Автореферат и диссертация по медицине (14.02.01) на тему:Алиментарная профилактика заболевания у работников Чернобыльской зоны отчуждения

АВТОРЕФЕРАТ
Алиментарная профилактика заболевания у работников Чернобыльской зоны отчуждения - тема автореферата по медицине
Карпенко, Петр Александрович Киев 1996 г.
Ученая степень
доктора медицинских наук
ВАК РФ
14.02.01
 
 

Автореферат диссертации по медицине на тему Алиментарная профилактика заболевания у работников Чернобыльской зоны отчуждения

ГБ OA

3

1НСТИТУТ МЕДИШНИ ПРАЦ1 AKMEMlï МЕЛИЧНИХ НАУК УКРАГНИ

КАРПЕНКО Петро Олександрович

АЛ1МЕНТАРНА ПРОФГЛАКТИКА ЗАХВОПОВАНЬ У ПРАЦ1ВНШ1В ЧОРНОБИЛЬСЬКОУ ЗОНИ В1ДЧУЖЕННЯ

14.02.01-Г1г1ена

Автореферат дисертацН" на здобуття наукового ступени доктора меличних наук

Kmïb-1996

Дисертац1я е рукопис. Робота викокана в Укра!нсъкому науково—досл1дному 1нститут1 харчування М1н1стерства окорони зяоров"я УкраГни

Науков! консультанта:

академ1к HAH 1 АМН УкраГни. доктор ыедичних

наук, професор ЮЛ.Кунд1ев

доктор ыедичних наук, професор В.Г.Передер1й

0Ф1ц1йн1 опоненти:

член-кореспондент HAH i АМН Укра!ни, доктор медичних наук, професор 1.М.Трахтенберг доктор «едичних наук, професор Б.Л.Сыолянський доктор медичних наук, професор М. I.Руднев

Пров1дна,,установа:

Донецькия державний медичний ун1верситет

Захист в1дбудеться "_"_1996р о _год.

на зас1данн1 спец1ал1зовано! ради Д 50.20.01 "Г1г1ена при 1нс*гитут1 ыедицини прац1 АМН Укра!ни за адресов: 252033, Ки1'в, вул. Саксаганського, 75.

3 дисертац1ею можна ознайомитись в науков1й б1бл!отец1 1нституту медицини прац1 АМН УкраХни.

Автореферат роз!сланий "_"_:-199S р.

Учения секретар спец1ал1зовано1 ради, кандидат медичних наук

Г.I.КОВАЛЬОВА

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬШСТЬ ПРОЕЛЕМИ. Олн1еп 1з наяскладн1шх проблем х1нця Ю-стол1ття с подолання насл1дк1в аварИ на Чорнобильськ1а АЕС. ia сьогоденмл на ion ve реального пляху повного позбзелення :п1&а1тчизник1а в1д насл1дк1а ц1еХ трагедП. Еазпе;х--;н;1м с те. ио Ш1 вир1щання ule'í проблемы лядин! доведаться ще протягом багатьох хзк1в прадшаги в зон! аварП. Ue. в езоп чергу. вгаагге здШснення юшуку шлях1а ефективного захисту i"í в!д згубного комб1 кованого шлиьу iSfiícropia довкХлля в зон! в1дчузкення СЮ. И. Кундиев. И. М. Трах-генберг. 1931:1935: Н. Ф. Пваницкая. 1993: Дж. Гофман. 1334).

В1доыо. що одним 1з наябХльш еФективних шлях1в проФ1лаасп1КИ захворгаань е той. ио усувге причину, яка ушзскоджуе орган1зм. Але ¡en шлях для прашеючих в зон1 в1дчуження. н1 практично. н1 теоре-гично не е можливим. Ue пов"язано з в1дсутн1стю шлях1в повного 1зо-иовання працюючого контингенту в1д рад1ац1яного впливу оточупчого :ередовища. в якому разом з пов1трям, продуктами харчування та воюю до орган1зыу надходять рад1онукл1ди. що призводить до тривалого знутр1ишього опром1нювання.

Спостережння за станом здоров"я прац1аник1в Чорнобнльсько! зо-w в1дчуження та ос1б. як1 припмали участь у подоланн1 насл1дк1в аварН' на ЧАЕС св1дчать про значне зростання у них захворшань !М. А.Пилинська та 1н..1991: В. Д.Вохмеков и др..1994: А.И.Нягуи 10..1935: А. А. Чумак. Д. А. Базыка. 1995: Н.Д.Троныш и др.. 1995: Д.М. Якименко. 1995: И. Н. Хомазос. 1995).

Результата багаточисельних досл1джень св1дчать. що в проф1лак-гиц1 значно! к1лысост1 соматичних 1 проФес1йних захворювань одне 1з тров1дних м!сць noelда: ал1ментарний Фактор С Г.А. Дунаевский. 1980: 3. Д. Ванханен. К.С. Петровский. 1931: В.А.Доценко. 1980: 1982:1990: З.И.Смоляр.1991: Б. J1. Смолянский. I. И. Абрамова. 1S93).

Поряд.з шм. останн1м часом проведено ряд наукових досп1джень. зезультати яких об"ектив1зутт> позитивну роль ал1ментарнаго Фактора i зменшенн1 негативного впливу 1он1зупчо1 рад1ац11 на орган1зм : В. И. Циприян. 1992: В. А. Барабой. 1995. В. Н. Корзун. 1995: В.Ф.Торб1н. L996).

Проведен! досл1д^ення х1ы!чного складу рац1он1в. як1 використо-вукггься на п1дприеыствах громадського харчування м. Чорнобимля. св1дчать про те, ню вони не в1дпов1даюггь сучасн1й концепцП' рад1озахисного харчування СВ.И.Сыоляр, 1992).

У зв"лзку з шш важливим с створення рац1он1в як1 б одночасно в1длов1дали вммогам л1кувально-пЕоФ1лактичнаго та д!стичного харчування. Вони' повинн1 враховувати основн1 положения концепцП рад1озахисного харчування 1 останн1 досягнення нутр!ц!ологП. Х1ы1чния склад 1х повинен задовольняти потреби орган!зму ¡подо збе-реження стаб!льност! гоыеостазу, а також у коректуюч1й дП надто складних зм1н у процесах обм1ну речовин. що виникають в пре-норб!дному п патолог1чному яого станах, зумовлених згубним комб1но-ваним впливом фактор!в довк1лля та умов прац! в зон1 в!дчуження.

МЕТА Д0СЛ1ДЖЕНЬ. Розробити теоретичн! 1 практичн! аспекта первично! та вторинно! ал1ментарно! проф1лактики соматичних 1 про-Фес!йних захворювань серед прашзючого контингенту в зон1 в!дчужен-ня.

Для досягнення визначено! мети були окреслен! так1 0СН0ВН1 ЗАДАЧ1:

1. Вивчити стан здоров'я прад1вник1в зони в1дчуження.

2. З'ясувати умови прац1 1 перел1к профес1й у ц1й зон1.

3. 0и1нити орган1зац1ю та стан фактичного харчування прац1вни-к!в Зони в1дчуження.

4. Розкрити законом!рност1 в1дпов1дних реакц!я орган1зму п!ддосл1дних тварин при тривалому вживанн1 ними харчових продукт1в з рад!онукл!дною контаы1нантою та з"ясувати при цьому вплив певних продукт1в харчування на зм1ни вм1сту сульфг1др1льних сполук по 1х БН-груп1 у сироватц1 кров1 та показник1в перекисного окисления л1п!д1в у печ1нц1 1 нирках поряд з 1ншими б1ох1м!чними компонентами.

5. 3"ясувати в експериыент1 окрем1 сторони проФ1лактично! дП певних продукт1в харчування при наявност1 в'рац1он1 рад1онукл1дно1 контам1нанти. простежити. як це позначае ться на !нтенсивност1 б1осинтезу цитоплазматичних 1 ц1тохондр1альних РНК 1 б1лк!в та обы1н! ы1неральних речовин у окреиих структурах тканин, а також досадит« особливост1 морфолог1чшх зи1н у кл!тинах та 1х органелах шлунково-кишкового каналу 1 паренх! матозних орган!в цих тварин.

6. Обгрунтувати иеобх1дн!сть використання окремих продукт1в 1з п1двишеною б1олог!чною активн1стга в л1кувально-проФ1лактичному та д!етичному харчуванн1 праигаочого контингенту зони в1дчуження.

7. Розробити зразковий добовий наб1р основних продукт!в та рац!они. як! одночасно в1дпов1даюгп> вимогам л1кувзлъно-проф!лактич-кого 1 д1етлчного харчування, напрззленого на п1дэ!!цення ст!йкост! срганХзму працкючих в зон1 а! дчужння.

КАУКОВА НОВИЗНА робота полягсе в то од. що:

- експериментально п1дтаерд,кена негативна д1я рад1ону<сл1дно1 хонтам1нантл цез!ю. при тр^р.злсму 11 надходжэнн1 до орган1зму: 1н-тенсиф1кац!я процесу лерекисного окисления л1п1д!в: розеиток дест-рукцП" кл1тин та субкл1тиншх елемент1з: дисбаланс м1неральних речовин: зниження р!вня сполук з наявн1стю сульфг1др1льних груп та 1нтенсивност1 б!осинтезу рибонуклеиювих кислот 1 б1лк!в:

- вперше виявлено зменшення негативно!" д11 рад1онукл1д!в цез1ю на 61ох1м1чн1 проиеси та кл1тинн! 1 субкл1тинн1 структури у щур1в. як1 в склад1 рац!он1в отримували один 1з продукт1в з п1двищеною б1олог1чною активности:

- результатами кл1н1чних досл1джень вперше доведена ■ еФек-тивн1сть безалкогольного бальзаму "1лля Муромзць" 1 б1лкового продукту "Бодрость" в реаб!л!тацП хворих. як1 приямали- участь в д1кз1дацП насл1дк1в авар!! на ЧАЕС:

- вперше розроблено та впроваджено зрозковий добовий наб1р зсновних продукт1в та рац1они, як1 одночасно в1дпов1даюггь вимогам л1кувально-проф!лактичного 1 д1етичного харчування. налравленого на 11двищення ст1йкост1 орган1зму працюючих до негативно! дП 1он1зую-■ю! рад!ац11.

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕНИЯ робота полягае в:

- з"ясуванн1 негативно! д1! на орган1зм тривалого надходження эад1онукл1дно! контам1нанти цез1ю та обгрунтуванн1 рол1 певних про-1Укт1в харчування в п!двищенн1 ст!йкост1 орган1зму до негативно! III 1он1зуючоГ рад1ац11:

- встановленн! ефективност! певних продукт1в харчування у проке! кл1н1чно! реаб!л1тац!1 хворих, як1 приймали участь в л1к-)1дацП насл1дк1в аварП" на ЧАЕС; '

- обгрунтуванн! рол! ал!ментарного фактору, як одного 1з

засоб1в. спрямованаго на проф1лактику сокатичних 1 проФес1йних зах-

воршань серед працпочого контингенту, в уиовах прац1 якого. с чин-

ники з гтритаианними властивостяш порушення окисно-в1дновних про-иес!в у орг£н1зы1.

