Автореферат и диссертация по медицине (14.01.10) на тему:Состояние здоровья и клинико-патологическое обоснование использования пищевых биоактивных добавок в комплексной реабилитации детей, живших на момент аварии на ЧАЭС в 30-километровой зоне

АВТОРЕФЕРАТ
Состояние здоровья и клинико-патологическое обоснование использования пищевых биоактивных добавок в комплексной реабилитации детей, живших на момент аварии на ЧАЭС в 30-километровой зоне - тема автореферата по медицине
Чефранова, Наталия Ивановна Киев 1996 г.
Ученая степень
доктора медицинских наук
ВАК РФ
14.01.10
 
 

Автореферат диссертации по медицине на тему Состояние здоровья и клинико-патологическое обоснование использования пищевых биоактивных добавок в комплексной реабилитации детей, живших на момент аварии на ЧАЭС в 30-километровой зоне

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук України

На правах рукопису

Чефранова Наталія Іванівна

Стан здоров’я та клініко-патогенетичне обгрунтування використання харчових біоактивних додатків у комплексній реабілітації дітей, що мешкали на момент аварії на ЧАЕС у ЗО- кілометровій зоні

j4.01.10- педіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

сь

«V

Київ - 19% рік.

Дисертація є рукопис

Дисертація виконана у Кримському медичному інституті. Науковій консультант- доктор медичних наук, професор

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Антипкін Юрій Генадійович доктор медичних наук, професор Лукашук Віктор Дмитрович доктор медичних наук, професор Лисяний Микола Іванович

Провідна установа - Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова

Захист дисертації відбудеться " ~У) " с 19% р.

о 13 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за

спеціальностями" Педіатрія, акушерство і гінекологія" (Д.50.14.01) при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології

АМН України (254052, м. Київ, вул. Мануільського, 8)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці інституту. Автореферат розісланий ”3&'. 1995 р.

Богадельников Ігор Володимирович доктор медичних наук, професор Крадинов Олексій Іванович

Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради, кандидат медичних наук

з

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Аварія на Чорнобильській АЕС 1986 року привела до погіршення екологічної обстановки на території України та в суміжних державах ( Щеплягіна

A.М., Матюхін В., 1992, Спіженко Ю.П., 1993, Пономаренко

B.М., 1995).

Перед медичною наукою та практичною медициною постала одна з основних проблем - вивчення стану здоров'я, пошуки методів лікування і реабілітації дітей, організм яких найбільш чутливий до впливу екологічних факторів навколишнього середовища (Кошеяь І.В., Вельтищев Ю.Є., 1991, Лук’янова О.М., 1991, Бебешко В.Г. і співавт., 1992, Бога-дельніков І.В. і співавт., 1993,1994).

В перші дні після аварії випала велика кількість атмос -ферних опадів, насичених радіонуклідами, початковий шлях попадання яких був респіраторний, а після осідання їх на поверхні грунту - через харчові ланцюжки.

Гострий радіаційний вплив викликає патологічні зрушення в найбільш радіочутливих системах дитячого організму (імунній, кровотворній, ендокринній, перекисного окислення ліпідів, мікробного біоценозу), що в цілому приводить до зниження радіорезнстенції загального протистояння організму (Лук’янова О.М., Антипкін Ю.Г. 1992, Пономаренко

В. М. 1995, Сидельников В.М., 1992, Бебешко В.Г., 1992, Хмара А.Н., 1992 та інші).

Аналіз даних літератури виявив, що в більшості випадків наведені наукові дані документують зміни в одній чи декількох системах дитячого організму в результаті дії екологічно шкідливих факторів зовнішнього середовища.

На наш погляд, своєчасно і актуально з метою вивчення об'єктивних підходів під час аналізу стану здоров'я дітей, причин міжсистемних порушень дитячого організму, а також питань лікування і реабілітації дітей, які зазнали радіаційного впливу, необхідно вивчити стан провідних систем дитячого організму, які забезпечують адаптаційно-пристосувальні реакції в умовах, що склались.

В умовах радіаційного опромінення основне дозове навантаження на організм формують радіонукліди, які надходять в організм з харчовими продуктами і інкорпорують в

органи і тканини, що створює тривале внутрішнє опромінення, яке впливаєна стан здоров'я дитини в цілому.

Внаслідок цього запобігання надходження радіонуклідів, їх прискорене виведення, корекція виникнення функціональних і метаболічних процесів в організмі дитини є однією з актуальних і першочергових медичних проблем.

Відомо, що деякі харчові сировини й продукти харчування можуть зменшити всмоктування радіонуклідів, прискорити процеси їх елімінації з організму, посилити актів-ність антиоксидантної системи, стимулювати процес іму-нобіологічного захисту, кровотворення, нормалізувати мікробний біоценоз кишок (Качалай Д. М.і співавт., 1992, Книжніков В.П., Іванникова А.П., 1992, Лук'янова О. М., і 992 та ін).

Тому проблема спеціалізованного харчування є особливо актуальною для дітей, які прибули з зон радіаційного забруднення.

Нині в центрі уваги лікарів-курортологів є проблема вив -чення впливу санаторно-курортних факторів на стан здоров'я дітей із зон радіаційного забруднення. Направлення дітей із зон гострого радіологічного впливу на південні курорти України є дискутабельним.

Ряд дослідників вказує на позитивний вплив санаторного лікування в умовах південних курортів України (Іванова М.В., 1988, КаладзеН.Н., 1993, Галина І.В., 1992)

Безперечно, санаторно-курортне лікування є одним із етапів реабілітації дітей із: зон радіонуклідного забруднення, але значення кліматичних і преформованих фізичних факторів у підвищенні радіостійкості дитячого організму і його впливу на різні системьі вивчено недостатньо. В більшості випадків діти, які зазнали впливу екопатогенних факторів, перебувають на базовому санаторно-курортному лікуванні.

Відомий стимулюючий вплив курортних факторів, покращення функціонального стану ряду систем дитячого організму (Іванова М.В., 1989). ■

Посилення функціональної активності систем, які забезпе чують механізми адаптації під впливом кліматотерапії, можна розглядати і як небажаний ефект, який підтримує напруження у системах, що у свою чергу призводить до посилення радіаційного ефекту і послаблення адаптованих

можливостей надалі у дітей зекологічно неблагополучиях зон.

Таким чином, пошук нових фізіологічних за своїм походженням засобів корекції функціональних і метаболічних змін в організмі,а також методів, які дозволяють сприять адаптаційно-пристосувальні процеси у дітей з зон радіаційного забрудення в санаторно-курортних умовах, відкривають нові нетрадиційні напрями, які дозволяють удосконалювати систему реабілітації дітей з екологічно несприятливих зон в цілому.

Мета дослідження: Підвищити ефективність санаторно-курортної реабілітації дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на підставі вивчення провідних систем ди-тячего організму які забезпечують його адаптаційно-компенсаторні можливості, та обгрунтувати використання для цих дітей харчових біоактивних добавок.

Завдання:

1. Вивчити структуру захворюваності дітей, евакуйованних до Криму з 30-хілометрової зони радіаційного контролю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Оцінити стан імунітету, кровотворної та тиреоідної систем, мікробіоценозу кишок, а також показники перекисно-го окислення ліпідів у дітей, що зазнали гострого радіаційного впливу і мешкають у південних районах України.

3. Дослідити кореляційні взаємозв'язки між* основними показними вивчаних систем.

4. Вивчити клінічну ефективність застосування харчових біоактивних добавок у дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на етапі санаторної реабілітації.

5. Визначити вплив харчових біоактивних добавок у комплексі реабілітаційних заходів на стан імунної, тиреоідної, кровотворної систем, процесів перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту, мікробного біоценозу кишок у дітей з групи радіаційного ризику.

6. Науково обгрунтувати і розробити лікувальну схему застосування харчових біологічних добавок (пекцеком, гомогенного, топінамбура, міпровіту, в-каротинової олії) у дітей з екологічно неблагополучиях зон на етапі реабілітації.

