Специальность ВАК РФ 14.01.21, авторефераты и диссертации по теме Гематология и переливание крови

 
 
  Тема диссертации Авторы Год  
  Профилактика, диагностика и лечение ишемической контрактуры стопы

Як правило, ішемічна контрактура виникає на фоні неправильного чи есвоєчасного лікування compartment syndrome або місцевого гіпертензійно-иемічного синдрому (МГІС) - (F.A. Matsen, 1975; С.С. Страфун, 1991). МГІС - це тан, при якому високий тиск у закритому кістково-фасціальному просторі зменшує ерфузію капілярної крові нижче рівня, необхідного для…

Лесков, Владимир Григорьевич 1999  
  Хирургическая профилактика прогрессирования поясничного и грудопоясничного сколиоза

У літературі немає достатньо глибокого аналізу та узагальнення досвіду хірургічної корекції сколіотичної деформації хребта з застосуванням імплантатів і кістково-пластичної фіксації базисного відділу хребта…

Сердюк, Светлана Александровна 1999  
  Гнойно-некротические осложнения повреждения голеностпного сустава

Актуальність роботи. Проблеми етіопатогенеза, діагностики і лікування гнійно-некротичних ускладнень пошкоджень гомілково-стопного суглоба є одними з актуальних питань сучасної травматолог…

Вирва, Олег Евгеньевич 1997  
  Медицинская реабилитация больных застарелыми осложненными повреждениями позвоночника.

В структурі тяжкої хребетно-спинномозкової травми приблизно 80 % потерпілих проходять гострий період і залишаються жити. Всі ці хворі потребують на всіх стадіях травматичної хвороби спинного мозку допомоги…

Сташкевич, Анатолий Трофимович 1997  
  Особенности несъемного зубного протезирования у ликвидатров аварии на ЧАЭС

В заруб1;ш1й д1терагур* блвояйэ 6 в"д1в _и!кельхромовта: ошш-Bia t 2 впдп ирндош - золотого t ср{бпого. Бтшйдэно новчй апл; в г«гйку, до як ото добавлений порошок м!д!. Склад сплаву: **таяу 90,5-83,5*%, £шяйн1ю - 7,5м!д{ в!д'4 до 12%. Авторч пр"Лшл'< до^в«о-исшу п1сля пр^Лненля сплаву в wrfnini про доц! льн! сгь його в^по-р"01азпш, бо добавке. кШ…

Позняк, Михаил Александрович 1997  
  Показатели остеогенной активности и костного мозга человека и их практическое применение

Широке впровадження в ортопедо- травматолог i'-шу практику ноеих та окладних реконструктивно-в1дновних операцхй поставило питания про прогновування ix резулътат1в в план1 оптимально TepMiHiE та якост1 врощення к!сток. KpiM того, широке викориотання при оперативник втручаннях KiCTKOBo'i аутопластики диктуе необх1дн!сть виз-начення 'i'i…

Панченко, Леся Михайловна 1997  
  Протезирование дефектов зубных рядов при пародонтите и пародонтозе с расчетом на укрепление сохраняющейся прочности пародонта

Одним з факторів, який визначає вибір раціональної конструкції протезів у осіб із захворюваннями пародонту, є з'ясування залишкової потужності пародонту. Визначення цього показника здійснювалося різними методами. Але й до цього часу більшість з них не можуть вважатися задовільними, бо не враховують всього комплексу факторів, що супроводжують акт…

Топко, Петр Павлович 1997  
  Разработка и клинико-экспериментальные обоснования новых кобальтово-хромовых сплавов "Пластокрист" и "Керадент" в ортопедической стоматологии

З дисертацією можна ознайомитися ,в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомльця (м. Київ-57, вул. Зологічна, 1, стоматологічний корпус…

Омельчук, Николай Анатольевич 1997  
  Использование локального дозированного вакуума в превентивном лечении пародонтита

Актуальність теми. Розробка ефективного методу лікування пародонтиту з огляду на високе поширення захворювання е одним із • _ . ' 0 важливих завдань сучасної стоматології (£шетень ВОЗ, І.УО0…

Ивченко, Наталия Анатольевна 1996  
  Клиника, диагностика и лечение заболеваний тканей пародонта у женщин при пониженной функции гонад

Актуальшсть дисертацп визначаеться необх!джстю подальшоТ розробки питань, пов'язаних ¡з захворюваннями пародонту. зокрема у жшок дородного вку (20-35 ромв), ям страждають на безпл1ддя на фон! ппофункцп яечник!в. Надзвичайно важливим е рання д1агности-ка, визначення кл!жко-рентгенолопчних { функц!ональних особливо-стей переб!гу захворювань…