ПРАКГОЧНЕ ЗНАЧЕНИЯ роботи полягае у розробц! нормативно! доку-иентааН 1 рекомендац1я для пХдпригмств громадського харчування 1 орган1а охороки здоров'я вХдносно:

- п1двищення еФек.тивнаст1 л1кувального процесу у хворых на зах-ворювання орган1в травления при збагаченн1 рац1он1в безалкогольным бальзамом "1лля Муроыець" та б1лковим продуктом "Бодрость":

- побудови рац1он1в, як1 одночасно в1длов1дахггь вимогам перзин-ноХ 1 вторинно! проф1лактики захворсванъ серед ос1б. праця яких пов"язлна з д1ев на 1'х оррган1зм 1он1зуючо1 рад1ацП:

- орган1зац11 харчування ос16. як1 зазнали впливу 1он1зуючого випром1нювання. в санаторно-курорггних установах.

ОСНОВН1 НАУКОВГ ПОЛОЖЕНИЯ. ЩО ВИНЭСЯТЬСЯ НА ЗАХИСП

- анал1з стан^здоров"я прац1вник1в зони в1дчуження св1дчить про значния р1ст показникХв захворюеаност1 серед них взагал1 1 орган! в травления зокрема в пор1внянн! з анадог!чниш по Укра1н1. Це вимагее пошуку шлях1в для п1двищення ст1тсост1 орган1зму до негативной дИ на нього чинник1в виробничого та навколишнього середовица:

- наявн1сть рад1онукл1днох контам1нанти шз1с в рац1он! б!лих оур1в спричиняе значн1 морфолог1чн1 зм1ки з боку орган1в травления, серцавого ммяза та нирок. з боку м1нерального обм1ну в окремих органах та б!осинтезу РНК у печ1нц1 а серцевому м"яз1. зм1ни б1ох1м1чних показник1в. Збагачення рац!он1в цих тварин певними продуктами харчування сприяе зменшеннп приведених вище зм1н;

- застосування певних продукт1в у харчуванн! хворих-учасник1в л1кв1дац1Г насл1дк1в аварП на ЧАЕС покращуе 1'х загалъний стан та позитивно впливас •на динаы1ку деяких кл!н1чних показник1в:

-влровадження в зон! в1дчуження та медичних закладах рац1он1в. як1 одночасно в1дпов1дают> вимогам л1кувально-проФ1лактичнаго 1 д1еточного харчування. спрямованих на п1двищення ст1йкост1 ор-ган1зыу до негативноХ д1Х 1он1зушоХ рад1ац1Х. с одним 1з щлях1в зменшення тимчасовоГ втрати працездатност! серед прашаочого контин-

генту та покрашення результат^ його медично! реа51л1тац1Х.

АПР0БАЦ1Я РОБОТИ. Основы! положения дисерпгацП допов1дались 1 обгоЕорсзалисъ на Всесовзн1й нарад1 з питанъ л1кування д1тея 1 до-рослих, як1 находяться в зон1 впливу насл1дк1в аварИ ЧАЕС, Евпатория. 1930р.. на ХП Республ1канському з"1зд1 г1г1ен1ст1в Укра1ни. Одзса. 1331р. на нарад! в Дэржавн1й ком1с1Г Ради М1н1стр1в СССР з надзаичаяних ситуац!а. Москва, 1391р.. на ы1хр9спубл1кансьхсиу се-ы1нр1 спец1ал1ст1& з питань харчування а м1жколгоспних эдравнииях. сан."Л1сова п1сня". 1391р.. на "Укра1нсько-н1мецысому сиипоз1ум1 з питань рац!онального харчування населения. &ив. 1992р.. на 1У конгрес! св1тово!" (йгдерацП укра1нсысих л1карських товар1ств. Харк1в, 1332р.. на конФеренцП "Зкологогигиенические проблемы питания населения". КиХв; 1992р.. на республ1кансък!й конФеренцП "Проблемы рационального питания детского и взрослого населения, проживающего на территории пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС. Ки1в. 1993р.. на ы1жнародн1й науков1й конФеренцП "Розвиток часового харчування. готельного господарства 1 туризму в уыовах ринкових .в1дносин", КиХв. 1994р. .на симпоз1ум1 "Протирад1ац1йн1 засоби та 1'х застосування у зв"£зку з авар1сп на ЧАЕС". Ки1в. 1995р.. на Першому УкраГнському конгрес1 гастроентеролог1в. Дн!пропетровськ. 1995р., на пост1яно д1пчих курсам и0рган1зац1я харчування в проФсп1лкових санаторно-курортних установан УкраХни". Ворзель.сан. "Перемога". 1995р.. на науково-практичному сем1нар1 у рейсах м1жнасодно1" спец1ал1зовано1 виставки "Чорнобиль:еколог1я, лшина. здоров"я", Ки1в. 1996р.

0Б"£М РОВОТИ. Дис8ртац1я викладена на 216 стор1нках машинописного тексту» склад геться 1з вступу. о г ляду л1тератури. опису материи та. метод1в досл1дження, викладення результат1в С 5 роэдШв), 1'х обговорення. висновк1в та списку л1тератури С246 в1тчизняних та 60 1ноземних джерелаЗ. Робота м1стить 43 таблиц! 1 22 мапшк1в.

РЕЗУЛЬТАТА Л0СЛ1ЛШЬ ВИКОРИСТАШ ПРИ Р03Р0Щ1: - Постанови Каб!нету М1н1стр1в УкраХни в1д 15 листопада 1991р N 318. Додаток N 1. "Додатков1 розрахунков1 гродав! нооми витрат на харчування хворих. як1 постраждали внасл1док ЧорнобильсъкоХ катастроф, в л!кувально-проФ1лактичних закладах Св1дд1леннях);

- Постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраХни в1д 21 травня 1992р N 2587.

Додаяж N 1. "Додатков! норми продукт!в харчування для ос1б. як1 постраждали внасл1док Чорнобильсъко! катастрофу у стацГонарах спец1ал1зованих л!кувальних заклад1в Св1дд1лень).

Додаток N 2. "Норми харчування ос1б. як1 постраждали внасл1док Чэрнобилъсько! катастроф«. в л1кувалъно-курортних закладах":

- рекоыендац1я по орган1зац11 харчування в санаторно-курортних установах ос1б, як1 п1ддавались дП 1он1зуючого випром1нгаання СУкр. республ1кагнська Рада по управл1нню курортами проФсп1лок. 1990): ■

- зразкового лобового набору продуктХв для л1кувалъно-проф1лак-тичного харчування прац1вник1в НВО "Припаять" Сзатверджвний М03 Ук-ра!ни 9.07.93р.):

- зразкових рац1он1в. як1в1дпов1дахггь одночасно вимоогам л!ку-вально-проФ1лактичного 1 д1етичного харчування ос1б. праця якия пов"язана з д1ею1он1зуючо! рад1ац11.

По тем! дисертацП опубл1ковано 20 роб!т.,

МАТЕР1АЛИ ТА МЕТОЛИ ДОСЛ1ДЖЕНЬ

Сб"е ктами досл!джнь були прац!вники ЧорнобйльськоГ зони в1дчу*9ння С 5974 ос!б), 122 хворих, .як!. приймали участь В л!кв1дац11 насл1дк1в азарИ на ЧАЕС, експериментальн1 тварини Сб1л1 i/pl) хд прил/.-.ги юслинного 1 тьаринного походжекня. текнолог1я отр'.'.у.зння як.-.'.к рсзроблгна в Укрой н1 на протаз! останн1х 10 рок1в.

Ло таких в1дносяться безалкогольн1 бальзами "1лля Муроыець". "Украина" та "Кшв". налог "Барви кола" 1 "Аскан1я", б!лков1 продукта "Бодрость", "Б1остим" та "Космол".

Ее-элкоголън1 .бальзами виготовлен1 на основ! концентрованих плодововиноградних сок1в. насто1'в пряно-ароматачних 1 л1карсъких рослян Св1д 11 до 17). цикор1ю розчинного 1 настою кореня женьвеня. Енергетачна ц1нн!сть i'x складке - ' 194 юсал/1С0 г (ТУ 10.13УССР. 253-SO). ■''•,.

Безалкогольний нап1я "Барви кола" виготовлений з яблучного соку, гзрбузового пюре, натурального меду 1 питно! води. Мае оранжево-золотистия кол!р, непрозорий, гармон1йнип. газований, приемний анэ-насномангозий аромат С ГУ 10. Г/УССР. 75-90). 1!ал1Я "Аскйн1я" виготовлений з яблучного та виноградного сок!в з додаванням концентрату квасного сусла та настою л1карських трав. Газований, мае теи-но-руб1новип ко.'Лр, гармон1йний смак з приемним в1дт1нкоы житньо! с-корикки СТУ 10.17УССР.51-89). Енергетачна ц1нн1сть цих напо!'в -33,4 1 53,1 ккал/100 г в1дпов!дно.

Для виготовлення сухих б1лкових продукт!в використовуеться переважно сировина тваршного походженя 1 в невилик1й к1лъкост1. як дом1 ыка. рослинного походження. Так, до складу продукту "Бодрость" та- "Б1ост1м" входить суха кров осв1тлена, сухе обезжирене молоко. ячм1нно-солодозия екстрект. иукрова пудра, апель'синова есенц!я та стеарат кальц1ю. До складу "Б1остиму" також додатково входить соевий концентрат, яечний порошок, пектин, ыет!он1н та аскорб1нова кислота. "Космол" складасться з молока сухого обезжиреного 1 нероэ-бавленого, сироваткового б1лкового концентрату, ячм!нно-солодового екстракту, олИ. лактату кальц1я та аскорб1ново"1 кислота. К1льк1сть сухих речовин у б1лкових продуктах коливаеться в1д 90.49 до 97.04Х. б1лка - в1д 23.30 до 54.17Х. енергетачна ц!нн1стъ - в!д 347,3 до 412.5 ккал/100 г.

Експеримвнтапьн1 досл1дження з вивченням антирад!ац1йно1 д!1' вищазгаданих продукт1в харчування зд1йснювалась на 348 б!лих щурах - саыцях з початковоо ыасою 152-168 г. У перш1й cepli досл1джень 270 61лих щур1в були розд!лен1 на 10 груп. по 30 шур1в у кожн1й. Ус! тварини, кр1м 1-1 групи - контроль, в склад1 загальнов1варного рац1ону отринували щоденно мясо-к1сткове борошно 1 молоко з р1внем забруднення 134Cs та 137Сз 370 Ек/кг/л, в1дпов1дно по 2 г 1 8 мл на 100 г маси т1ла. Щур1 2-1" групи не отримували нижченазваних' продукт! в - позитивния контроль,кожна тварина 3-10 групи шоденно до рац1ону отримувала - 1мл .бальзаму "Укра1'на" СЗ-а трупа}, 1 мл бальзаму "Кихв" (4-я група), 1 мл бальзаму "1лля Муромець" С5-а група). 5 мл напою "Аскан!я" Сб-а група). 5 мл напою "Бзрви кола" С7-а група), по 2 г б1лкових продукт1в "Б1остим" С8-а група), "Бодрость"СЗ-а група) та "Космол" С10-а група). Тривал1сть експери-менту - 6 м1сяц1в з врахуванням псказник1в через 113 м1сяц1. Вив-чались загалъноб1олог1чн1, Ф1з1олог1чн!» б1ох1м1чн1, 1мунолог!чн1, 61оФ1зичн1 та морфолог1чн1 показники.