Наукова новизна роботи:

* Внаслідок вивчення захворюванності дітей, евакуйованих із 30-кілометрової зони радіаційного контролю, встановлено,що в пісаяаварійний період їх життя в структурі захво-рюванності на перший план вийшли функціональні розлади центральної нервової системи, захворювання органів травлення, клінічні та' морфоструктурні зміни щитовидної залози, а також стани що зв’язані з порушенням імунітету, збільшенням кількості імунокомпрометованих, часто хворіючих дітей.

- Вперше дано глибокий аналіз стану здоров'я дітей, які зазнанали гострого радіаційного впливу в перші дні Чорнобильської катастрофи з позицій комплексних підходів до вивчення найбільш радіочутливих життєво важливих систем, що беруть участь у адаптаційно-пристосувальних реакціях: імунної, перекнсного окислення ліпідів та анти-окислювальної активності, біоценозу кишок.

- Доведено, що через декілька років після аварії на ЧАЕС, у дітей, евакуйованих з 30-кіломегрової зони радіаційного контролю спостерігається пригнічення факторів специфічної і неспецифічної резистентності організму. ■

- Виявлений дисбаланс імунологічних показників відрізняється пригніченням кількості Т-лімфоцитів, рівня Тх і Тс, В-лімфоцитів, лізоциму в периферичній крові, на фоні гіперпродукції рівня імуноглобулінів.

- Функціональні зміни в ендокринній системі дітей, котрі постраждали від радіації в цілому характеризувались зниженням рівня трийодтироніну, тироксинзв'язаного глобуліну, збільшенням тироксину крові і супроводжувались стійкою гшеркоргизолеміею.

- Вперше отримано нові дані про зміни мікробного біоценозу кишечника у дітей з екологічно неблагополучних зон, які про являються зменшенням кількості основних представників аеробної і анаеробної мікрофлори кишечника, збільшенням умовнопатогених гемолітичних форм. Виявлено, що у дітей, які зазнали радіаційного впливу, відмічається накопичення продуктів перекисного окислення ліпідів і зниження антиокислювапьної активності плазми крові.

- Доведено, що зміни морфоструктурних властивостей клітин крові є результатом впливу факторів зовнішньої агресії на дитячий організм.

- Отримано нові дані про можливі кореляційні взаємозв'язки між станом процесів вільного радикального окислення ліпідів і антиокислювальної активності з імунноендокрин-ними показниками, які здійснюють загальну регуляцію і здатні приводити до взаємної активації основних компонентів систем та свідчить про едине направлення адаптаційно-пристосувальних реакції організму, що поглибшуе уявлення адаптаційних можливостей дітей, евакуйованих до Криму.

- Вперше доведено ефективність використання харчових біоактивних добавок у дітей, які зазнали радіонуклідного впливу, що дозволяє використати їх як базисну терапію і відкриває новий напрям, який удосконалює систему реабілітації у дітей, що постраждали від Чорнобильської катастрофи.

- Використання харчових біоактивних добавок на етапі реабілітації в умовах південних курортів України дозволить нівелювати небажані ефекти кліматотерапії у дітей з групи радіаційного ризику.

Практичне значення роботи: Аналіз структури захворюваності дітей в післяаварійному періоді свідчить про маніфестацію астеноневротичних станів, захворювання гастродуо-денальної зони, гіперплазії щитовидної залози, збільшення кількості дітей, які часто хворіють.

Отримані в ході дослідження дані про зміни в найбільш чутливих системах дитячого організму, наявність кореляційних взаємозв'язків розширюють наші уявлення про стан здоров'я, механізми адаптаційно-пристосувальних реакцій у дітей з радіаційно контрольованих районів України.

Мотивована необхідність дослідження зазначених систем як об'єктивних критеріїв стану здоров'я і ефективність реабілітації дітей з екологічно неблагополучних зон.

Доведена клінічна ефективність застосування харчових біоактивних добавок (міпровіт, пекциком, в-каротинова олія, гомогенат топінамбура, активні пектини) у дітей, які зазнали радіаційного впливу, на етапі реабілітації.

Доведено коригуючий вплив харчових біоактивних добавок на імунно-тиреоїдні показники, процеси перекисного окислення ліпідів, морфоструктурні зміни клітин крові, біоценоз кишечника в комплексі реабілітаційних заходів.

Обгрунтована і розроблена лікувальна схема застосування харчових біоактивних добавок (міпровіт, гомогенат топінамбура, активні пектіни, в- каротинова олія) у дітей з екологічно неблагополучных зон в умовах приморського курорту України.

Впровадження у практику. Отримані новГдані про стан здоров’я дитячого населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕСД методи його корекції на етапі реабілітації лягли в основу розроблених методичних рекомендацій:

" Применение специализированного лечебно-профилактического питания для детей, подвергшихся воздействию радиации " (г.Симферополь, 1993),.

" Морфо-функцнональные особенности клеток крови у детей, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (в результате аварии на Чернобыльской АЭС) на этапе реабилитации в условиях курорта" ( г. Сим* ферополь 1995),

Оформлено 5 раціоналізаторських пропозицій за реєстраційними номерами 2101-2105.1995 року.

Матеріали дисертації впроваджені у практику робота лікувально-профілактичних установ Криму, перша міська дитяча клінічна лікарня, республіканська дитяча клінічна лікарня, дитячий санаторій "Чайка" м.Євпаторії, а також дитяча міська лікарня м.Херсона. Результати досліджень включені до програми навчання лікарів та інтернів на кафедрі педіатрії факультету удосконалення лікарів Кримського медичного інституту. ’

Декларація конкретного особистого внеску дисертанта у розробку наукових результатів, що виносяться на захист:

- гострий радіаційний вплив негативно позначається нг стані здоров'я дітей, про що свідчить зростання кількості астеновегетативних станів, захворювань гастродуоденальної зони, гіперплазії щитовидної залози. .

- у дітей, евакуйованих із зони радіаційного забруднення, виявлено зміни в основних системах організму, які забезпечують адаптаційно-пристосувальні механізми у екологічно неблагополучних умовах. Порушення нейроендокринної регуляції проявляються в цілому зниженням інкреторної функції щитовидної залозі, збільшенням функціональної

активності надниркових залоз. Зміни імунологічного статусу проявляються в зменшенні кількості Т-клітин і гіперлро-дукції імуноглобулінів класу А, О у сироватці крові. Зміни мікробного біоценозу кишечника проявляються зниженням основних представників аеробної і анаеробної мікрофлори кишок, зростанням кількості умовнопатогенної гемолізую-чої флори.

- використання дієти з включенням харчових біоак-тивних добавок на етапі реабілітації дітей з екологічно неблагополучиях зон в умовах південних курортів України позитивно впливає на клінічне благополуччя, на динаміку показників імунно-тиреоїдної системи, функцію надниркових залоз, морфоструктурні зміни клітин крові, систему пе-рекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту, біоценоз кншок.

Апробація роботи. Основні положення роботи доведені та обговорювалися на науково-практичних конференціях "Основні напрям.г розвитку санаторно-курортного лікування дітей і підлітків на базі санаторіїв ’’Бригантина", ’'Зміна", "Чайка" (Євпаторія, 1991, 1992, 1993), на нараді консультативно-методичної Ради центру відновлюючої допомоги МОЗ СРСР (Москва, 1991), річних наукових читаннях "Євпаторія - курорт” (Евпаторія 1992,1993, 1994), Всесоюзній нараді з питань організації оздоровлення та санаторнокурортного лікування дітей, потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС (Євпаторія, 1991), республіканській науково-практичній коеференції "Медичні та психолого-педаго-гічні аспекти реабілітації дітей, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (Одеса, 1992), першій міжнародній конференції "Про медичні та соціально-психологічні наслідки аварії на ЧАЕС" (Сімферополь, 1992), на IX з’їзді дитячих лікарів України (Одеса, 1994), в учбовому процесі на факультеті удосконалення лікарів Кримського медичного інституту.

Публікації. Основні матеріали дисертації викладені у 20 друкованих роботах.

