялми» шшядез у подростку спссс5етзугг фермиреза.1-аггрегемных ДГЗХ 1…

Зайцев, Игорь Эдуардович 1996  
  Клиническая оценка показателей иммунологической реактивности и альфа-фетопротеина при вирусных гепатитах у детей

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ. Вірусні гепатити (ВГ) . являють не тільки медичну, але й соціальну проблему, оскільки за частотою захворювання і поширення вони займають одне з провідних місць серед інфекційних захворювань як серед дитячого, так і дорослого населення. І внаслідок хронізації патологічного процесу, тимчасової чи постійної втрати…

Билецкая, Анна Андреевна 1996  
  Клинические и параклинические аспекты здоровья и реабилитации детей из семей ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Актуальність проблеми. Питания стану здоров'я нглшкіз еід батьків, ЕО піддавалися впливу іонізуючого опромінення, е актуальними для сучасного*суспільства, оскільки розвиток атомної промисловості збільгуе КІЛЬКІСТЬ людей, Ео контактують з малими дозами радіації /Ю.И. Москалев, 1891; Jensen Roland, 1S32; Е. .Ran et al. , 1883…

Траверсе, Галина Михайловна 1996  
  Клиническое обоснование терапии детей, больных вирусным крупом

Одночасно з шгльним вивченням еттлогп, патогенезу та молши-восгей Tepanii, в фахов1й лхтерагур! простереться тенденщя, з одного боку, до використання ыалопридатних у гсл1н1чн1й практиц! класиф1кац1й, а, с другого боку, до стандартна ацп лжувальних Д1й, пр здШснюються П1Д час надання нев1дкладно1 та планово! ме-дично! допомоги д1тям, хворим на…

Комаровский, Евгений Олегович 1996  
  Комплексная характеристика физического развития городских и сельских школьников Прикарпатья

У зв"язку з 1нтенсиф}кац!ею навчально-виховного процесу особливо? актуальности набувае питания охорони здорюв"я учн1в. Останне пов"яэано також з високоо лаб1льн1сти qfe'f трупи населения, показники здоров"я яко'г в б^ьшост! визначають в майбутньому стан здоров"я дорослого населения…

Голотюк, Александра Ивановна 1996