У друг!я серп досл!джень -48 щур1в були розд1лен1 на 12 груп по 4 тварини у кожной, для вивчення 1нтенсивност1 б1осинтезу РНК 1 б1лк1в у иитоплазм1 1 ы1тохондр1ях з використанням м1чених сполук.

У експериментальних досл!дженнях критер!ем оц1нки загальноб!о-лог1чно! дП слугували зовн!шн1й вигляд, к1льк1сть.спожитого корму та випито! води, зм1на маси т1ла, показник к!лькост1 ер!троиит1в та buIct ге»юглоб1ну у периферичн1й кров1, функц1ональния стан нерво-во! системи - на ochobI повед1нково1 реакц11 за допомогою тесту в1дкритого поля С М. А.Навакатикян.1979) та сумарно-порогового показ-ника. 3 ф1з1олог1чних досл1джень брали до уваги функц1ональний стан нирок, враховуючи р1венъ лобового д1урезу, юонцентрац1ю сечовини та б1лка у сеч1 СВ.С.Карпенко и др.,1977). Б1ох1м!чними параметрами були дан! про: б!локсинтезушу Функц!ю печ1нки. . судячи по вм1сту б1лка в II тканин1 та у сироваггц! кров1 С за методом Jtoypl та б1уре-товою реакц1ею). по сп1вв1дношенню б!лкових Фракц1й Селектрофоре-тично на nanepl): 1нтенсивн!сть б1осинтезу на субкл1тинному р1вн1 цитоплазиатичних 1 м1тохондр1альних 61лк1в у печ1нц1 1 сериевому м"яз1 э використанням прекурсора Н-лейцину Ф1рми "Amsrsham" з пито-ыоо активн1стю 45 К!/моль, визначаши рад1оактивн1сть на л1чильни-ку "Tracer Analytic"; вм!ст нукле!'нових кислот РНК 1 ДНК у печ!нц!

1 ст1нках кишок СспектроФотометрично за методом Цанева 1 Маркова): 1нтенсивн1сть б!осинтезу на молекулярнму р1вн1 цитоплазматичних 1 . м1тохондр!альних РНК. wo i'x вид1ляли з печ1нки 1 серцевого м"яза .Сза допомогою хлоро Формового . методу, як це описано у . Ya.L.Germanvnk, A.G.Mlnchanko.1378: A.G.Mlnchenko. 1938), кориетую-чись прекурсаром Н-оротатом Свиробництва UWYR Praha) з питомою активиста 15 К1/молъ, вим1ргаочи рэд1оахтлвн1сть на р1динному сцинти-ллц1яному л1чильнику "Tracer Analytic": обм1н ам1нокислот за активиста ам1нотрансфераз АЛТ 1 ACT у печ1нц1 1 сироаатц! кроа! СВ.КОрехович. 1977): концентрац1ю сэчовини у сироватц1 кров! Ско-лометрично): bmIct 5H-rpvri бокового 1 неб1лкового генезу у сироватц! кров! С ультрем1крометодсм за В. Ф. Фоломеевим): 1нтенсивн1еП) окислювальних процес!в, приймаючи до уваги активн1сть цитох-ром-С-оксидази (за методом Е.Vernon,1971) 1 каталази С за методом Т. Hlfiashl.Y.R. Peters, 1983): обм1н тригл1церид1в 1 л1попРоте1д1в та Ix в1льнорадикальне розщеплення, висновупчи на п1дстав1 показник1в перекисного окисления у м!ксосомальн1й фракцП гепатоцит!в та неф-роцит1в - малонового д1альдег1ду та г1дроперекис1в л1п1д1в СВ.Н.Орехович, 1977.):'активн1сть Фермент1в вуглёводного обм1ну -дег!дрогеназиглюкозо-6-фосфату СДГ5-фосфату) 1 глгасозо-6- фосфата-зи у фракц11 5-9 кл1тин печ1нки СспектроФотомепэично за методом M.A.Suonson, 1955). I мунниа статус оц1нювали за показниками никами неспециФ1чно! резистентност! орган1зму СзагальноГ к1лькост1 лейкоцит^, морфэлог1чного стану б1ло! кров!, фагоцитарно! активност! нейтроФ1льних гранулоцит1в). Б1оФ1зичн1 досл1дження були спрямован1 на: визначення сумарноГ рад1оактивност1 Сгама- 1 бета-випрм1нюван-ня)б1олог!чного натер!алу Сорган1в 1 екскрементт1в) за допомогою спектрометра "Robotron-20046" з сумарною чутлив1стп 5.10"/вК1/кг/л: вивчення вм1сту окремих м1неральних речовин у тканинах серця. ни-рок 1 kIctok Сза допомогоо к1льк1сного методу спектрального анал1зу з використанням енергодисперсного спектрометра Ф1рми "Zink". Морфо-лог1чния стан внутр!шн1х орган1в досл1джували на тканинному. кл1тинному 1 субкл1тинному р!внях з застосуванням св1тлово! та електронноГ м1кроскоп11\ використовуючи. зокрема, електронния м!кроскоп ЕМ-4000 Р Ф1рми "Philips" Сза методом Е. Reynolds. 1969Э.

У кл1н1ко-г!г1ен1чних досл1дженнях вивчали: стан здоров"* за допомого АСУ "Здоров"я". х1м!чний склад та енергетичну ц1нн1сть

рац1он1в 1 окрених страв. користуючись дов1дковими таблицами С Пол ред. И. М. Скурихина и М. Н. Волгарева. 1987), за допомогою комп"втер— но! програш "Д1ета". 3"ясування умов 1 режиму прац1 прац1вник1в зони в1дчуження зд1йснювали на ochobI документацП НБО "Прип"ять".

Враховуючи те, шо в структур! захаорюеань серед пращзочогь контингенту зони пров!дне м1сце налажить захворюванням орган1в травления 1 ними вразкаетпься перева-кно особи з1дносно молодого в!ку, нами булз в1ддзна пэревага сама ц1а нозслогП захворкяань. У зв"яз-ку з цим для кл1н1чних досл1джень були використан1 сл1душ! методи: езо1Ьзгогастродуоденоскоп1я. з використанням езофагогастродуоденос-копа Ф1рми "Ollnpus". типу CIF-Q: ультразвукове досл1дження ор-ган1в черевно! порожнини за допомогою "Ехокамери ССД-500". Ф1рми "Aloca" у в1дпов1дност1 1з загальноприйнятою методикою: кл1н1чний анал1з кров1 з визначенням к1лысост1 гемоглоб1ну. еритроцит1в. кольорового показшка, ретикулоштЖ трои5оцит1в. леякоцит1в, лей-коцитарно!" Формули. ШОЕ С Р. П. Золотницкая. 1987).

1з б1ох1м1чних досл1дженъ використовувалисъ загапьноприянят! кл1н1чн1 лосл1дження . Визначення вм1сту загального б1лка зд1псню-валдось за допомогою б1уретового методу, а б1лкових фракц!й - методом електроФорезу на nanepl С В. В. Меньшиков, Л. Н. Делекторская, 1987).

61л1руб1н 1 кого фракцП - колориметричним д1азометодом по 1ен-драшеку: т1молову пробу - по Хуерго 1 Попперу: активы 1сть aMlHo-r-рансфераз - колориметричним д1н1троФен1лг1дрозиновим методом: за-гальний холестерин - методом Глька: д1попротеГди - турб1д1метричним методом: активн1сть ам1лази - ам1локластичним методом: сечавину по кольоров1й реакц11 з д1ацетилмонооксином Сд1агностичн1 набори реак-тив1в Ф1рми "Лахема". Чехословаччина) С В. В. Меньшиков. Л. Н. Делекторская. 1987; И. С. Балаховский, 1987: JL Н. Делекторская. 1937).

Креатин1н - пакольоров1й реакцП' ЯКе С метод Поплера): за-гальн1 л1п1ди - методом, основании на реакцП з сульФо4осФо-ван1л1новим реактивом: тригл1цериди з використанням набор1в Ф1рми "Лахена"; с1алов1 кислота - методом Гессаг глюкозу ортотолу!д1но-вим методом CJLH. Делекторская, 19873.

Анал1з сеч1 зд1йснювався за допомогою загадьнокл1н1чних дос-л1джень СНГ. Плетнева. 1987).

1мунолог1чн1 досл1дження включали к!льк1сну оц1нку Т- 1 В-сис-теми 1мунитету См1крометод Е 1 ЕАС-розеткоутворення СН.Г.Бычкова,

5. Е- Казнирчук. 1981) I вивчення 1х Функц1оналъно1" активност! за до-томогои реакцП бласттрансФормац!I л!мФоцит1в. Для б1льш повно! характеристики процес1в розеткоутворення в кожному препарат1 врахову-зали не т!льки загальну к1льк1сть розепсоутворюючих кл1тин СРЛО,-ке 1 проводили диФеренц1йования п1драхунок Е - 1 ЕАС-гУК в залеж-таст1 в1я а1льност1 позерхкевих 'рецег.тор1в по к1лькост! приеднаних :э л'мФоциту эритроцит!в барана. При цьому вид1ляли малсрецепторну :у5популяц1ю Т- 1 В-л1мФоцит1в: субпопуляцП" з середньов та ьисо-сси ц!льн1стю поверхневих рецептор1в.

Саралелько з визначенням загальноГ к1лъкост! Е-РУК вели п1дра-<унок к!лькост! активних Е-розеткоутборюгчих л1мфошгг1в :Негои11.2.1975). також субпопуляц1а Т-л1м£оцит1в. в1др1зняюч1хся по ■1утлив0ст! до теоф1л1ну.

Отриман! результата експериментальних 1 кл1н1чних досл1джень эбробляли методом вар1ац1йно1 статистики. Для кожного пс?казника ви-раховували се ре дне арифметичне СМ), се ре дне квадратичне С+- ) та се-гедню пошлку середнього арифметичного С + т). визначали оц!ночний <ритер1й (О. Р1вень верог1дност1 СР) визначали за допомогою таблиц! Сть'юдекта. При цьому суп£в1стъ р!зниц1 вважаласъ установлено*), якшо 1ыов1рн1сть Р для вирахуваного 1 дор1вншала не пенив 952 :Р<0.С5).

Статастична обробка отриманого цифрового иатер1алу та яого граФ1чне зображення на малюнках- зд1йснювалисъ за допомогою комп'ю-герних програм.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛГЯГЕНЬ

. 1. Г1г!ен1чна характеристика умов прац1 прац1вник1в чорнобилъсысо! зони в1дчуження

В1дпов1дно статастичним даним на початку 1994 року в НВО "Припять" працювало 5974 ос1б. На ус1х пост1йно д1ших п1дприемствах застосовуетъся вахтовия метод прац1. тобто 15 дн1в вахта Спо 10 годин ) э посл1дуючим в1дпочинком. У такому режим1 працшгь ус!. кр!м 1нженерно-техн1чного персоналу. Для ц!е! капе-

горИ пращаочих 1снуе пятаденния граф1к робота С по 8 годин 1 15 хвилин на день) з двома вих1дними днями. Оператори машинного залу працююггь по 6 годин.