Структура та обсяг робота. Дисертація викладена на 300

сторінках машинописного тексту та складаються із вступу, огладу літератури, власних досліджень,викладених в розділах, заключения, висновків, практичних рекомендацій, перелику літератури, який включає 354 джерел вітчизняних та 75 зарубіжних авторів. Робота ілюстрована 10 малюнками та 52 таблицями.

ЗМІСТ РОБОТИ.

■ Обсяг і методи дослідження.

Ця робота є фрагментом наукової проблеми, яка розроблялась в ланках програми МОЗ України "Ликвидация последствий аварии на ЧАЭС” N держреєстрації 0193и. 0033309.

Об’єктом дослідження стали 368 дітей, евакуйованих із м.Прип'яті 1986 роцу до Криму в зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС і які перебували на реабілітації у санаторії "Чайка" м.Євпаторія. Вік дітей від 7 до 15 років. Хлопчиків було 179, дівчат 189.

З метою порівняння досліджуваних нами показників, умов і методів реабілітації було відібрано кілька груп дітей.

Контрольна група була сформована із 25 дітей віком від 7 до 14 років, які постійно мешкали у Кримських регіонах з відносно благополучним екологічним оточенням, умовно названа "здоровими" дітьми. * '

Для зіставлення умов реабілітації евакуйованих дітей була сформована група із 100 осіб, порівнюваних за віком, статтю і структурою захворювання. Діти даної групи проходили реабілітацію на Євпаторійському курорті, до комплексної терапії цих дітей не були включені біоактивні харчові добавки (контрольна група). ' .

Провідне місце в соматичній патології у обстежуваних нами дітей займали захворювання органів травлення (62,6%), астено-вегетагивний синдром (58,2%), гіперплазія щитовидної залози (42,7%), сколіози (29,7%) тощо.

Враховуючи різнорідність структури захворювання, наявність поєднувальної патології у більшості дітей із зон гострого радіаційного впливу, ми розподілили усіх обстежуваних дітей на 4 групи за принципом провідної основної соматичної патології. До першої групи ввійшли 102 дитини, які

мали захворювання органів травлення ; до другої групи -93 дитини з хронічною отоларингологічною патологією; до третьої - 67 дітей з гіперплазією щитовидної залози 1-П ступеня; до четвертої - 123 "часто хворіючих дитини.

Діагноз верифікували на підставі даних анамнезу, суб'єктивної і об'єктивної симптоматики захворювання, лабораторних показників.

При встановленні нового клінічного діагнозу керувались робочою класифікацією дитячих хвороб 1987 року.

Всі діти обстежені в періоді ремісії. Спостереження проводилось у динаміці- під час прибуття та виписці з санаторію.

Під час вивчення імунного гомеостазу визначали показники клітинного імунітеїу: Т-лімфоцити (Gondol, 1972), В-лімфоцити (Чередеєв А.М., 1976), Т-хелпери та Т-супресори (Черемушкіна JI.A. і співавт., 1980). Для оцінки гуморального імунітету в сироватці крові виявляли імуноглобуліни класів А, М, G (Мапсіпі, 1965), ЦІК (Гриневич Ю.А., Алферова А.М., 1981). Із показників неспецифічного захисту визначали вміст лізоциму в сироватці крові (Лебедев К.А., По-някіна І.Д., 1990).

Підрахунок морфологічно дефективних клітин крові, кількісну (великі грануловмісні лімфоцити- ВГЛ) характеристику природних кілеров проводили за методом Кінд-зельського Л.П. та співавт. (1986).

Визначення продуктів перекисного окислення у плазмі крові проводили такими методами: екстракцію ліпідів за методом Folch, вміст МДА і ТБК за кольоровою реакцією з тіобарбітуроваю кислотою (ТБК), дієкові конь'югати за меггодом Гаврилова В.Б. і співавт. (1983), загальну АОА за методом СпекторЄ.В.і співавт.

Вміст тиреоідних гормонів- ТЗ, Т4, ТЗГ, а також рівень кортизолу визначали радіоімунним методом.

Вивчення кількісного і якісного складу мікрофлори кишечника проводили за методом Епшгейн-Литвак Р.В. і ВільшанськоїВ.Л. (1970).

Отримані результати оброблено методом варіаційної статистистики з обчислюванням показника достовірності розбіжностей(Р) за критерієм Ст'юдента та коефіцієнта кореляції.

Результати дослідження та їх обговорення.

Отримані нами дані свідчать про значні зміни в життєво важливих системах дитячого організму, які забезпечують адаптаційні механізми в умовах радіаційного впливу, що надалі призводить до дестабілізації гомеостазу в цілому.

Зміни імунологічного статусу у евакуйованих дітей із ' зон гострого радіаційного забруднення були неоднородні. В цілому гуморальна ланка імунітету характеризувалась гіперпродукцією рівня імуноглобулінів А, О у всіх групах дітей. -

Так, у дітей першої групи вміст Іц.А сироватці крові був вищий на 43,1%; другої - на 10,2%; третьої - на 73,4%, четвертої - на 20% порівняно з нормальним вмістом (р < 0,05)

Підчас дослідження рівня імуноглобуліну Є відмічалось його підвищена концентрація у всіх дітей відповідно на 18,4%, 9,1 %, 24,2% (р < 0,05), і 4,3% (р > 0,05).

Величина імуноглобуліну М у сироватці крові не відрізнялась від його значення у здорових дітей (р > 0,05).

В результаті лікування в санаторії відмічалось достовірне зниження концентрації імуноглобулінів А, Є сироватці крові усіх дітей .

На наш погляд, підвищення антитілоутворення у дітей, потерпілих від радіаційного впливу, безперечно зв'язано з негативною дією екопатологічних факторів, які викликають активацію гуморальної ланки імунітету і депресію клітинної ланки. Отримані нами дані узгоджуються з спостереженнями й інших авторів, які вказують на виражений взаємозв'язок між накопиченням імуноглобулінів та радіаційним впливом.

Високий рівень імуноглобулінів у сироватці крові, з одного боку, зв'язаний з постійною антигенною стимуляцією імунологічної системи, обумовлений дією інкорпорованих радіонуклідів у тканини та органи, котрі впливають на загальний пул імунологічного гомеостазу, з іншого боку, не виключений вплив і соматичної патології, внаслідок якої утворені різні білкові компоненти, токсини є також антигенним стимулятором імуноглобулінів.

З цим процесом зв'язано також появу підвищеного рівня ЦІК у сироватці крові в усіх групах, що свідчить про високу сенсибілізацію дитячого організму в екологічно неблагопо-лучних умовах.

В результаті аналізу показників клітинної ланки імунітету

відмічено достовірне зниження абсолютного та відносного вмісту Є-РОК у крові усіх дітей.

У дітей першої групи абсолютний та відносний зміст Є-РУК крові був на 18,5% і 48,9% нижчий відносно норми (р < 0,001), дітей третьої групи відповідно на 13,5 і 8,5% (р < 0,05), четвертої групи- на 13,5 і 17,2% (р < 0,05).

В процесі лікування відмічались позитивні зміни досліджу ваного показника (р < 0,05).

Кількість ЄАС-РУК у крові в цілому було знижено в усіх групах. Так, у дітей першої групи - на 23,5%, другої - на 14,1%, третьої - на 26,2%, четвертої - на 22,3% порівняно з нормальним вмістом (р < 0,001).

В процесі лікування у санаторії достовірних змін показників у дітей усіх груп, не відмічалось (р > 0,05)

Аналіз субпопуляційного складу Т-лімфоцитів виявив значні зміни його складу у дітей з різноманітною соматичною патологією. Рівень теофілінрезистентних лімфоцитів (Тх), здатних стимулювати проліферацію та диференціювання антитілоутворюваних клітин у відповідь на антигенний стимул у дітей з зон радіаційного забруднення був знижений. У дітей першої групи на 26,2%, другої - на 27,2%, третьої - на 57,8%, четвертої - на 50,2% порівняно з нормальним складом (р < 0,001). Під час дослідження у динаміці достовірної зміни показника не відмічалось (р > 0,05).

