Специальность ВАК РФ 14.02.01, авторефераты и диссертации по теме Гигиена

 
 
  Тема диссертации Авторы Год  
  Гигиеническая оценка ионизирующей радиации и меры противорадиационной защиты горнорабочих угольных шахт

Особливості вугільних шахт (механізація виробництва, висока запиленість повітря робочої зони породами та вугіллям, що мають природну радіоактивність, еманації радону і торону з поверхні виробок в обмеженій робочій зоні та накопичення іродуктів їх розпаду у вентиляційних струмах, неадекватність вентиляційної системи послідовне провітрювання виробок…

Партас, Олег Викторович 1999  
  Гигиеническая оценка комплексного влияния факторов окружающей среды на динамику возникновения и течения заболеваний щитовидной железы у населения Украины

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені 0.0. Богомольця за адресою: 252057, Київ-57, вул. Зоологічна, 3…

Пельо, Игорь Михайлович 1999  
  Гигиеническая оценка суммарного действия ионизирующей радиации (цезий-137) и магнитного поля промышленной частоты

В зв’язку зі збільшенням кількості атомних електростанцій (АЕС) та розширенням мережі високовольтнії* ліній електропередачі в ряді країн світу виникло питання про необхідність регламентування сумісної дії на населення іонізуючої і неіоні-зуючої радіації. Це обумовлено тим, що атомні електростанції є джерелами забруднення навколишнього середовища…

Думанский, Вадим Юрьевич 1999  
  Гигиенические аспекты предупреждения синтеза канцерогенных N-нитрозаминов в воздушной среде и организме человека

Серед xiMi4HHX речовин, що забруднюють навколипше середовище, эсобливу тривогу викликають К-штрозам1ни (НА), яи вщзначаються високою канцерогенною актившстю для лабораторних тварин, в зв'язку з чим эозглядаютъся Мжнародшш агентством з вивчення раку як потенцшш шнцерогени для людини (Reed Р.1.,1996…

Соверткова, Лариса Степановна 1999  
  Гигиенические и социальные факторы формирования здоровья работоспособного населения в отдаленный период аварии на ЧАЭС

Теоретичні та методичні основи, розроблені в дисертаційній роботі, використані при розробці пропозицій до “Концепції соціологічного реєстру осіб” і враховані МОЗ України при внесенні змін та доповнень до Закону України “Про соціальний статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (стаття 16…

Прилипко, Валентина Антоновна 1999  
  Научные основы охраны воздушной среды от загрязнения канцерогенными N-нитрозаминами и предупреждение онкогенного риска для населения

Важлива ¡нформацы щодо значущос-ri штрозосполук в розвитку ракових захворювань людини була отримана S.Preston-Martin, 1987 i D.Winn, 1984, як1 представили прям! докази канцерогенного Д1яння деяких сполук цього класу (спецш[ичних для тютюну) на людяну…

Литвиченко, Ольга Николаевна 1999  
  Функциональные изменения в организме при действии факторов производственной среды операторов видеодисплейных терминалов

Актуальність теми. Протягом останніх десятиріч увагу фізіологів, гієністів привертає проблема негативного впливу праці на комп'ютері (Тетчелл др, 1989, 1991; Гельтищева, Селехова, 1991, 1992; Мартиросова, 1995; arima et all., 1988; Obelianis, 1997…

Йонда, Михаил Евгеньевич 1999  
  Эколого-гигиенические основы предупреждения неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на здоровье населения

Актуальність темн. Напередодні входження людства у друге тисячоліття однією з найбільш важливих проблем є екологічна. Нестримна техногенна діяльність руйнує біосферу, негативно змінює якість життя та стан здоров’я аж до підвищення рівня смертності, появи генетичних порушень і раніше невідомих хімічних екологічних захворювань…

Сергеева, Любовь Анатольевна 1999  
  Гигиеническая оценка влияния климато-погодных условий на течение бронхиальной астмы.

Дисертація виконана згідно договору-підряду теми № 237 за планом МОЗ України “Розробка методів оцінки впливу на людину комплексу шкідливих факторів”, реєстраційний номер 01920001515…

Анисимов, Евгений Николаевич 1998  
  Гигиеническая оценка алиментарного ксенобиотической нагрузки на организм людей в Центральном Донбассе

Глобальне забруднення ссредовища мешкання людини токсичними хишчними речовинами приводить до значного !х накопичення в об"остах навколишнього середовища 1 в подаль-шому надаодженню в органом з продуктами харчування, водою та повоям…

Вихованец, Татьяна Анатольевна 1997  
  Гигиенические основы безопасной перевозки на судах и перегрузки в портах химических грузов наливом

Мета лослідження. Комплексна гігієнічна оцінка роботи сучасного транспортного об'єднання з міжнародних морських перевезень і перевантаження хімічних вантажів наливом, розробка та впровадження системи профілактичних і коригуючих заходів щодо забезпечення охорони здоров'я, професійної безпеки працюючих і екологічного благополуччя регіону…