У зон1 переважае однозм1нния режим, винятком являеться воен1зо-вана охорона при в1дд1л1 внутр1шн1х справ.прац1вники яко! прашоотъ за двозм1нним граф1ком. У зон! е проФесП..як1 в1дносяться до ус!х п"ята груп 1нтенсивност1 прац1. Наячисельн1шою 1з них е 3 гру-па, яка складзе б!льшв половини працгаочого контингенту С54,130. Ви-ходячи 1з цього. можна констатувати, що енергетачн! затрата у б1лыпо! к1лысост1 пращаочих .складають 3000-3400 ккал_ Велика к1льк1сть прац1вник1в. як1 приймаюггь участь в л1кв1дацП насл1дк1в аварИ, одночасно п1ддаюггься впливу к1лькох виробничих чинник1в. Основними 1з них с шум працюючо! техн1ки, локальна 1 загальна в1брац1я на робочих м1сцях Сбетонпшки, вод11 автомоб1льного транспорту, тракториста, крановшики, машин1ста бурових установок, ыото-риста). наявн1сть токсичних речовин у робоч1й зон1 в насл1док робота двигун1в внутр1шнього згорання, малярних 1 газозваршальних роб1т та 1н. СВ.И-Чернис и др., 19943.

Як св1дчать до2л1дження рад1оактавне забруднення на територП за ни в1дчуження не с р1вном1рнии за щ1льн1стю. рад1оактивним складом, сп1вв1дношенням р1зниих Форы рад1оактавних випад1в представлено в основному цез1ем-137. стронц1ем-90 та трансурановими елемен-тами. На 01.01.94р б1дя 952 рад1оактивного забруднення залишлосъ V верхньому 5-см шар1 грунту СВ.Г.ХЬлоша. 6.В.Собтович. 1994).

Таким чином, у процес1 трудово! д1яльност1 прац1вники зони в1дчуження зазнаюгь ком51нованого впливу Фактор1в, як1 макет» м1сце в уыовах прац1 та довк1лл1.

2. Стан здоров'я прац1вник1в зони в1дчуження.

Результата досл1джень св1дчатъ про значне розповсюдження патологи серед прациочих в зон1 та про II особливу динам!ку. Показник розповаоджання хвороб в ц1лому по зон1 еклав у 1986 роц1 1190.1 на 1000 пращаочих. На завершенн! 1992 року в1н досяг 2105.4 на 1000 пращаочих. Звертае на себе увагу значний р1ст показника розповсюдження класу хвороб ендокринно! системи, розладу травления, обм1ну речовин та 1мун1тету. Лого р1вень складас 141,1 на 1000 прациочих.

що у BlciM раз!в вище р!вня 1386 ply п"ять раз1в перевищуе р1вень цього показника в ц1лому по Укра1н1.

Особливу увагу привертае той Факт, що у структур1 розповсвджен-ня захворювань перше м1сце пос1дашть органы травления. Тх часпса складее 19,6% в1д yclx захворювань. На другому ulcui - захворюван-ня нёрвово! системи 1 орган1в почуттХв. вони маюггь 13.71. Трете м!сце д1ллть м!ж собою захворювання орган1в дихання. системи кро-вооб1гу та псих1чн1 розлади. Тх частка стансзить - 11,7, 11,6 1 10.7* в1 дпов1 дно.

Починаючи з 1327р. cnocrepl гае ться ч1тко виразна тенденц1я до знижекня числа oci6 зизнаних здоровими - з 56,7 на 100 обетежених у 1336 р до 33,0 у 1992 р. Под1бна направлен1сть спостер1 гаеться в ycix структурних п1дрозд!лах зони.

Установлено, що основна маса працизчих С81,8Х)зазнае опроы1нен-ня, доза якого на перевищуе 5 бер. к1льк1сть ос1б з дозою - 5-24 бери - 13.6%. 25-29 бер 3.8%. 100 бер 1 б1льше - 0,82. Р1вень роэ-повсюдження захворювань серед ос!б, як1 отримали дозу 25 бер 1 б!льше, досить високий 1 складав у 1992 р - 4940.7 на 1000 ос1б uLc'i кате га рП слоатереження 1 у 2,3 раза перевищуе р1вень розпов-сюдження захворювань серед працюючих у зон1 в1дчуження в ц1лоиу. У пор1внянн1 з р1анем 1S36 p. cnocrepiгаеться ч1тка тенденц1я до кого росту як в ц1лому, так 1 при yclx захворсваннях.

Таким чином. отриман1 результата св1дчать про досить високий р1вень частота захворювань серед прац1вник1в зони в1дчуження. Lie потребус прийняття терм1нових 1 ефективних д1й проф1лактачно! нап-равленост1.

3. 0рган1зац1я громадського харчування в Чорнобильськ1й зон1 в1дчуження

Незважаючи на високий р1вень захворпваност1 серед прашасного контингенту в зон1 в1дчуження д1етичне харчування в н1й було в1дсутн1м. Виключенням е лише Iдальня ЧАЕС, де д1спансерна група хворих забезпечуеться цим харчуванням п1д час об1ду та вечер1.

Пращлоч! вахтовии методом отримуотъ трьохразове харчування, безкоштовно Ссн1данок. об1д 1 вечера). Одним 1з основних недол1к1а у розробц! рац1он1в е те, що вони ор!ентован1 в першу черту на

Ф!нансову сторону, яка визначаеться к1льк1стю грошей. як! вщЦляються на харчування одного прашоочого. Кр!м того, за ос-танн1я час значно п1двищились ц1ни на продукта харчування, то приз-водить до частик небажаних зм1н х!м!чного складу рац!ону 1 знижен-ня асортаменту продуктового набору.

4. Значения б!лкових продукт!в у л!кувально-проф!лактичному 1 д1етачному харчуванн! при д11 на орган1зм !он1зуючох

рад!ац1х

Загальнов!домо, то шляхи проф1лактаки ефектавн! лише в тому раз1, коли вони враховуоть ет!олог1ю 1 патогенез захворшвакь. Беру-чи до уваги ив. нами ноделювалась д!я рад!онукл!днох контам!нанти цез!ю на орган1зм б!лих щур!в 1 одночасно в!вся пошук шлях!в ал1ментарно! проФ1лактики негативного впливу рад!онукл!д1в при хх надходженн! до орган1зму з продуктами харчування. В досл!дженнях були використан1 б1лков1 продукта - "Бодрость", "Б!остам" та "Космол".

Результата гематолог!чних досл1джень св1дчать, що дан1 вм!сту гемоглоб1ну ! ер!троцит1в периферичнох кров! ус!х досл!дних груп були б1льш високими у г.ор1внянн1 з позитивним контролем п!сля пер-шого та шостого м1сяця досл1джень.

Проведениии каш досл1дженнями встановлено, що у щур1в !з групп позитивного контролю вм1ст сечовини у сеч1 на протяз! м1сячного експерименту достов1рно зб1льшувався у пор!внянн1 з групою 1нтакт-них тварин (Р<0,05). Це иоже св1дчити про негатавну д1ю рад1онукл1днох контам!нанта на функи!о нирок. На користь цього св!дчать також дан1 про б1лыа високий вм1ст в сеч1 б1лка у тварин позитивного контролю. У щур! в» як1 додатково. на Фон1 рад1онукл1дно! контам1нанти отримували б1лков1 продукта, також, як 1 у 1нтактних тварин, в к1нц1 експерименту спостер1галось значне 1 б!лыа виражена (38,6-47.52) зниження вм1сту б1лка у сеч!.

Важливим було отриыати п1дтвердження даного висновку 1 за !нши-ми показниками. як1 нами вивчалися. Результат« таких досл1джень св1дчать. шо контам1нац1я рад1онукл1дами рац!он1в шур1в призводить до суттевого зниження вм1сту загальних б1ис1в у'сироватц1 кров! через о1сть м!сяц1в, шо зумовлено не ст!льки покушениям яого обм!ну.

ст1льки. в1рог!1дно. порушенням функц!онального стану ■ нирок. Б1лков! продукта. як1 вводилися додатково в рац1он щур1в виявля-лисл еФективними для корекцП даних порушень. Про в1дсутн1сть знач-них поруыень б1лкового обм1ну у шур1в. як1 зазнавали д1Г рад!онукл1д1з у склад! рац1ону. св1дчили такох в!деутн1сть вираже-ни.ч с;.|1н smIctv загального б1лкл у тканин! печ!нки та основного KlnUibürú продукту 5!лкового обм1ну - сечозини v сироаатц1 кроа1.

Рзд1снукл1дна :<янтам1нац1я рац1он1в шур1з викликала зменшеннл &míctv ЛгК у тканин! r°'UHK;t та супроводжузалзся значнсо зм1ною swicTV РНК. В тканин! кисок. навпаки. Фонд ДНК п1дт--р;1мувагся стзб!лгно. a bmíct РНК мав тенденц!ю до зниження че^-рез ш1сть м1слц!в. Б1лкоз! продукта Були еФективними для корекцП" виявлених ipyuieHb, оск1льки в тканин! печ1нки та кисок п 1 дтр-.одгвэли фонд РНК та ДНК на р1вн! !нтактних тварин.

Проведением н.гм1 яосл1дженнями встановлена наявн1стъ суттевих зм!н bmíctv Sf!-rpyn у кров1 аур1в. як1 отримували у склад1 харчово-го рац1ону рад!онукл1дну контаы!нанту. Зокрема, а ус! строки експе-рименту С 1.3,6 м1сяц!&) у них рееструвався достов1рно знижении р1вень загальних SH-груп у сироватц1 кров1 у пор!внянн1 з ^тактни-ми иурами. Лодаткове введения до рац1ону цих тварин б1лкових про-дукт!в було еФектазниы для корекцП виявленого негативного впливу рад1онукл1днох контам1нанта - р1вень загалъних SH-груп у сироватц1 кров1 щур!в. як1 отримували додатково ц! продукта був достов1рно вишш. н1ж у тварин групи позитивного контролю. 1 не в1др1знявся в1д !нтахтно го контролю.

Одним 1з найважлив1ших патогенетичних механ1зм!в. через якиЯ реал1зуеться пошходжуюча д1я 1он!зуючо1 рад1ацП на орган!зм. с ут-ворення актавних радикал1в - активних Форм-кисню. перикис1в та !н. Результата досл1джень св1дчать. що у тканин! печ!нки щур1в групи позитивного контролю в динам1ц1 всього експерименту crio сте pi гало ся зростаязче накопичення вм1сту г1дроперекис!в л1п!д1в. шо св1дчило про наявну актавац!п у н1а процес!в в1льно-<радикального окисления (BFÜ). При цьому рееструвався п!двишения р1вень вм!сту в тканин1 печ1нки одного 1з к1нцевих ггродукт1в ПОЛ - МДА через м!сяць експерименту. В 1нш! строки С3.6 м1сяц1в) вм1ст МДА в тканин1 цього органу був близьким до р!вня 1нтактних щур!в. Тобто. у своХя сукуп-

ноет! ц! дан1 св1дчать про наявн1сть процесу 1н1ц1ац1'£ ВРО у иур1в. особливо вираженого у паршя м!сяць експерименту, якии збер! гае ться до його к1нця. Сл1д також в1дзначити. то актавн!сть антиперекисного Ферменту катал ази. яку визначали у г1алоплазм1 печ!нки. через м!-слць експерименту мала тенденц1ю до зниження. а в його к1нц! - значно п1двиаувалася.