Рівень теофілінчутливих лімфоцитів (Тс), здатних пригнічувати продукцію імуноглобулінів у сироватці крові дітей був незначним (р > 0,05) і в процессі лікування достовірно наближався до нормального.

Про порушення макрофагальної функції свідчить низький рівень лізоциму: у дітей першої групи його склад був знижений на 16%, другої - на 12%, четвертої - на 14,2% порівняно з нормальним вмістом.

Виявлена нами депресія клітинної ланки імунітету у дітей із зон радіаційного забруднення, напевно, пояснюється і під тверджує високу чутливість імунокомпетентних клітин до впливу йонізуючого випромінення.

Зменшення кількості Т клітин є одним із ранніх проявів стресу та полягає в перерозподілі й мобілізації лімфоцитів, що обумовлює клітинне спустошення тимуса, селезінкі та приводить до формування термінової адаптивної реакції на стрес. В наслідок цього відбувається зменшення пулу рецир-

кулюючих Т- клітин, що обумовлює у цілому зниження імунологічних процесів. Виявлений нами дисбаланс клітинної та гуморальної ланок імунітету свідчить про широкий діапазон коливання імунологічних показників, які можна розглядати і як фізіологічну особливість, що вказує на велику гнучкість та адаптаційну властивість імунологічної ссисте-ми.

З метою оцінкі функціонального стану щитовидної залози та наднирникових залоз у дітей з зон радіонуклідного забруднення вивчено вміст гормонів щитовидної залози -ТЗ, Т4, ТСГ та наднирникових залоз - кортизолу.

Вміст ТЗ у сироватці крові був знижений в усіх досліджуваних групах: у першій- на 14,2%, другій - на 8,6%, третій -на 21,3%, четвертій - на 15,1% (р < 0,05).

В результаті індивідуального аналізу показника виявлено, що нормальний вміст трийодтироніну відмічався у 12,3%, знижений у 53,4%, підвищений - у 30,2% дітей (р < 0,05).

Аналізуючи вміст Т4 у сироватці крові дітей з ЕНЗ виявлено збільшення його середнього рівня у дітей першої групи на 59,4%, другої - на 15,3%, третьої - на 57,1%, четвертої - на 32,8% (р < 0,05).

Під час перебування у санаторії у дітей спостерігалося зниження досліджуваного показника, але нормалізація його рівня не відбувалось ужодній з груп (р > 0,05).

Індивідуальний аналіз показника виявив гіпертирокси-немію у 64%, гіпотироксинемію - у 24%, нормальний вміст у 12% дітей.

На підставі співвідношення рівнів ТЗ та Т4 гіпоти-реоідизм зареєстровано у 48%, гіпертиреоідизм - у 36%, еутиреоідний стан у 22% дітей. При цьому, зміни функції щитовидної залози не супроводжувались будь-якими клінічними проявами.

Вміст тироксинзв'заного глобуліну у сироватці крові у ді-першої групи під час прибуття до санаторію був нижчий на 32,2%, другої- на 52,5%, третьої - на 33,4%, четвертої - на 21,3% відносно нормального складу (р < 0,05).

В результаті лікування у санаторії відмічалось достовірне збільшення досліджуваного показника (р < 0,05).

Результати наших досліджень свідчать про порушення інкреторної функції щитовидної залози у дітей; потерпілих від дії екопатогених факторів.

Виявлена нами зміна тиреоідного гомеостазу, що проявляється у цілому зниженням рівня трийодтироніну і збільшенням тироксину у сироватці крові підвищеним споживанням ТЗ в умовах хронічного впливу інкорпорованих радіонуклідів та внаслідок цього пригніченням функції щитовидної залози. Зареєстрована гіпертироксинемія у більшості досліджуваних дітей свідчить про порушення механізмів перетворення Т4 у ТЗ.

Зниження рівня гормонів, їх неповноцінність, підвищена в них потреба призводить до порушення нейроендокринних зв’язків у ланці гіпофіз-щитовидна залоза, з наступним втягненням до патологічного процесу ендокринних органів.

Виявлений стан гіпертиреоідизму у частини дітей із зон радіаційного забруднення свідчить про напруженість ау-тоімунних процесів у залозі, що підтверждується високим рівнем ЦІК сироватці крові. Формування аутоімунних ти-реоідів надалі призводить до зниження функції щитовидної залози.

Зміст кортизолу у дітей усіх груп під час прибуття до санаторію було достовірно високим і перевищув допустимий рівень відповідно на 43,1, 14,6,61,8 і 70,4% (р < 0,05).

Після перебування у санаторії відмічалось певне зниження показника, але нормалізації його рівня не відбулось (р< 0,05).

Зареєстрована нами гіперкортизолемія у дітей, які зазнали радіаційного впливу, в першу чергу свідчить про мобілізацію адаптаційних механізмів, спрямованих на переборення екологічно неблагополучних факторів.

Отримані нами результати свідчать і підтверджують положення про те, що основним механізмом адаптаційного синдрому під час стресу є активізація функції кори над-нирників. Відсутність нормалізації рівня кортизолу у сироватці крові у дітей з ЄНЗ під час виписки з санаторію свідчить не лише про порушення функції кори наднирників, але й про зміни у регуляції системи гіпоталамус-гіпофіз-кора наднирників. Довготривалий стан гіперадаптозу, який зберігається в процесі лікування у санаторії, відображає

стан хронічного стресу у дітей, які зазнали радіаційного впливу.

Аналіз показників перекисного окислення ліпідів виявив накопичення продуктів ПОЛ у дітей з екологічно неблаго-получнихзон (Табл. 1)

Нами виявлено, що у дітей 1 групи (захворювання гастродуо денальної зони) зміст ДК та Д, ТБК АП та МДА у сиваротці крові перевищував такий у здорових дітей відповідно на 16,7, 22,0 , 47,3 і 73,3% (р < 0,05). В 2 групі дітей концентрація аналогічних продуктів ПОЛ була вища відповідно на 14,5, 54,2, 92,7 і 6,7% порівнящ з нормою (р< 0,05). Інтенсивне збільшення продуктів ПОЛ виявлено у дітей, об'єднаних в групу " часто хворіючих", де величина ДК, Д, МДА, ТБК АП перевищувала нормальні значення відповідно на 44,5,96,2,79,1 і 35,6% (р <0,05).

Внаслідок лікування спостерігалось певне зниження деяких показників ПОЛ (р < 0,05).

Підвищення рівня радикалоутворюючих процесів в дитячому організмі супроводжувалось одночасним зниженням антирадикального захисту плазми крові. Виявлено зниження АОА плазми крові у дітей 1 групи на 32%, 2 групи - на 24%, 3 групи -на 14%, 4групи -на 27% (р < 0,05).

Враховуючи, що циркулюючі ліполротеіди плазми в життєво важливих системах беруть участь в оновленні клітинних мембран та зазнають кількісних і якісних вміст в процесі перекисного окислення, вивчено вміст загальних ліпідів у сироватці крові у евакуйованих дітей. Виявлено, що одночасно з збільшенням продуктів ПОЛ та зниженням АОА відбувалось зниження загальних ліпідів в усіх групах, які розглядались (р < 0,05).

Виявлена нами інтенсифікація вільно радикальних процесів, зниження АОА у дітей із зон радіаційного забруднення, які мали різну соматичну патологію, свідчать та підтверджують дані про високу чутливість системи ПОЛ і АОА до різних екстремальмальних факторів, зокрема фос-фоліпідів, які є основними структурними компонентами усіх біологічних мембран, що обумовлює ранні зміни проникності мембран, які виникають при відносно невеликих дозах радіації.

Порушення в системі ПОЛ та АОА у дітей з ЕНЗ, слід розглядати як важливий механізм функціонального розладу

Зміни показників перекисного окислення ліпідів у дітей евакуйованих з зон гострого радіаційного забрудення (М+м)нмоль/мл.

