Специальность ВАК РФ 14.03.07, авторефераты и диссертации по теме Химиотерапия и антибиотики

 
 
  Тема диссертации Авторы Год  
  Изучение биологической активности природных гиполипидемических соединений

Гиполипидемические препараты в высокой концентрации ингибируют образование биопленок (Пужевская и др., 2009) и могут применяться в комплексной терапии после некардиологических операций для предотвращения различных инфекций, в том числе псевдомонадных, а также проявляют антиоксидантную активность (Пужевская, 2009). В связи с плейотропностью…

Готовцева, Варвара Юрьевна 2013  
  Поиск микробных метаболитов - ингибиторов биосинтеза стеролов и противогрибковых антибиотиков

Несмотря на ведущийся в развитых странах широкий скрининг антибиотиков, число новых препаратов, прошедших всесторонние испытания и рекомендованных к клиническому использованию, с каждым десятилетием снижается [Berdy, 2005, Demain, Sanchez, 2009, Freire-Moran et al., 2011]. Существующие подходы трудоемки и не позволяют обеспечить должной…

Тренин, Алексей Сергеевич 2012  
  Прогноз антибиотикорезистентности стафилококков в динамических системах IN VITRO, моделирующих фармакокинетику ципрофлоксацина и линезолида

Струкова, Елена Николаевна 2010  
  Экспериментальное обосноваие использование бензофурокана с качество стимулятора регенеративных процессов

Досить важливо, щоб так1 препарата поруч з ранозаживля-ючою д1сю 1 в1дсутн1стю негативного впливу на орган1зм во-лод1ли б й 1ншими позитивними ефектами. В цьому в1дношенн1 значний штерес представляе ориг1нальний в1тчизняний ненар-котичний аналгетик - бензофурока1н, розроблений на кафедр1 фармакологи В1нницького державного медичного университету…

Орностая, Владимир Васильевич 1997  
  Влияние фенольных пигментов винограда на течение нитритной интоксикации

АКТУАЛЬШСТЬ ПРОБЛЕМИ: Гострота медико-б1олоПчного аспекту н!трат-и!тритного забруднення оточуючого середовища полягэе в неминучост! контакту з цими х!м1чними забрудника-ми 1 надкодження 1х до орган1зму людини або тварин…

Славина, Нина Георгиевна 1996  
  Гепатотропные свойства и эффективность полисорба, витамина Е и селенита натрия при химических повреждениях печени

МЕТОЮ нашого дослщження було експериментальне обгрунту-вання дощльност1 використання ентеросорбцп пол1сорбом в поеднан-ш з гепатопротекторами для шдвшцення ефективност1 фармакотерапп гострих уражень печшки х1м1чнимн агентами…

Билык, Любомир Степанович 1996  
  Поиск и фармакологическое изучение производных 4-ацетилсукцинаниловой кислоты, проявляющих гемостатическое действие

У зв’язку з цим пошук , відбір для подальших фармакологічних «пробувань найбільш ефективних та малотоксичних сполук у ряду охідних 4-ацетилсукцинанілової кислоти є перспскгашшм. У іармакологічному аспекті ці сполуки раніше не вивчалися…

Паскевич, Ольга Ивановна 1996  
  Фармакологическая коррекция токсических поражений зрительного нерва

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ. Дистрофічні захворювання зорово-нервового апарату являють собою вельми актуальну проблему в офтальмології. Це зумовлено важкою, неуклінно прогресуючою їх течією та низькою ефективністю терапевтичних засобів, що в кінцевому результаті призводить до слабкого бачення та сліпоти…

Горянова, Наталья Александровна 1996  
  Экспериментальная терапия гепатопротекторами и индукторами ферментов микросом поражений печени

Разом з тим, закономірності реакції печінки на жовчогінні агенти на фоні зміненої активності монооксигеназ не з’ясовано, не вивчено можливості підвищення ефективності фармакотерапії уражень печінки різного генезу шляхом комбінування ге-патопротекторів з індукторами ферментів мікросом…

Посохова, Екатерина Андреевна 1996  
  Экспериментальное исследование фармакологии и токсикологии 3,4-функционально производных карболина

Пошуки лікарських засобів, які усувають синдром тривоги, ускладнюється відсутністю однозначних даних щодо нейрофізіологічних і нейрохімічних її механізмів. Лише за останнє десятиріччя виконані дослідження, які дозволяють припускати існування у мозку речовин, регулюючих рівень тривожності людини і тварин. З’ясовується їх відношення до…

Петренко, Евгения Владимировна 1996  
  Экспериментальное обоснование применения глюкозамина при травматических повреждениях роговицы

Нав1ть незначн! зм1ни в оптичн1й зон! рог1вки п1сля перенесено! травми викликають зниження гостроти зору, часто приводять до обыеження, або в ц1лому втрати працездатност1…

Мансур, Марван 1996  
  Фармакологическое изучение гепатозащитного действия супероксидисмутазы

АналХз сучасного стану проблема свХдчить, що незважаючи на р!зноман1тн1сть ет!олог1чних факторов, одним з чинник1в пошкодження е активаЩя процесу в1льно-радикального окисления (ВРО) (М.В.Биленко, 1989…

Деримедведь, Людмила Витальевна 1995