Стже. узагальниочи.' можнэ стзерстувати. що рад1онукл1днз ксн-там!нац!я карчових продукт!в та вживання хх щурами приводить до активацП ВРО у тканин1 печ!нки, що проявляешься п1дЕШценням ПОЛ. внасл1док в1дноснс! недостатност! системи ендогенних антаокси-дант!в. На наявн1сть останньо'1. зокгема. вказувало 1 зниження вм!сту БН-груп у сироватц1 кров! щур1в. При цьому сл1д в1дм!тити. що найб1льш виражене явище л1попероксилац11 спостер1галось у перше; м!сяиь експерименту, оск1льки зб1льшений вих1д МДА засв1дчував про-« цес розгалуження ланшагового в1льлорадикального процесу. Тод1 як у к!нц1 експерименту, за рахунок значного п!двишння активност1 анти-» перекисного ферменту каталази, розгалуження процесу ВРО нд спостер1галося. На це, зокрема, вказував вм!ст МДА в тканин1 печ1нки - в1н рееструвався на р1вн1 контрольних значень.

Лодаткове введения до рац1ону щур1в, як1 отримували з харчами рад1онукл!дну контаы!нанту цез1ю, б1лкових продукт1в значно знижу-вало вм1ст г!дроперекмс1в л1п1д1в у перш! три м1сяц! експерименту. Через ш1сть м1сяц1в 1"х низький р!вень збер1гався т1льки у груп1 тварин. як1 отримували "Космол", а в 1нших двох зр1внювався С"Бодрость") та перевершував С"Б1остим") значения у груп1 щур!в позитивного контролю. При цьому вс! три 61лков1 продукти через три та ш!сть м1сяц1в експерименту нормал1зували вм1ст МЛА у тканин! печ!нки, тод1 як через м1сяць в1н був значно п1двиыеним у трупах тварин. яким додатково призначали продукти "Бодрость" та "Космол". Через м1сяиь експерименту у тварин. як1 додатково отримували "Космол" рееструвалося значке пригн1чення активност1 ферменту каталази, що. як ми уже п!дкреслювали. сп1впадало з1 значно зб1льшеним виходом МДА. Через ш1сть м1сяц1в активн1сть даного Ферменту булэ супево п1двищеною в ус1х групах тварин, особливо у груп1 щур1в позитивного контролю. У щур!в. як! додатково отримували б1лков! продукти. вона рееструвалася на р1вн1 1нтактного контпролю. При цьому у тварин ус!х досл1дних груп вм!ст МДА в тканин! печ!нки в!дпов!дав

такому в 1нтактних тварин. У щур1в групи позитивного контролю через а!стъ м!сяц1в експерименту спостер1галося поеднане п1двищення у тканин! печ1нки та сироватц1 кров1 активност1 1ндикаторного ферменту АЛТ. то може св1дчити про наявн1сть цитол1тичного процесу ,в печ1нц1. При цьому, вреховуючи в1дсутн1сть суткгвоГ зм1ни актив-hoctI 1ншх 4ермент1в. як1 визначалиея через один та щ1сть м!сяц1в эксперименту. мсжна констэтувати, що метабол1чних поручень у дано-му орган! ка выявлено. Б1л:соз1 продукта, як1 додатково включали до рац!ону шур1в. поряд з рэд1онукл1дноо коитамХнантою. у значн1а м1р1 модиФ1кували ферментатиану актавн1сть у ткзнин1 печ1нки та сиро-ватц1 xpoal. Зокрема, вживання тваринами продукту "Б1остим" приводило до активац!! Ферменту Г-6-фосфатази С1 м1сяць). ACT та приг-н1чення актлвност! АЛТ у тканин1 печ1нки С6 м1сяц1в). При цьому не cnocrepl галося дистопП !ндикаторних Фермент1в у кров1. що вказува-ло на в1дсутн1сть структурних ушкодженъ тканини печ!нки Сгепато-цит1в). У тварин. як1 додатково отримували 61лковия продукт "Бодрость" через м1сяиь експерименту виявлялося поеднане С в тканин! печ1нки та сироватц! кров!) п1двишення активност1 АЛТ, п1сля чого до к1нця експеримэиту воно н1валквалося.' Тобто,' у тварин з ц1с! групи спостер1гався котроткочасния Сна протяз1 першого м1сяця эксперименту) цитол!тичния процес у тканин! печ1нки. Наяб!льш вираже-не поручения фарментативно! активност1 спостер1галося у цур!в, як1 додатково вживали б1лковия продукт " «осмол".. Зокрема, уже через м1сяць експерименту спостер1галося п1двищення активност! АЛТ в сироватц! кров!, яке через ш1сть м1сяц1в:зм1нювалося пригн1ченням активност! даного Ферменту. В цея же строк у сироватц1 кроз1 зниженою була активн!сть ферменту ACT. а в тканин! печ1нки - активн1сть ДГГ-6-ФосФатази та цитохромоксидази.

Враховуючи виявлен1 нами поручения функцП нирок у тварин, як! отримували у склад! рац!ону рад1онукл1дну контам1нанту цез1ю. важ-ливим було визначита. чи маюггь вони у сво1я ochobI структурн1 пош-кодження. зокрема, пов"язан1 1з можливою активац1ею процесу ПОЛ. Проведеними досл1дженнями встановлено, що через м!сяць експерименту у нирках р1зко знижуеться. а через три 1 ш1сть м1сяц!в п!дви-щуеться вм!ст первинних продукт1в ГЮЛ - г1дроперекис1в л1п1д!в. При цьому в ycl строки експерименту спостер!галося значне зб1льшення вм!сту в них МДА, що засв!дчувало наявн!сть розгалуженого в!льно-

радпсаального процесу. Збагачення рац1он1в 61лковими продуктами пгл наявност1 рад1онукл1дно1 контам1нанти, поизводило до модиф1кац!£ реакц1я системи ЕГО у нирках тварин. .

Анал1з отриманих результата досл1джень м1керального склалу серцевого м"язу . групи позитивного контролю виявив достоз!рне зб1льшння ьм1сту альм1н1ю, крвмн1ю 1 кальц1ю. Поряд з шш дос-тов1рно зн:!*уваася ам1ст кал1ю в серцевому м"яз1. В останньому та-кож була виявлана мала к1льк1сть рад1онукл1ду цез1ю. При вживанн! продукту "Биостим" вм!ст м1неральних речовин у тканин1 серця в1др1знявся в1д контролю, але не досягав зм1н. як! спостер!гались у груп1 позитивного контролю. При ьживанн1 продукту "Б1остим" вм1ст 1зотоп1в цез!ю в серцевому м"яз1 знижуеться С табл.1).

Досл1дження тканин нирок показали, що в груп1 позитивного контролю достов1рно знижувався вм1ст алюм1н1ю. кремн1ю 1 одночасно • - зростала к1льк1сть кал1ю та зал!за. Поряд з цим Ф1ксувалась значна к1льк1сть цез1ю. Як 1 при досл1дженн1 серцевого м"яза. у тварин. як1 додапсово отримували в склад1 рац1ону продукт "Б1остим". зм1ни мали под1бну направлен1сть, проте були менш вира-женими. н1ж у груп1/ позитивного контролю.

При вивченн1 м1нерального складу к1стково!' тканини ная51льш1 зм1ни СП0СТер1Г£1ЛИСЬ в груп1 твзрин позитивного контролю в к1нц1 шестим1сячного експерименту. При цъому значно зб1льшувався вм1ст зад1за та цез!ю. В груп1 тварин, як1 отримували продукт "Б1остим" ц1 зм!ни були менш значними.

Таблиця 1

Вм1ст м1неральних речовин у тканин1 серцевого м'яза 61лих . щур1в, як! отримували б!лковия продукт, умовн! одиниц!

М1неральн1 речовини Контроль .(.1нтактн1 тварини) Сп=8) Контроль позити-вния Сп=8) "Б1остим" Сп=8)

Алюы1н1я Кремн1Я Кал1я Кальц1й Зал1зо Цез1я сл1ди 4,0+0.03 2,6+0,01 2.3+0,04 2.2+0.04 0 5.52+0.01» 7.00+0,06» 0,60+0,04» 7.50+0,08» 4.00+0,05» 0,40+0,02 1.95+0.04» 3.60+0.03» 1.80+0,02» 6.50+0.03» 6,30+0.09» 0,18+0.01»

Прим1тка: » - дания показник статистично достоврно в1др1з-нябться в!д контролю, Р<0,05

Виходячи 1з робочо! г!потези про рад1опротекторну д1в б1лко— вих продукт1в харчуванння. наш також вивчалась сумарна гама- та бета-рад1.оактавн1сть внутр1шн1х орган1в тварин, як1 на протяз! шеста м1сяц1в отримували. додатково в склад1- в1варного рац1ону б1лков! продукта харчування Стабл.2D.

Таблица 2

Сумарна гама- 1 бета-рад1оактавн1сть внутр1шн!.х орггн1в 1 екскремент1в 61лих щур1в. як1 отримували 61лков1 продукта тваринного походження

Групи тварин Строк спостережень

1 м1сяць 3 uicwl 6 м!сяц!в

ВНУТр1ИН1 органи внутр1шн1 органи внутр1шн1 органи екскремента

Контроль позит. "Б1сстим" "Бодрость" "Космол" 2.0x10^ 1,0x10"* 0. ЗхЮ"* 1.5x10 1.1x10"' 0.3x10"' 0.8x10"' 1.2x10 3.0x10"-; 2.6x10"' 1.8x10"' 2.3x10"* ' 1.8x10-5 2.1x10 ' 3.0x10"* 3.1x10"'

Прим1тка: - чутлив1стъ БхКГ'" К1/кг. точн!сть +0.2 для шзсали 10'-* К1/кг

1з приведених даних видно, ш сумарна гама- 1 бета-рад!оак-

тавн1сть внутр1шн1х орггн1в нижча у тих тварин. як1 отримували продукта "Бодрость" та "Б1остам". lie в певн1я м1р1 дозволяе судита про те. що чим вице внутр1ше рад!оактавне опром1нювання 1 менша рад1оактавн1сть внутр1шн1х орган1в. там ефективн1ша протекторна д1я ■б1лкових продукт1в.