Група хворих ! П ! ДК ! МДА ! ТБКАП ! Д ! ЗЛ ! ЦП !

І.Захворювання 102 2,29+0,20 0,84+0,02 291,1 + 11,2 7,8+0,02 4,9+0,20 176,1+1,12

органів травлення 2,04+0,18 0,40+0,01 252,6+10,0 11,2+0,20 5,6+0,02 176,2+1,20

2.Хронічна отоля 93 1,96+0,18 0,68+0,015 199,1+10,4 5,42+0,02 5,7+0,20 208,4+11,4

рингологічна патологія 1,47+0,36 0,30+0,02 204,7+10,7 7,1+0,20 6,14+0,36 225,8+12,2

Контрольна група 20 1,37+0,20 0,27+0,02 198,1+1,13 4,5+0,22 6,7+0,3 299,2+12,5

Р1 / 0,001 / 0,001 / 0,05 / 0 ,001 /0,001 У0,05

Р2 / 0,05 І 0,05 / 0,05 І 0,05 / 0,05 / 0,05

РЗ І 0,05 / 0,05 £ 0,05 ^ 0,05 ^ 0,05 ^ 0,05

Примітка: РІ- достовірні зміни показників з здоровими дітьми; Р2,РЗ-достовірні зміни показників в дінамиці.

різних органів та систем, а також як наслідок зміненої системи адаптації за рахунок виснаження біогенних антиоксидантів, підсиленням їх споживання та повільним надходженням в умовах хронічного впливу малих доз радіації.

Бактеріологічні дослідження мікрофлори у дітей, які зазнали впливу гострої радіації, показали що у 178 (89,8%) дітей із загальної кількості обстежених (200 осіб) відмічались порушення біоценозу кишечника.

Дисбактеріоз кишечника 1 ступеня зареєстровано у 77 (43,2%), 2 ступеня у 101 (56,7%) дітини.

В усіх групах дітей, які мають різну соматичну патологію, дисбактеріоз кишечника проявився зниженням загальної кількості кишкової палички з нормальними властивостями біфідобактерій, зростом кишкової палички з атиповими біологічними властивостями гемолізуючого стафілокока, мікробів роду протея, причому найбільш глибокі зміни з боку мікробного пейзажу кишечника відмічались у дітей з захворюванням гастродуоденальної зони та в групі часто хворіючих.

Порушення біоценозу кишечника у дітей з захворюваннями органів травлення проявлялись зниженням титру кишкової палички з нормальними властивостями на 50,1% порівняно з нормою (р < 0,05). Серед цих обстежаних з’являлись штами (Е-соїі) з антиповнми біологічними властивостями у 48 (24,4%) дітей. Кількість біфідофлори було знижено на 62,4%, молочнокислих бактерій на 58,4% порівняно з нормальним рівнем (р < 0,05).

В процесі санаторно-курортного лікування відмічалась позитивна еволюція мікробного пейзажу в усіх групах, яка проявлялась збільшенням кількості нормальної кишкової палички, біфідобактерій, зникла гемолізуюча флора (р <

0,05).

Зміни мікробного біоценозу кишечника у дітей, які зазнали гострий вплив радіації свідчить про високу чутливість мікрофлори кішечника до впливу екопатогенних факторів.

Пригнічення основних представників мікробного пейзажу зв'язане з максимальним надходженням радіонуклідів по харчових ланцюжках з наступною інкорпорацією в органи і тканини, які складають гастродуоденальну зону та мають високу радіочутливість.

Враховуючи тісний взаємо зв'язок мікробного біоценозу кишечника з внутрішнім середовищем організму дитини, поряд з причинами розвитку дісбактеріозу кишечника є різноманітна соматична патологія, особливо гастродуоде-нальна.

Порушення мікробного біоценозу кишечника і різноманітні функціональні органічні зміни стравохідного каналу посилюють дію іонізуючого випромінення, обумовленого інкорпорованими радіонуклідами, що погіршують надалі стан здоров'я в цілому у дітей із екологічно неблагополуч-них зон.

Відомо, що загальноорганізмальна регуляція будь-якої системи є єдиним механізмом, який зміцнює гомеостаз і забезпечує адекватність пристосувальних реакцій організму до дії, несприятливих факторів зовнішнього середовища.

В зв'язку з цим ми провели кореляційний аналіз між показниками основних систем дитячого організму, котрі за-безпечуютьго меостаз.

Виявлено, що між кількістю Е-РУК крові та рівнем трий-одтироніну, тироксину існує пряма кореляційна залежність, де г=0,33 і 0,51 (р <0,05), а також між рівнем іі*А і величиною тироксину, де г = 0,36 (р < 0,05).

Виявлено кореляційні взаємозв'язки між імунологічними і тиреоідними показниками свідчать і підтверджують дані літератури про вплив тиреоідних гормонів на функцію іму-нокомпетентних клітин.

В умовах стресу одним з ранніх його проявів є перерозподіл і мобілізація лімфоцитів, що забезпечує клітинне спустошення тимусу і селезінки і приводить до формування термінової адаптивної реакції на стрес. Внаслідок зменшується пул рециркулюючих Є-РУК клітин, макрофагів, що в цілому призводить до зниження імунологічних процесів.

Встановлено кореляційні взаємозв’язки між імунологічними показниками, тиреоідними гормонами з одного боку і активністю кортизолу крові з іншого; між рівнем кортизолу і Є-РУК, теофілінрезистентними лімфоцитами (ґ = - 0,34-

0,42), між вмістом трийодтироніну і кортизолу (г = - 0,44 (р < 0,05).

Дані кореляційного аналізу свідчать про складний характер гормональних взаємозв'язків з імунною системою за

умов хронічного стресу. В умовах, що склались, глюкокор-тикоіди безпосередньо пригнічують функцію тиміко-лімфоідної системи і одночасно пригнічують один з найбільш активних її стимуляторів - трийодтиронін, що надалі є підставою для формування аутоімунних захворювань.

Нами виявлено помірний прямий кореляційний взаємо-зв'зок між показниками ПОЛ та вмістом тироксину сироватки крові.

Між вмістом Т4 та ДК, І£ А, де (г= 0,41 і 0,54) (р<0,05) виявлено взаємозв'язки, які свідчать про високу чутливість тиреоідних гормонів до фосфоліпідних компонентів цитомембран.

Відомо, що біологічний ефект тиреоідних гормонів, зокрема тироксину, полягає в його зв'язуванні на специфічних ділянках мембран-рецепторів, з фосфоліпідними компонентами мембран, формуючи комплекс мембрана-тироксин з подальшим утворенням вільних радикалів, які змінюють її фізико-хімічні властивості, що призводить до активізації процесів ПОЛ, зниження АОА і формування функціональних порушень у щитовидній залозі.

вТаким чином, активація гіпоталамо-гіпофизарної надниркової системи обумовлюєгь гормональні зрушення у щитовидній залозі, що в свою чергу впливає на імунологічний гомеостаз, вільно-радикальні процеси та забезпечує мобілізацію захисних сил організму дітей, які потрапили з екологічно неблагополучні умови.

Одним із шляхів корекції функціональних та метаболічних змін в організмі дітей, які зазнали радіаційного впливу, є правильно організоване харчування з добавкою біологічних речовин, яким властиві радіопротекторні дії, що сприяють формуванню імуно-захисних функцій організму, мають високі сорбційні та елімінуючі властивості і тим самим зменшують резорбцію радіонуклідів з стравохідного каналу. Зазначеним вимогам відлові дають і використані нами харчові біоактивні добавки, апробіровані на ліквідаторах аварії на ЧАЕС (Качалай Д.В., 1992), які раніше для дітей не застосовувались (міпровіт, пекцеком, активні пектини, гомогенат топінамбуру, бета-каротинова олія), що обгрунтовує необхідність їх використання для дітей з ЕНЗ в умовах реабілітації. .