Скородумов, Андрей Николаевич 1997  
  Научные основы мониторинга гемобластозов среди пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

Актуальність проблеми. Створення системи моніторингу гемобластозів у вигляді підрегістру в Державному регістрі (ДР) України зумовлено необхідністю гігієнічної оцінки онкогематологічних ефектів дії іонізаційного випромінювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою, на населення України та відсутністю до цього часу системи, яка б забезпечила…

Гудзенко, Наталья Анатольевна 1997  
  Особенности токсикодинамики анионных азокрасителей для кожи и обоснование принципов их гигиенического нормирования

Актуальність роботи. Розвиток промисловості тонкого органічного синтезу призвів до утворення складних за структурою хімічних речовин із заданими властивостями, серед яких є і барвники. В Україні з метою збільшення виробництва останніх побудовано завод тонкого органічного синтезу в м. І.-Франківську - нині фірма “Барва”. З 1985 р. на цьому…

Никулина, Галина Леонидовна 1997  
  Алиментарная профилактика заболевания у работников Чернобыльской зоны отчуждения

В1доыо. що одним 1з наябХльш еФективних шлях1в проФ1лаасп1КИ захворгаань е той. ио усувге причину, яка ушзскоджуе орган1зм. Але ¡en шлях для прашеючих в зон1 в1дчуження. н1 практично. н1 теоре-гично не е можливим. Ue пов"язано з в1дсутн1стю шлях1в повного 1зо-иовання працюючого контингенту в1д рад1ац1яного впливу оточупчого :ередовища. в якому…

Карпенко, Петр Александрович 1996  
  Гигиеническая оценка новых рецептур резин на основе хлоропреновых каучуков и изделий из них

В л1тератур| майже в1дсутн! дан1 по вивченню впливу на органам гум, яю вироблен1 на ocHoei хлоропренових каучуюв марок ДХ, ДН, ДСН i КР-50. Практично немас в1домостей про д1ю на органам людини виро61в з цих MaiepianiB в реальних умовах ексллуатаци. Достатньо добре вивчений в токсиколопчному в1Дношенн1 основний мономер Haipiiy - хлоропрен, який…

Борисова, Ирина Владимировна 1996  
  Гигиенические основы комплексной системы оптимизации свободного времени подростков.

Проблеми оптим!зацП позанавчально! д1яльност1 та в1ль-ного часу п1дл!тк1в вивчено у значно менипй Mipl. Так. до категорП в1льного часу в1дносять частину позаурочного часу…

Сергета, Егор Владимирович 1996  
  Гигиеническое значение селена как микроэлемента

Актуальність проблеми. Експертами ВООЗ селен віднесено -до життєво важливих мікроелементів для організму людини тільки у 1975 році / Серия технических докладов ВОЗ, 1975. -№ 532/. Його причетність до запобігання множинних некрозів у щурів доведена ще Schwarz К. et al., 1957. Але тільки у 1973 році стало відомо /Rotruck G.T. et al., 1973/, що селен…

Сучков, Борис Павлович 1996  
  Гигиеническое обоснование методов обработки и технологии использования жидкого навоза свиноводческих компелксов в земледелии степной зоны Украины

Актуальн1сть рзботи.У систем! гагат-недержании* ксмплек-сних оадсровчих вачод1в особлив* вкачаина" набулг шгганнл охорони навколишнього сере-дсвища в1д еасрудненнл ыдходшл! тваринниць.ких комплекс 1в,яю функцюиуеть на прашглоый оо-нов1. Багатср1чна практика експлуатзцп великих тыгинниць…

Тарабарова, Светлана Борисовна 1996  
  Научное обоснование системы гигиенического воспитания учащихся

Сучасна шксла повинна розширити свої функції, стати джерелом иховання у школярів високої культури, в тому числі і гігієнічної, рієнтуючи їх на загалшсшюдські цінності, найважливішою з яких здоров’я. Гігієнічна освіта і виховання, як важливий елемент :ебічного виховання учнів та підготовки їх до життя, відіграє суттєву ольу вирішенні проблем…

Поташнюк, Раиса Захаровна 1996  
  Научные основы питания беременных женщин с нарушенной репродуктивной функцией в анамнезе в комплексе лечебно-реабилитационной программы специализированного санатория

Пропоноваш при цьому рекомендацц (Гутман Л.Б. й ствавт., 1991) не враховують специфнсу обмшних процеав, потреб в енерги та харчових речовинах ваптних жшок з порушеною репродуктивного функщею в анамнез^ суперечать по бшково-енергетичному компоненту офщшшй точщ зору експерттв ФАО/ВОЗ/УООН ("Потребности в энергии и белке ...", 1987), даючим "Нормам…

Пономаренко, Владислав Иванович 1996