МорФолог1чния анал1з св1дчить. то у пор1внянн1 з 1нтактаими тваринами наяб1льш виражен1 зм1ни спостер1гались у rpynl тварин позитивного контролю. Через м1сяць експерименту з боку слизово! обо-

лонки шлунка спостер!гались прикмети П подразнення, .що проявлялось г1перплаз1ею та г1перфункц1ею поверхневого еп!тел1ю 1 бокаловидних кл1тан. Через три м1сяц1 у ц1е! групи тварин спостер1галось знижен— ня гранулаутворения 1 синтезу слизового секрету в залозистому еп1телП п1лорично1 частани шлунка. вакуол1зац1я та поява м!кгое-

р031й.

У кишках, як 1 в шлунку cnocrepl гались значн1 зм1ни. як1 в к1нц1 досл1ду наростали 1 приводили до руянування значноХ к1ль-кост! еп!тел1оиит1в. При иьому в!дбувалося злущування 1х у просв!т

кишки, оголения ворсинок 1 строки слизово! оболонки. Спостер1галась деФормац1я 1 фрагментац1я м!кро ворсинок всмоктушого еп1тел1ю. У тварин ц1е! групи спостер1гались також значн1 зм1ни ультраструктури м1тохондр1й 1 гранулярно! ендоплазматично! с1тки кл1тин.тонко! кишки. М1тохондр11*. як правило, були г1пертроФованими. деформованими. з недосить ч1ткими кр1стами та зм!неним матр1ксом. Наяб1льш вира-жен! зм1ни спостер!гались з боку гранулярно! ендоплазматично! с1тки. яка н-збувала неч1ткого вигляду. М1сцями II фрагмента розта-шовувались хаотично в штоплазматачному матрикс1.

У п1дслизистому шар1 спостер1галось розширення 1 повнокр1в"я судин. стаз ер1троцит1в. Сл1д п1дкреслити р1зку вакуол1зац1п цитоп-лазми ендотел1альних кл1тан судин.

У к1нц1 3~м1сячного експерименту у тварин кр1м деструктавних уражень орган!е-травноого каналу почали проявлятась певн1 зм1ни в паренх!м1 нирок 1 серцевому и"я^1. Судини нирок були розширеними 1заповненими кров"ю, особливо вираженим було це в д1стальних ка-налъцях з атроф1ею м!окард1оцит1в.

Збагачення рац1он1в б1лковими продуктами сприяло зниженню к1ль-кост1 .1 зменшинню/ виразност1 морфолог1чних зм1н. Це проявлялось впереважн1я б1льшост1 збереженням структури гранулярно! ендоплазма-тично1 с1тки. I хоЧ цистерни останньо! у цитоплазм1 кл1тини роз-под1лялись нер1вном1рно, все ж не спостер1галось !х фрагментацИ. К1льк1сгь в1льних рибосом була невеликою. Рибосоми утримувались на мембранах гранулярн"! ендоплазматично! Ытюг». але нер1вном1рно роз-под1лялись. При цьому на фон1 певного збереження ультраструктур, в1дпов!дальних за синтез б!лка. у кл1тинах всмоктуючого еп1тел1ю слизово! тонко! кишки тварин спостер1гались виражен1 зм1ни в м1то-хондр1ях - набрякання, вакуол1зац1я 1 просв1тлення матр1кса м1то-хондр1я з редукцию кр1ст. .

Результата кл1н1чних досл1джень св1дчать, що поряд з покрашениям загального стану хворих на- виразкову хворобу, як1 отримували б1лковия продукт "Бодрость" на протяз1 19-20 дн1в, також пол1пшувались показники 1муиного статусу. К1льк1сть лейкоиит1в достов1рно зростала. Нориал1зац1я к1лькост1 Т- 1 В-л1мФоцит1в у периФеричн1й кров1 хворихсупроводжувалась також зм1шенням !х функц1онально1 активност! в реакцП бласттрансформацП л1мФоцит1в з Ф1тогемагло-тин1ном, а також зниженням спонтанно! прол1Ферагавно1 активност!

Т-л1мфоцит1в. то може св1дчита про п1двицекня к1лерно! активкост1 Т-кл1тин. У ос!5. як1 не отримували продукт "Бодрость" динам1ка по-казник!в 1мунитету п1д час лХкування не була такою вираяэною.

Поряд 1з зб1льиэнням вм1сту yclel популяцИ' ' Т-л1мфодат1в зростала також к!льк1сть 4ункц1оналъно активно! субпопуляцИ розет-коутвояхчих юЦтин та Т-супресор1в - основних 1мунорегуляторних кл!тин Т-ланки 1мукитету.

5. Значения продукт1в рослинного походження в л!кувально-. -прсф1лактичному 1 д1е точному харчуванн1 при дП на орган1зм 1он1зуючо1 рад1ац11

В досл1д»эннях були використан! безалкогольн1 бальзами - "Украина". "Ки'1в". "1лля Муроыець" та напо! "Аскан1я" 1 "Б^рви кола".

В к!нц1 експериыенту р1вень геыоглоб1ну в периФеричнШ kpobI mypiв, як! отримували ц! продукта був вищим н1ж у тварин позитивно-.го контролю Ср1зниця статистично достов1рна або мала тенденц1юЭ. К1льк1сть ер1тгсикг1в суттсво не в1др1знялась в1д контрольних величин, тод! як Кольоровия показних був вищим н1ж у контсол1, шо може св1дчити про п1дЕнщену насичен1сть ер1троцит1в гвмоглоб1ном.

Характерным для Функц1онального стану кирок у щур1в. як1 отримували бальзами та напо! було зб1льшення лобового л1 урезу ■ в пор1внянн1 з позитивним контролем. На осттанньому етап1 експеримен- , ту в досл1дних трупах зменшувалась концентрац1я б1лка 1 сечовини в сеч1. Пояснениям цього може бути наявн1сть екстрактавних компонент^ трав та 1он1в кал1ю у продуктах рослинного походження. Ре-акц1я сеч1 при цьому не зм1нталася.

Результата 61ох1м1чних досл1джень св1дчать. шо вживання напо!в сприяе зниженню актавност! ACT 1 АЛТ сировапси кров1 та каталази г1алоплазми печ1нки. А у тварин, як1 отримували бальзам "1лля Муроме цъ" р1вень РНК 1 ДНК печ1нки п!двищувався. Приведене дозволяе припустити. да бальзам, стамулюпчи синтез нуклеГнових кислот. п1дсилг£ прошей б1осинтезу б1лка в орган1зм1.

По зак1нченн1 3-м1сячного експерименту р1вень SH-груп сироватки kpobI зб1льшувався в ycix тварин досл!дних груп. причому. в основному за рахунок 51лково1" фракцП. Однак. вживання тваринами на про-

ТЯ31 шеста м11сяц1в напоГа не позначилось на р1вн1 БН-груп сироват--ки кров!. Вм1ст гХдроперекисея л1п1д1в печ1нки 1 нирок знижувався у тварин. як1 отримували в!дпов1дно бальзам "Украхна" та "Ки1'а". Р1еень иалонового д!альдег!ду печ!нки 1 нирок залишзвся незм1нним иаяже в ус1х досл1дних групах.

Результата електроннох" спектрометр1I св!дчать. шоу щур1в. як1 протягом 6-ти м1сяц1в поряд з к1стковим борошном I молоком з рад1с-нукл1дноюконтам1нантою 13ТС5 1 134Ся отримували бальзаш, змХни в м1неральному склад! серцевого м"яза були менш вираженими в пор1внянн1 з позитивним контролем. Так. к1льк1сть ашом1н1ю була в два рази нижчою, н1ж у груп1 позитавного контролю; у контрольна груп1 були виявлен1 лише сл!ди цього елементу. Також нижчим. н1ж у шур1в групи позитивного контролю, був вм!ст кальц1ю. а к1льк1сть зад1за значно зб1лыоена Стабл. 3)

Результата виачення м1нерапьного складу тканини нирок 1 к1сток показали, шо, як. 1 при досл1дженн1 серцевого м"язу. в груп! тварин. як1 додатково отримували бальзами "Укра'хна" я "1лля Муромець" зм1ни мали ту ж направлен1сть, але були менш вираженими. н!ж у груп! позитивного контролю. .Звертае на себе увагу те. що бальзам "1лля Муромець" мае кращ1 рад1озахисн1 властавост1 в1дносно збереження кальц1ю в к1стков1я тканин1 у пор!внянн1 з багатам на кальц!я продуктом "Шостим''.

. Таблиця 3

Вм1ст мхнеоальных речовин у к!стков1й тканин1 61лих шур1в. як! отримували продукта роспинного походження Сумовн! одиниц!)

М1неральн1 речовин Контроль С1нтакта1 тварини) Сп=8) Контроль позита-вния Сп»8) "Укра1'на" Сп=8) " I. Муромець" (п=8Э

Алюм1н1я Кремн1й Кал1я Кальц1я Зал1зо Цез1я 13.3+0.16 13.3+0.15 2,4+0.01 333.1+2,41 сл1^и 0 9,8+0,09 13,9+0,24* 276,1+3,60* 63,2+6,01 3.6+0,04 16.1+0,19» 12.1+0,14* 8.0+0,07* 308.1+11.06 40.5+2, Ь2 2.8+0.03* 17,7+0,22 11.5+0.03 7.8+0.09* 311,5+12.30* 48.7+1.12 3.0+0.05

Прим1тка: •»- дания показник статистично достоврно в!др1з-няеться в1д контролю. Р<0,05

Досл1дженнями сумарно! гама- I бета-рад 1оактавност1 внутр!шн!х орган1в встановлено. що пор1вняно з позитавним контролем вона нижча у так тварин, як.1 поряд з рад1онукл1дною контамХнантои отримували бальзами.

Анал1з морфолог!чних досл1джень св!дчить. що збагачення сзц!он1в бальзамами, як 1 б1лковими продуктами, слрияло зниженню к1.тькостХ 1 зменшэннв виразност1 морфолог!чних зм1н. При цьому ме-хан!зм захисно! д!1' цих продукт!а був р!зним. На в1дм1ку в1д б1лхо-вих продукт!в бальзами сприяли збереженню структурного стану орга-но!д1в, забезпечуючих енергетичний потенц!ал кл!тин. Кр1сти м!то-хондр1Я, як правило. збер1гались.

Результата досл1джень по вивченню 1нтенсивност1 б1осинтезу ци-топлазматичних РНК у печ1нц1 1 сероевому м"яз1. при в!дсутност! в рац1он! рад1онукл1дно! контам1нанти. не виявили пом!тного впливу б1лкового продукту "Б1остим", бальзаму "УкраГна" I напо!р "Аскан!я" на И динам1ку. Однак. 1нтенсивн1сть б1осинтезу м1тохондр1альних РНК у печ1нц1 посилшалась п1д впливом "Б1остаму" на 35%СР<0,01). напоп "Аскан!я"-на 42% СР<0.01) та п1д впливом поеднано! дП "Б1ос-тиму" я "Укрални" -уна 34% СР<0.01).

Що ж стосузться 1нтенсивност! б1осинтезу м1тохондр1альних РНК у серцевому м"яз1. то вона збХльшувалась п1д впливом "Б1остаму" на 18%СР<0.05) 1 п1д впливом поеднаноГ д1х бальзаму "УкраГна" та"Б1ос-таму" на 17%СР<0.055.