За нашими даними, а також результатами інших діслід-ників у дітей, які зазнали радіаційного впливу, в результаті санаторно-курортного лікування зберігається деяка напруженість посилення активності ряду систем (ПОЛ, надниркових залоз, гіперпродукції імуноглобулінів), що можливо зв'язано з продовженням сенсибілізації організму, а також стимулюючою дією кліматотерапії, що оцінюється як небажаний ефект, який потенціють радіаційний вплив і в подальшому здатний привести до зриву адапційних здатностей організму.

Застосування харчових біоактивних добавок, дозволяє підкрашити адаптивно-пристосувальні реакції у дітей з ЕНЗ, в умовах курорту.

Враховуючи усе зазначення, ми включили до системи реабілітаційних заходів дієту з використанням комплексу харчових біоактивних добавок, які мають різноманітні властивості. _

Технологію включення харчових біоактивних добавок ориєнтоване в меню дитини з зони радіонуклідного забруднення наведено в схемі І.

Враховуючи, що керівна роль у забезпвченні захисту дитячого організму від дії екопатогенних факторів відводиться вивідним системам (нирки, печінка, кишечник) ми включили до комплексу реабілітаційних заходів і ряд трав, яким властиві диуретичні та жовчогінні ефекти, властивості радіопротектора, що інтенсифікують обмін речовин, іму-нобіологічний захист, мікробний біоценоз кишечника.

З метою вивчення клініко-лабораторної ефективності спеціалізованої дієти, збагаченої біоактивними добавками, на етапі реабілітації дітей із зон радіаційного забруднення ми обмежились виділенням двох обстежуваних груп: основної та контрольної. В основній групі (250 дітей) до комплексу реабілітації були включені харчові біоативни добавки, в контрольній групі (100 дітей) діти перебували на загальноприйнятому базовому, санаторно-курортному лікуванні.

Під час вивчення клінічної ефективності комплексу реабілітаційних заходів з включенням харчових біологічних добавок виявленні нерівнозначні зміни у двох порівнюваних групах.

У дітей основної групи підвищення емоційного тонусу, нормалізація апетиту, зникнення дисфункціональних симп

Застосування комплексе травних біоактивних добавок у вигляді лікувальної схеми.

РЕЖИМ ! БЛЮДА і Харчові біоактивні добавки !

Сніданок Салат з морскоі капусти 100г

Говядіна тушкована 46 г

Макарони 100 г гомогенат топінамбуру

Сир, олія, кава 200 г

Соки 200 г активні пектини

Обід Салат з мидіі 200 г олія В-каротинова 0,05% 1 ст.л.

Суп домашний 300г міпровіт 1 Ч.Л.

Отварна риба 100г

Картопляне пюре 200 г пекцеком 1 чл.

Соки з м'якоттю 200 г активні пектини

Хліб 100 г

Вечеря Вінегрет 80 г олія В-каротинова 1 ч.л.

М'ясо 40г

Творог 150г

Олія,чай,хліб 10/200 г

томів стравохідного каналу, зменшення або нормалізація розміру печінки, зменшення розмірів і покращення консистенції щитовидної залози настовали в середньому на 7-8 днів раніше порівняно з контрольною групою (р < 0,05).

Сприятливі зміни відмічено у функціонуванні серцево-судинної системи наприкінці лікування у дітей основної групи 222 (88,6%) не виявлено будь-яких функціональних змін (приглушення тонів, систолічний шум). У дітей контрольної групи позитивна динаміка змін серцево-судинної системи в процесі лікування у санаторії була виявлена у 122 (48,7%) дітей (р < 0,05).

Були різні та безпосередні результати санаторного лікування у двох порівнюваних групах. Так, у дітей основної групи "значне покращення" настало у 41 проти 22,6% дітей," покращення" відповідно у 56 проти 47,8%, виписано "без змін" - 3 проти 16,7%, з" погіршенням" виписано 4,3% дітей контрольної групи.

Під час вивчення впливу харчових біоактивних добавок у комплексі реабілітаційних заходів на імунологічні показники у сироватці крові, у дітей основної групи відмічено зниження імуноглобулінів класу А,в (р < 0,05). У дітей контрольної групи лише намітилась тенденція до зниження рівня імуноглобуліну А та підвищення вмісту імуноглобуліну С (р < 0,005).

Харчові біоактивні добавки позитивно впливали на рівень ЦІК, лізоциму, вміст останніх нормалізувався наприкінці перебування з санаторії (р < 0,05). У дітей контрольної групи нормалізації рівня ЦІК і лізоциму не відбувалось.

У дітей основної групи зареєстровано достовірне збільшення Є-РУК клітин крові (р < 0,05), контрольної- виявлено лише тенденцію до їх збільшення (р > 0,05).

Позитивний ефект харчових біоактивних добавок на імунологічні показники можна, можливо, пояснити їх високою сорбційною місткістю, радіопротекторними властивостями, що в цілому приводить до зниження ступеня антигенної стимуляції, внаслідок цього до зменшення антитіло-утворення та зниження циркулюючих імунних комплексів у крові дітей з ЕНЗ.

Стимулююча дія біоактивних добавок на клітинну ланку імунітету можливо пояснюється їх антиоксидантними

властивостями впливати на активність вільно-радикальних процесів, що, в свою чергу, зумовлює укріплення мембрани імунокомпетентних клітин, посилює радіаційний захист, тим самим стабілізує число Т-клітин.

Нами виявлено активну позитивну зміну ПОЛ і АОА під впливом лікування з включенням харчових біоактивних добавок. Рівень ДК і МДА в процессі лікування достовірно знизився (р <0,01), вміст ТБК АП сироватки досяг нормального значення (р <0,05). Одночасно виявлено підвищення АОА плазми. Кількість загальних ліпідів у дітей цієї групи достовірно збільшилась порівняно з вихідним вмістом (р <

0,05).

Використання лише одних санаторно-курортних факторів у дітей з ЕНЗ не привело до зниження концентрації продуктів ПОЛ в процесі лікування. Рівень ДК та МДА підвищився порівняно з вихідним вмістом на 11,6 та 12,4% (р < 0,05). У вмісті ТБК АП лише намітилась тенденція до зниження (р > 0,05) і підвищеня АОА плазми крові (р >

0,05).

Таким чином, у дітей з зон радіаційного забруднення, котрі знаходяться на реабілітації, спостерігається довготривала та висока інтенсифікація ПОЛ і дестабілізація системи антиоксидантного захисту, що приводить до посилення радіосенсибілізуючого ефекту.

В результаті цього лікування дітей лише природними євпаторійськими факторами, як показали наші дослідження, є недостатнім. Необхідним є включення у копмлекс реабілітаційних заходів біоактивних добавок, котрі стабілізують процеси ПОЛ та АОА. Зниження інтенсивності процесів ПОЛ та підвищення АОА, можливо, пояснюється радіопро-текторним та антиоксидантним механізмами дії добавок, які основані перш за все на їх властивостях реагувати з вільними радикалами, що приводить до втрати останніми їх хімічної активності. В наслідок цього відбувається зниження та нормалізація вільних перекисів в еритроцитах та лейкоцитах, нормалізація гідроокисів ліпідів у плазмі крові та підвищення АОА.

Викликають інтерес отримані нами про зміни деяких гормональних показників щитовидної та надниркової залоз у двох порівнювальних. Так, вміст тироксину у сироватці в процесі лікування зменшився на 19,5% порівняно з вихідним

рівнем; (р<0,05). У дітей контрольної групи зареєстровано лише тенденцію до зниження показників (р < 0,05). Величина ТЗГ у дітей, які отримали харчові добавки під час лікування, нормалізувалась, у дітей контрольної групи намітилась тенденція до сниження показників (р < 0,05).

Неоднозначно змінився і вміст коргизолу залежно від методів лікування. Так, у дітей, які отримали харчові біоактив-ні добавки, рівень кортизолу знизився на 15,2% (р < 0,05). У дітей контрольної групи, навпаки, відмічалось дальше підвищення його вмісту порівняно з вихідним (р < 0,05).

Виявлені нами деякі відмінності в русі гормональних показників залежно від методу застосованої терапії, свідчать про позитивний вплив харчових біоактивних добавок на імуно-тиреоідний гомеостаз у цілому.