Бакшутова, Наталия Алексеевна 1996  
  Клинико-лабораторные показатели непереносимости к сплавам металлов

Мета та завдання дослідження. Метою нашого дослідження було підвищення якості зубного протезування шляхом виключення ускладнень, пов’язаних з непереносимістю до різнорідних сплавів металів…

Волынец, Виктория Николаевна 1996  
  Клинико-патогенетическое обоснование дифференцированной фармакотерапии генерализованного пародонтита

Питаниям етиологн та патогенезу генерагпзованого пародонтиту присвячено значну юльюсть дослщжень, однак i доЫ не з'ясовано нимало ctopih його виникнення й розвитку, лише 4îtko склапись уявлення про багатофакторнгсть пускових механ1змю, яю лежать в основ! його розвитку…

Белоклицкая, Галина Федоровна 1996  
  Клинико-экспериментальное обоснование усовершенствованных ортопедических методов при комплексном лечении заболеваний пародонта

На данин час ісиус едина і правильна думка серед ечспих-стоматологі» про необхідність комплексного підходу до проблеми лікування захворювань'пародонту (Копейкин 13.11. 1977, Крнштаб…

Ожоган, Зеновий Романович 1996  
  Клинические особенности течения кератозов слизистой оболочки рта и пути их коррекции на фоне различной реактивности организма

Актуалыпсть проблеми. Вивчення особливостей клМчного nepeöiry кератоз!в слизово! оболонки порожнини рота (СОПР) с важливим роздйюм стоматологи. Хоч кератози складають nopißunno невеликий вщсоток патолопчних процеав оргашв порожнини рота, !х значения в практищ лжаря-стоматолога важко переоцшити через роль, яку ni захворювання мають в раковш…

Педорец, Александр Петрович 1996  
  Клиническое и экспериментальное обоснование применения "Космола" в комплексном лечении заболеваний пародонта у людей разного возраста и пола

З'ясування рол! структурно-функцюнзльного стану к!стковоТ системи в розвитку захворювань пародонту важливо для обгрунту-вання патогенетичного лкування хворих на генерал!зований пародонтит. Перспективним е подальше вивчення та застосування…

Мазур, Ирина Петровна 1996  
  Научное обоснование региональной программы профилактики стоматологических заболеваний у детей Прикарпатья

Накопичені дані стали грунтом для розробки нормативних актів і профілактичних програм, які повинні були діяти в умовах жорсткого адміністрування і фінансування, але не дали бажаних наслідків. Використання таких програм сьогодні потребує перегляду, оскільки вони не враховують сучасних структурно-функціональних змін в самій системі охорони здоров'я…

Казакова, Рима Викторовна 1996  
  Обоснование принципов профилактики кариеса зубов и заболеваний пародонта у женщин в различные сроки беременности

Мета дослідження - обгрунтування основних принципів і методів профілактики карієсу зубів і захворювань пародонту в різні строки вагітності на підставі даних з вивчення впливу зміни складу і властивостей ротової рідини на показники стоматологічної захворюваності у вагітних…

Чумакова, Юлия Геннадьевна 1996  
  Особенности диагностики, клинического течения и лечения фурункулов и карбункулов лица

У даний час існує необхідність подальшого поглибленого вивчення хворих на цю патологію, а також пошук нових, більш ефективних методів лікування, направлених на профілактику ускладнень і скорочення строків непрацездатності. Урахування домінуючої ролі імунної системи у захисних реакціях організму визначає характер змін…

Лихиций, Алексей Михайлович 1996  
  Особенности клиники и лечения воспалительных заболеваний пародонта у детей с дисгармоничным физическим и биологическим развитием

Необхідно враховувати рівень фізігчного розвитку і біологічної зрілості дігоіі перед- та пубертатного періоду, бо ісігує тісний зв'язок цих процесів з патологією пародонту, але вичерпні відомості по частоті, особливостях патогенезу та клінічних проявів таких змін відсутні. Не мають вирішення і питання ролі запальних захворювань в генєзі пародонту…

Титаренко, Евгения Васильевна 1996  
  Особенности клинического течения и лечение заболеваний пародонта у психически больных детей

Високу розповсюджен!сть захворювань пародонту пов'язу-ють з! складнЮтю !х ет!олог!! та патогенезу, багаточислен-н!стю чинник!в. що ix викликають, в!дсутн1стю ефективних за-coöiB первинно! проф!лактики…

Лысак, Татьяна Юрьевна 1996