1нтенсивн1сть б1осинтезу цитоплазматачних б1лк!в у печ1нц1 1 серцевому м"яз1 посилшалась п1д впливом бальзаму "Укра1на" на 17% СР<0.05). а п1д впливом налов "Аскан1я" у серцевому м"яз1 - на 19% СР<0,02).

1нтенсивн1сть б1осинтезу м1тохондр!альних б1лк1в у печ!нц! зб1льшувалась п1д впливом поеднано! дП бальзаму "УкраХ'на" 1 б1лко-аого продукту "Б!остим" на 15% СР<0.05), у серцевому м"яз1 нам1ча-пась тенденцДя до п1дсилення б1осинтезу м1тохондр1альних 61лк1в п!д 1пливом бальзаму "Украхна". напоп "Аскан1я" та поеднано! дП 5альзаму "Украина" 1 "Б1остиму".

При наявност! в рац!он1 рад1онукл1дно! контам!нанта результата юсл!джень св1дчать, що бальзам "Укра1'на" 1 б1лковий продукт "Б1ос-гим" не справляли впливу на 1нтенсивн!сть б1осинтезу цитоллазматач-шх РНК у печ!нц1 та серцевому м"яз1. Прит!* р!вень б!осинтезу цих

РНК у контрольних тварин у даному випадку був схожим з тим. що и у контрольних тварин при рац1он1. якия не м1стив рад1онукл1дно1' кон-там1нанти. Що ж стосуеться б1осинтезу м1тохондр1альних РНК, то йо-го р1венъ був нижчия у печ1нц1 на 232 (Рс0.02) я у серцевому м"яз1 - на 27Х СР<0.02) пор1вняно з таким у контрольних тварин при рац!он1, що не м!стив рад1онукл!дно1'.контам1нанти. У даному дослШ 1нтенсивн1сть б1осинтезу м1тохондр!альних РНК зб!льшлась у пач!нц1 п1д впливои бальзаму "Укра1'на" на 402СР<0,02) 1 п1д впливом "Б!ос-тиму* на 302СР<0,02). а а також у серцевому м"яз1 п1д'впливом бальзаму "Украхна" - на 272 СР<0,05).

Результата клШчних досл1джень св1дчать, що у хворих. як1 от-римували бальзам "1лля Муромець", б1ль 1 д1спептичн1 явшаа зникали на 2-3 дн! ран!ив н1ж у ос1б контрольно!" групи. По зак1нченню курсу л!кування частота больового 1 диспептииного синдром!в. п1двище-но£ стомлшаност1, сонливост1 в основн1й груп1 була значно нижчою СР<0.05).

В к1нц1 л1кувального курсу в ос!б основно! групи хворих на хрон1- чнитй холецистит, залальн1 зм1ни в жовчному м1хур1 та ходах, а також зб1льшення аеч1нки спостер1гапись у 11,9+5,052, тод! як у контрольн1я груп! ц1 прикмети д1агностувались у, 25,0+11,132 СР>0,05).

П1д впливом л1кування спостер1галось пол1пшення показник1в лей-кограми периферично! кров1. При цьому у хворих основно! групи мая-же в два рази зменшлась частота леякопенП, значно р!дое спос-тер1галось зниження р1вня гемоглоб1ну 1 зыеншення к1лькост1 еритро-цит1в СР<д,05).

Таким чином, результата експерименталъних 1 кл!н1чних досл1д-жень св1дчать про важливу роль ал1ментарного Фактору в комплекс! заход1в. спрямованих на проф!лактику соматачних 1 проФес1яних зах-ворквань. При побудов! рац1он!в л1кувально-проФ1лактичного 1 д1ети-чного призначення необх1дно враховувата шоб вони сприяли: 1) усуне-ннх> метабол1чних порушень, у тому числ1 нормал1зац1Х м1нерального та в1там1нного обм1н1в: 2) нормал1зацП 1муиного статусу: 3) ви-веяеннп рад1онукл1д1в та 1нших токсичних речовин 1з организму; 4) рад1опротекторн1я дН.

Л11сувально-проф1 лактичне 1 д1етичне харчування прадаючого контингенту в зон! в1дчуження повинно в!дпов1дати сл1дуючим основ-

ним положениям: 1) забезпеченню енергетично! та пластично! потреби орган1зма: 2) дотриманню збалансованост1 основних нутр1ент1в у рац1он1:. 3) додержанню режиму харчування, оптимальност1 розпод1лу рац1ону на протяз1 дня: 4) р1зноман1тност1 страв: 5) до складу рац1ону мають входити б!олог1чно активн1 компонента з притаманни-ми 1м властивостями позитивно! д1! на патолог1чн1 процеси, як1 ви-никають в орган!зм! при негативному вплив1 на нього ч;!нник1в вироб-ничого середовища та довк!лля.

8ИСН0ВКИ

1. Результата вивчення стану здоров'я прац1вник1в зони в!дчу-ження св1дчать про високия р1вень загалъно! захворсваност1 з там-часовою втратою працездатност1, одн1еп з причин чого е негативния вплив 1он1зуючо! рад1ац11. В структур1 розповсщженост1 хвороб ос-новне м1сце пос1даклт> хвороби орган1в травления С19,6Х). нервово! системи 1 оргашв почутт!в С18.7Х). орган1в дихання С11.72) та орган!в кровооб1гу (11.6%).

2. Установлено, що х1м1чния- склад рац1он1в харчування на пХдприсмствах громадського харчування зони в1дчуження значно пере-вищуе як по своХм основним нутр1снтам - б1лкам, жирам, вуглеводам. так 1 по енергетачн1я ц1нност1 Ф1з1олог1чн1 потреби працлсчого контингенту в цих речовинах та енергП. Таким чином, завдяки неоптимальному х1м1чному складу рац1он1в та !х незбалансованост1 по нутр1е-нтах. рац1они харчування на п1дприемствах громадського харчування зони в1дчуження не можуть в1д1гравати одн!е! з головних ролей ал1-ментарного Фактору, а сама л1кувально-проФ1лактачно1. цо потребуй пошуку шлях1в яого оптим1заиП.

3. При наявност1 в рац1он1 б1лих щур!в рад1онукл1д!в 134Сг 1 137Сз збагачення цих рац1он1в б1лковими продуктами С"Бодрость". "Б1остам". "Космол"). безапкогольними бальзамами С"1лля Муроиець", "Укра!на", "Ки!в") та напоями С"Аскан1я", "Барви кола") сприяе в певн1Я м1р1 додержанно в орган1зм1 Ф1з1олог1чного р1вня пептадно-б!лкових сполук з сулъФ1др!льними групами 1 зменшенню у печ!нц! та

нирках 1нтенсивност! пегекисного окисления 1 вм1сту його метабол1ту малонового д1альдег1ду..

■4. П!д впливоы цих продуктов б1лыгою м1рою збер1гасться ак-тивн1сть дег1дрогенази глскозо-6-фосфату,. •клшового ферменту, що катал1зуе перетворения глюкози у рибозу ! поряд з цим 1нтенсиф1куе у печ1нц! 1 серцевому м'яз1 б1осинтез РНК, б1лк!в, притому РНК б1льшов м1рою у м1тохондр1ях. а 61лк1в - у цитоплазм!., при цьому зиеншуеться негативна д1я рад!онукл1дноГ контам1нанта. ко надходить до орган 1зму э 1'жею.

5. У тварин. як1 протягом шести м1сяц1в у склад1 в1варного рац1ону отримували рад1онукл1дну контам1нанту цез1ю, зм1ни з боку. слизово1 оболонки кишок буди значно меншими при збагаченн! IX рац1он1в безалкогольними бальзамами, напоями та б1лковими продуктами. Разом з тим механ1зм захисно! д11 цих продукт1в був р!зним. Бе-залкогольн! бальзами 1 напо! сприяли переважно збереженнп структурного стану органо!д1в, шо забезпечуюггь енергетичний потенц!ал титан. б!лков1 ж продукта - збереженнп структури гранулярной ендо-плазматично! с1тки.

6. Трьохм1сячне/вживання продукт1в харчування з рад1онукл1дною контам1нантою цеэ1в приводить до морФолог1чних зм1н у серцевому м'яз1р печ!нц! 1 нирках, що проявляеться порушенням гемоциркулятор-них процес1в 1 розвипсом деструктавних зм1н в серцевому м'яз1 та паренх1матозних органах. Динам1ка таких зм1н в експеримент1 вказуе на необх1дн1сть ретельного медичного обстеження ос1б перед праце-влашуванням на роботу, пов'язану з впливом на орган1зм 1он1зуючо1 рад1ацП".

7. 0дн1ею 1з причин частого розвитку поверхневих ероз!а в сли-зов1й оболонц1 шлунково-кишкового тракту в прац1вник1з зоии в!дчу-ження може бути наявн1сть ,рад1онукл1дно1 контам1нанта в х1иус1, що призводить до значних зм1н ультраструктури гранулярно! ендоплазматично! с1тки та м1тохондр1й, злущен'ня еп1тел1ю ворсин та дистроФП" 1'х строми.

8. Пои шестим1сячному вживанн1 продукт1в харчування з рад1онукл1дною контам1нантою цез1п в орган1зм1 в1дбуваються значн1 зм1ни в" перерозпод1л! життевоважливих елемент1в: зменшуеться к1лыс1стъ кал1п в серцевому м'яэ1 1 одночасно зб!льшуеться його к1льк1сть у нирков1й та к1стков1й тканин!, значно зб!льшуеться

вм!ст зал.!за в серцевому м'яз!, паренх1м1 нирок та к1стков1й тканин!. алюмШю. кремн!ю 1 капьц1ю в серцевому м'яз! . К1лыс1сть кальц1ю також зб1льшуеться в тканин! нирок 1 одночасно зменшуеться в к1стков1я тканин1. Такия перерозпод1л м1нарального складу ыоже впливати на розвиток порушень скорочуючо! функцИ серцевого м'язу. структурно-морфолог1чного стану к1стково-м*язово! та функиП ен-докриннох систем. патолог1чн1 зм1ни в яких часто д!агностуються у прац1вник!в зони в1дчуження.

9. При збагаченн! рац1ону безалкогольными бальзамами та б1лко-вим продуктом "Б1остим" перерозпод1л м1неральних речовин у тканинах орган1зму зменшувався в пор!внянн1 з позитивним контролем, причо-му. наяб1лыа еФективному збереженню вм1сту кальц!ю в к1стков1й тканин! сприяла наявн1сть у рац1он1 безалкогольного бальзаму "1лля Му-ромець".

10. При наявност1 в рац!он1 рад1онукл1дно1 контаы1нанти вплив б!лкови:: продукт1в, безалкогольних бальзам1в та напоХв призводить до зменшення сумарно! гама- 1 бета-рад1оактивност1 внутр1шн1х органа та зб1льшення сумарно! рад!оактивност1 екскреиент1в лаборатор-них тварин. /

И. Збагачення рац!он!в хворих, як! брали участь в усуненн 1 насл!дк!з гзарИ на ЧАЕС б!лковим продуктом "Бодрость" в умовах кл1н1ки. сприяло зб1лысаннп к1лышст1 лейкоцит1в, нормал1зац11 ам1сту Т- 1 В-л!мФоцит1в у периФеричн!й кров1. Це супроводжуваяосъ зы1цненням 1х функц1оналъно1 активност! в реакцП" блаепрансФо-рыац11 д1м£оиит1в з ф1тогемагглЕгг1н1ном. а також зниженням спонтанно! прол1фератнвио1 активност! Т-л1мФоцит1в. шо може св^лгги про "п1двищення к1лерноГ активност! Т-кл!тин.