Дани літератури, а також результати наших досліджень свідчать про існування взаємозв'язку перекисного окислення ліпідів та АОА, з імуно-гормональними показниками, позитивний вплив харчових біоактивних добавок на гормональні показники можна пояснити їх коригуючим впливом на вільно-радикальні процеси мембрани імунокомпетентних клітин, що обумовлює їх вплив на імунологічні показники і тим самим впливає на функціональну активність щитовидної та надниркової залоз.

Включення до комплексний’ системи реабілітаційних заходів харчових біоактивних добавок привело у більшості випадків до покращення, а в деяких випадках і нормалізації мікрофлори у дітей під час виписки з санаторія. Так,' у дітей основної групи динаміка бактеріологічних показників характеризувалась збільшенням загальної кількості нормальної кишкової палички у 62,1% дітей, повним зникненням її гемолізуючих форм, зменшенням кількості кишкової палички слабкої у ферментативному відношенні, остання зустрічалась лише у 7,1% випадків. Нормалізувався титр біфідо-бактерий, молочно-кислої флори (схема 2).

У дітей контрольної групи позитивна зміна мікробних показників було менше виражена. Вміст кишкової палички з нормальними властивостями продовжував зустрічатись в 42,7% випадків, титр кишкової палички з слабо вираженими ферментативними властивостями достовірно не змінився за період перебування у санаторії, титр біфідофлори виріс лише на 17,4% і не відповідав нормальному вмісту. Не відбу-

Малюнок 1

Зміна основних груп мікрорганізмів кишечника в процесі лікування дітей.евакуйованих з зон гос-

S. Комплекс реабілітаційних заходів .у діїєйі еракуЯрваних

&я.12 ...... .. .. тт . .. ... « ..

в Крим is аЬн гоетрого радТацТйного забрудення

j аеротерапія, геліотер&пїн. .талаеотерпія, 'яТмаиотерлТ^ ”J

П .. .. " '

І г ''-'йомпвнеато'їзна^'-актйь'нїсть -‘"

І - 1

валось нормалізації молочнокислих бактерій в процесі лікування у санаторії. Серед дітей, які не отримували харчових біоактивних добавок, гемолітичні форми мікроорганізмів продовжували визначатись у 7,1%.

Таким чином, включення до дієти харчових біоактивчних добавок позитивно впливає на стан мікробного біоценозу кишечника у дітей з ЕНЗ.

Позитивний вплив харчових біологічних добавок на мікрофлору кишечника пояснюється їх комплексною дією на різні ланки гомеостазу, зуиовленною унікальним вмістом добавок, які включають мікро- та макроелементи, вітаміни, пектини, клітковину, амінокислоти, що сприяє росту нормальної мікрофлори кишечника, котра виконує в організмі антагоністичну, вітаміносинтечу, імонізуючу роль, що підвищує імунобіологічну реактивність та радіорезистентність у дітей, які зазнали довготривалого впливу малих доз радіації.

Таким чином, наші спостереження показали, що у дітей, які зазнали впливу гострої радіації в післяаварійному періоді, змінилась структура захворювання у бік збільшення числа дітей з астено-невротичними захворюваннями, часто хворіючих, з гіперплазією щитовидної залози. Проведені дослідження свідчать про значне порушення стану здоров'я дітей, що проявляється зміною функціонального стану, провідних систем дитячого організму: імунологічної, кровотворної, ендокринної, перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного забезпечення плазми, мікробного біоценозу кишечника, -які забезпечують адаптаційно-пристосувальні реакції організму в умовах радіаційного впливу на дитячий організм.

Виявлені нами кореляційні взаємозв'язки між вільно-радикальними процесами та імуно-ендокринними показниками, впливають на загальну регуляцію та оприяють взаємній активації основють загальну регуляцію та які приводять до взаємної активації основних компонентів, що свідчить про єдиний напрямок адаптаційно-пристосувальних процесів дитячого організму в екологічно неблагопо-лучних умовах.

Вперше нами доведена клініко- лабораторна ефективність застосування комплека харчових біоактивних добавок (пекцеком, гомогенат топінамбура, активні пектини, міпро-

віт, бета- каротинова олія) у дітей, які зазнали радіаційного впливу.

Під впливом харчових біоактивних добавок відбувається інтенсивна позитивна зміна імунологічних, гормональних показників вільно-радикальних та антиокислювальиих процесів мікробного біоценозу кишечника, морфоструктурних змін в клітинах крові (схема 2).

Отримані результати підтверджують доцільність застосування біоактивних добавок, як базисної терапії, яка коригує стан здоров'я, сприяє адаптаційно-пристосувальні процеси і відкриває новий напрям, що модифікує систему реабілітації дітей, котрі зазнали впливу гострої радіації, в санаторно-курортних умовах.

зо

Висновки

1. Серед дитячого населення, евакуйованого з 30-кіломет рової зони ЧАЕС, упродовж останніх років життя за структурою захворювань переважають астеноневротичні стани, захворювання органів травлення, клініко-функці-ональні зміни щитовидної залози, а також відхилення в імунітеті за рахунок збільшення числа часто хворіючих дітей.

2. У дітей, котрі зазнали гострого радіаційного впливу в перші дні після аварії на ЧАЕС, виявлено глибокі порушення в стані здоров'я, які проявляються змінами функціональної активності провідних сістем дитячего організму, що забезпечують компенсаторно-пристосувальні та адаптивні реакції.

3. Імунологічні зміни у дітей, котрі постраждали від ра діації, характеризуються порушенням клітинного імуні тету, зниженням Т-і В-лімфоцитів, хелперною та супре сорною недостатністю, гіперпродукціею імуноглобулінів А, О, циркулюючих імуних комплексів, пригніченням фак торів неспецифічного захисту. *

4. У дітей з груп радіаційного ризику виявляються порушення кількісного та якісного складу клітин периферичної крові, про що свідчить переважання грануловміснкх лімфоцитів, з дрібного та пилеподібною зернистістю, деструктивні зміни їхніх ядер та цитоплазми, що може бути наслідком прояву морфологічно дефектного клону клітин.

5. Відхилення в регуляції ендокринної системи дітей, евакуйованих з 30-кілометрової зони, характеризуються змінами інкреторної функції щитовидної залози, зокрема, доклінічяий гіпертиреоїдизм зустрічається в 36%, гіпо-тиреоїдизм- в 46% та еутиреоїдний стан- в 21% випадків, а також високою функціональною активністю наднир вих залоз з підвищеним рівнем кортизолу в сироватці крові.

6. Порушення метаболічних процесів у дітей, котрі постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, проявляються посилен ням активності перекисного окислення ліпідів, зниженням анти-радикальних процесів та розвитком гіполіпідемії.

7. Стан біоценозу кишечника характеризується зміною кіль кості основних представників нормальної аутофлори і кишкової палички, біфідобактерій, підвищенням кількості слабких у ферментному відношенні ешерішй, ростом гемолітичної флори.

8. Виявлені взаємозв'язки між показниками функціонального стану тіреоїдно-надниркової системи, імунологичним гомеостазом та процесами перекисного окислення ліпідів, антиокислювальної системи свідчать про єдиний напрям адаптаційно-пристосувальних процесів в умовах радіа ційного впливу на дитячий організм.

9. Застосування травних біоактивних добавок (міпровіт, пекцеком, гомогенат топінамбура, в-каротинова олія, активні пектини) в комплексі реабілітаційних заходів у дітей із зон радіаційного впливу дають сприятливій клінічний ефект, який проявляється зникненням карг астеновеге-тативного та гастроентеритного характеру, підвищенням апетиту, нормалізацією діяльності серцево-судинної системи, збільшенням маси тіла.

10. Застосування комплексу травних біоактивних добавок є нетрадіційним, фізіологічним методом, що коригує стан здоров’я шляхом впливу на провідні системи дитячого организму: імунну, гормональну, біоценоз кишок, кровотворну, перекисне окислення ліпідів, антирадикальний захист. їх використання сприяє алаптаційно-пристосу-вальні реакції у дітей, котрі зазнали гострого радіаційного впливу.