ПРАКТИЧН1 РЕК0МЕНДАЦ1Т

1. Харчування в зон1 в!дчуження повинно бути рац!ональним э л!кувально-лроф!лактичнов 1 д1етичнос направленн1сто трьхразовим 1 бвзкоитовним для працюючого контингенту.

2. П1дприемства громадського харчування в зон! в!дчуження по-винн1 будувагги рац1они. виходячи 1з затвердженого М1н1стерством охорони здоров'я набору продукт! в харчування.

3. Л1кувально-проф!лактичним закладам Св1дд!ленням) необх!дно-керуватась розробленими розрахунками грошових норм витрагг на харчування хворих, як1 постраадали внасл1док Чорнобильсько! катастроФи.

4. У стац1онарах спец!ал1зованих л1кувальних заклад1в Св1дд1-леньЗ для ос! б. як1 постраадали внасл!док ЧорнобильськоГ катастроФи, сл!д дотримуватась розроблених додаткових норм продукт1в харчування.

5. У спец1ал!зованих л1кувапьно-курортних закладах харчування ос1б, як1 постраждали внасл!док Чорнобильсько! катастроФи, повинно базуватись на розроблених нормах основных продукт!в.

6. Впровадження розроблених рекомендацЩ щодо орган1зэцН харчування в санаторно-курортных установах ос1б, як1 зазнали впливу 1он1зуючого випром1нювання, буде сприяти покрашенню 1'х сеаб1л!та-цП.

7. Розроблений зразковия рзц1он для л1кувапьно-проф!лактач-ного 1 д1стачного харчування сприяе оптаы1зацП робота харчоблок1в л1кувально-проф1лактичних установ та п1дприемств громадського харчування.

8. Розробленихзразковия рац1он для л1кувально-проФ1лактачно-го 1 д1е тачного харчування шже бута використаним у харчу ванн 1 ос1б, в умовах прац1 якихе чинники, що негативно впливаюггь на окисно-в1дновн! процеси в орган!зм1, а також у стац1онарах 1 сенатор! ях спец!ального призначення.

СПИСОК НАУКОВИХ Р0Б1Т, 0ПУБЛ1К0ВАНИХ ЗА ТЕМНЮ ДОСЕРТАШГ

1. Использование продукта "Бодрость" в лечении язвенноя болезни желудка и двенадцатиперстной кишки//Рациональное питание.-Ки-ев, "Здоров"я",1987.22. -С 28-30.

2. Пути оптимизации диетического и лечебно-проФилактаческого питания на Украине//Материалы XII Республиканского сьезда гигиенистов. Одесса. 1991. -С. 227-228 С в сп!ваат.Э.

3. Оценка диетического питания как Фактора лечения и профилактики различных заболевания/УПитание и здоровье: Матер, респ. науч. конф.-Таллин. 1991.-Т. 1.-С.52-53 Св сп1аавт.

4. Механизм адалтогенного действия ряда пищевых продуктов//3ко-лого-гигиенические проблемы питания населения:Тез.докл. на-учн. конф. -Киев, 1392. -С. 132 С в сп!вавт.).

5. Приоритет нозих продукта в л1кузально-прсФ1лактачному харчу ванн 1//Мате р1али 1У конгсесу Св1тоьо1 федерацП укра1'нських л1карських тоовариств.-Харк1в. 1992.- С. 116.

6. Перспективы использования новых продуктов садоводства• и мясо-молочноя промышленности в лечебно-профилактическом питании при радиационном облучении//Актуальные проблемы ликвидации медицинских последствия аварии на Чернобыльской АЭС: Тез.докл.Укр.на-учн.практ.конф.-Киев, 1992. - С. 213 Св сп1вавт.).

7. Роль новых продуктов питания а алиментарной профилактике за-болевания//АктуальньЕ проблемы медицины транспорта: Матер, научн, конф. .-Одесса, 1993. - С. 98-99 С в сп!вавт.).

8. Проблемы алиментарной профилактики заболевания в 30-ти кило-метровоя зоне УАЭСУ/Чернобыль и здоровье лпдея: Матер, научн. конф. -Киев, 1993.- С. 134.

9. Перспектива использования безалкогольных бальзамов в лечебно-проФилактическом питании//Медико-биологические аспекты разработ ки продуктов питания: Матер.научн.конф.-Киев. 1993. - С.79 С. сп1ваат.). . '

10. Роль алиментарного Фактора в комплексном лечении гастроен терологических больных, подвергшихся воздействие ионизирующего из лучения//Медико-биологические аспекта разработки новых продукта! питания: Матер, научн. конф.-Киев, 1993. - С. 28-29 СвслХаавт.).

11. Розробка технолог1я виробництва борошняних вироб1в рад1оре зестентно! дП//Розвиток масового харчування, готельного господа» ства 1 туризму в умовах ринкових в!дносин: Тез. доп. мХжнародно наук.конФ. - Ки1'в. 1994. - С.28-29 Се сп1вавт.3.

12.Розробка нових вид1в харчових продукт1в л1кувально-проф1лак тачного харчування//Розвиток масового харчування, готельного госпо дарства 1 туризму в умовах ринкових в1дносин: Тез. доп. м1жнародно наук.конФ. -КИ1В.1994. - С.29-30 Св сп!вавт.).

13. Перспектива использования сухих белковых продуктов для питания населения, подвергашегося радиационному воздеяствию//Меди-ко-еколог1чн1 проблеми охорони здоров'я в Украхн!: Мат. м!жнар. а!Мпоз1уиу. -Черн1вц1,1994. -С. 105-107 Св сп1вавт.

14. Медико-биологическое обоснование лечебно-профилактических продуктов и внедрение их на 1!АЕС и в зоне жесткого контролл//Меди-ко-еколог!чн1 проблема' охорсни здороа'я а Украхн!: Мат. м1жнар. симлоз1уму. -Черн1вц1.13Э4. -С.107-103 Св сп1вазт.

15.Розробка нових вид1в харчових продукт!в л1кувально-проФ1лак-тичного харчування//Розвиток масового харчування,гстельного госпо-дарства 1 туризму в умовах ринкових в1дносин: Мат.м1жнароднох наук. практ.конФеренцП. -Кихв.1994. -С.29-30 Св сп1аавт.Э.

16.Вплив ал1ментарного Фактору на 1нтенсивн1сть 51осинтезу РНК// Протирад1ац1ян1 засоби та 1х застосуаання у за'язку з азар1ею на ЧАЕС: Мат.симпоз1уму. -Кихв.1995. - С. 22. .

17. Вплив рад1онукл1дно'1 контам1нацП на м1неральния склад к1стковох тканини 1 шляхи проф1лактики яого . порушення//Проти-рад1ац!ян1 засоби та хх застосування у зв'язку з авар1ею на ЧАЕС: Мат.симпоз1уму. -Кихв. 1995. -С.23 Св сп!вавт.).

18.Вплив ал1ментарного Фактора на 1мунния стан хворих на вираэ-■ кову хворобу//ПершиЯ Укра'х'нськия конгрес гастроентеролог1в:Тези до-

пов1деЯ. -Дн1пропетровсък,1995. -С.120-121.

19.0сообливост1 д1етичного харчування в умовах несприятливох дП насл1дк1в Чорнобильськох катастрофи//Чорнобиль: екалог1я.людина, здров"я: Мат.науково-практичних сем1нар1в з м1жнародною участю. приурочених до 10-р1ччя Чорнобильсько! авар1х. - Ки'х'в, 1996. -С. 3032.

20.Л1кувально-проФ1лактичне харчування за умов впливу чинник1в Чорнобильськох катастроФи//Медичний Консультант. - 1936. - N 1. С. 16-19.

АННОТАШЯ

Карпенко П.А. Алиментарная профилактика заболевания у работников Чернобыльской зоны отчуждения (рукопись).

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских на-' ук по специальности 14.02.01 - гигиена: Украинский научно-исследовательский институт питания. Минздрава Украины. Киев. 1996.

Защищается 20 научных работ, посвященных поиску путей, направленных из псвызвние устойчивости организма к воздействию ионизирующей радиации.

Изучено состояние здоровья работников Чернобыльской зоны отчуждения: Отмечена значительная динамика роста заболеваний среди них.

Установлены определенные биологичесюсие эффекты, . возникайте при длительном поступлении в организм с продуктами питания радио-нуклидной контаминанты цезия. Обогащение рационов белковыми продуктами. безалкогольными бальзамами, напитками способствует в определенной мере стабилизации отдельных физиологических, бохимических, биофизических, морфологических, иммунологических и клинических показателей.

Полученные результаты легли в основу разработки примерного набора продуктов и адекватных рационов, котрьк соответствуют одновременно требованиям лечебно-профилактического и диетического питания и направлены на повышение устойчивости организма к комбинированному воздействию Факторов окружапцй среды и условий труда в зоне отчуждения.

Ключов! слова:

стан здоров"я, умови прац1, рад1онукл!дна контам1нанта. безал-когольн1 бальзами. б1лков1 продукта, рац1они л1кувально-проф1лак-тачного 1 д1етичного призначення. зона в!дчуження.

Karpenko P. A. Elementary prophylaxis of diseases of employees working In the Chernobyl alienation zone (manuscript).

Thesis to uln Doctorate of »Medicine, specialty 14.02.01. -Hvglene. Ukrainian Scientific Research Institute of .Nutrition. Mlnnlstrv of Public Health. Kiev. 19S6.

Twenty scientific papers are being defended, resaarrching ways, alined at increasing human organism resistance to the Influence of penetrative radiation.

The state of health of employees worklnng In the Chernobyl alienation zone has been studied. Considerable dynamics of Increase of diseases has been noted down among the above people.

Some deflnnlte biological effects, arisen at the long-term process of Incoming to the human organism of radionuclide contaminant of cesium together with products of food were discovered. Enrichment of the ration with the protein products, nonalcoholic balsam/ and beverages promotes to some extent stabilization of some physiological, biochemical, blophyslologlcal, morfoioglcai. Immunological and clinical figures.

The research results formed the basis of development of exemplary range of products and adequate rations, which conform with requirements to both medical-prophylactic and dietary nutrition, and are aimed at the Increasing the human organism resistance to the complex Influence of environmental factors and the labor conditions In the Chernobyl, alienation zone.

Key words:

state of health, labor conditions, radionuclide contaminant, nonalcoholic balsam. protein products, rations of medical-prophylactic and dietary nutrition, alienation zone.

Подписано к печати 42,0Y.96r. Формат 10x84 fa 00мм 3 условных печатных ластов. Заказ » 7о% Тираж 1/.0экз. Бесплатно

размяохэно ГЕЦ Няаотата Украшш ООП