Практичні рекомендації

1. При проведені диспансеризації необхідно враховувати, що діти, евакуйовані із зони радіаційного впливу, належать до групи підвищеного ризику у першу чергу щодо захворювань органів травлення, астеноневротичних станів, функціональних змін щитовидної залози.

2. З метою об'єктивної оцінкі стану здоров’я, а також ефективності лікування дітей, котрі постраждали від радіації, необхідно проводити дослідження провідних систем, які беруть участь в адаптаційно-пристосувальних реакціях організму : імунної, ендокринної, кровотворної, перекис-ного окислення ліпідів та антиокислювальної активності плазми, біоценозу кішок.

3. Враховуючи наявність кореляційних взаємозв'язків між показниками вільнорадикальних та антиокислювальних процесів плазми крові, з одного боку, та імунними, гормональними - з іншого, за даними імунного статусу можна судити про стан інкреторної функції щитовидної залози, надниркових залоз, процеси перекислого окислення ліпідів у дітей, евакуйованих із 30-кілометрової зони.

4. Дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, реко-мендова но прямувати на південні курорти України за вилученням літніх місяців.

5.3 метою корекції змін провідних систем дитячого організму рекомендується застосування у комплексі заходів травних біоактивних добавок (мшровіт, пекцеком, активні пектини, гомогенат топінамбура, в-каротинова олія) у вигляді розробленої лікувальної схеми:

- гомогенат топінамбуру як додаток в макаронні вироби (по 100 г як друга страва);

- в-каротинова олія 0,05% розчин (столова ложка) до салату;

- мілровіт по чайній ложці як добавка до перших страв;

- пекцеком по чайній ложці як добавка до гарніру;

- соки з м'якоттю, збагаченні активними пектинами (по 200г)

Курс вживання комплексу травних біоактивних добавок триває два місяці. ,

Список робіт, надрукованих за темою дисертації.

1. Стан здоров'я дітей, евакуйованих із зони радіаційного забруднення /ШАГ - 1992. - N 3. - С.11-12 (в співавт.

І.В.Богадельніков).

2. Вплив комплексного санаторно-курортного лікування з включеням біологічних добавок на стан здоров'я дітей із екологічно неблагополучиях зон //Матеріали IX з'їзду дитлікарів України.- Одеса, 1993. - С.170-І71.

3. Практическое значение применения пищевих биологических добавок в комплексе реабилитации и лечения детей из экологически неблагополучных зон //Сб. тр. Крым. мед. ин-та "Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения", посвященный 50-летик> Победы над нем.-фашист. захватчиками.- Симферополь, 1995.- С.302-306.

4. Влияние специализированного лечения детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, в условиях санатория на состояние гомеостаза //Материалы науч-практ. чтеий:Сб."Ас1а ЕураЮгіса". - Евпатория, 1993. - вып.6. - С.4-5.

5. Комплекс реабілітаційних заходів у дітей, эвакуйова-них із зони гострого радіаційного впливу, за умов південного курорту України /ШАГ -1996. - N 1. - С.27-28. N . - С.

6. Влияние биологических добавок на состояние иммунной и тиреоидной систем у детей из экологически неблагополучных зон //Материалы науч-практ. конф."Актуальные проблемы санаторно-курортной помощи детям". - Евпатория, 1993. - Вып.2 - С.20-22.

7. Использование пищевых биологических добавок на этапе реабилитации детей из экологически неблагополучных зон //Сб. тр.Крым.мед.ин-га " Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения", посвященный 50-летню Победы над нем-фаш. захватчиками,- Симферополь, 1995.-С.269-266 (в соавт.И.В.Богадельников, А.В.Кубышкин).

8. Влияние санаторно-курортного лечения на состояние здоровья детей из экологически неблагополучных зон //Вест, физиотерапии и курортологии.- 1995. - N 1. - С. 14-18. (в соавт. Н.В.Никитина, А.М. Гофельд.)

9. Использование комплекса пищевых биологических добавок для оптимизации санаторно-курортного лечения детей //Материалы науч-практ. конф. "Санаторно-курортная реабилитация лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС". -Ялта, 1995. - С. 15-16.

10. Изменение морфологического состава крови под влиянием комплексного санаторно-курортного лечения, включающего пищевые добавки //Материалы ежегодных науч-практ. чтений врачей Евпаторийского курорта.-"Acta Evpatorica".-Евпатория, 1993.-С.4-5.(в соавт. И.В.Богадель-ников, Н.В.Никигина).

11. Использование электропунктурной диагностики по Фолю в условиях санаторно-курортного этапа реабилитации детей //Материалы науч-практ. конференции "Актуальные проблемы санаторно-курортного лечения детей": Сб. труд. Крым.мед.ин-та.- 1995.-вып.З.-С.7-8. (в соавт. Е.А.Лазарева, Н.Д.Подлипаев)

12. Применение электропунктурной диагностики по Фолю в условиях санаторно-курортного этапа реабилитации детей //Материалы ежегодных науч-практ. чтений врачей Евпаторийского курорта.- Евпатория, 1995.- С.7-8.

13. Оценка достоверности электро-пунктурной диагностики по Фолю у детей в условиях санаторно-курортного лечения //Рукопись депонирована, ГНТБ Украины 17.02.95.-N 457-Ух 95г. (в соавт.И.В.Богадельников, Е.А.Лазарева и ДР-)

14. Состояние здоровья детей, эвакуированных из зон радиационного загрязнения //Сб. докладов науч-практ. конф.-Харьков, 1994.-С.110.

15. Эффективность специализированного лечения детей, пострадавших в последствие аварии ЧАЭС, в условиях курорта //Материалы, науч.-практ.конференции "Медицинские и психологично-медицинские аспекты реабилитации детей, пострадавших впоследствии аварии на ЧАЭС".- Одеса, 1992 (в соавт. И.В.Богадельников).

16. Вплив санаторно-курортного лікування на.показники периферичної кровї у дітей, що мають в анамнезі променевий вплив внаслідок аварії на ЧАЕС //Матеріали IX з’їзду дитлікарів України.- Одеса, 1993. - С. 133-134. (спіВавт. Ми-китіна Н.В.)

17. Оцінка морфологічних змін клітин крові у дітей, які

зазнали впливу підвищеного радіаційного фону //Матеріали

1 Укр. зїзду фтизіатрів та пульмонологів.- Вінниця, 1993.-

С.248-249 (співавт.Н.В.Никитина)

18. Влияние пищевых биологических добавок на состояние микробного биоценоза кишечника у детей, подвергшихся радиационному воздействию //Материалы н-практ. конференции " Проблемы Чернобыльской катастрофы1*.-Донецк, 1994.- С. 10-11

19. Therapewtic nowrishment metod in the tritment of post-radiation syndroms of chidren // Proceeding of the 1st International Congress on Biological Medicine, 21-23 Novemb. 1994.- Israel. -1994. p.16-17.

20. Оптимизация санаторно-курортного лечения детей, подвергшихся острому радиационному воздействию "Вестн. физиотерапии и курортологии.- 1996.- N 3. - С.56-57.

Умовні ознаки:

МДА - малоновий діальдегід

ДК - дієнові кон'югати

д - дієнові кетони

ТБКАП - тіобарбітурат- активний продукт

зл - загальні ліпіди

вгл - великі грануловмісні лімфоцити

нк - натуральні кілери

Е-РУК - Т-лімфоцити

ЕАС-РУК - В-ліммфоцити

ТЗ - трийдотиронін

Т4 - тироксин

ТЗГ - тироксинзв'язаний глобулін

пол - перекисне окислення ліпідів

АОЗО - антиокислювальний захист організму

КП - кишкова паличка

КПА - антитипові варіанти кишкової палички

ГФ - гемолізуюча флора

МКБ - молочнокислі бактерії

П - протей

К - гриби роду кандида

ЕНЗ - екологічно несприятливі зони