Автореферат и диссертация по медицине (14.01.10) на тему:Состояние вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы у детей из экологически неблагоприятной местности проживания

АВТОРЕФЕРАТ
Состояние вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы у детей из экологически неблагоприятной местности проживания - тема автореферата по медицине
Журавель, Алла Алексеевна Харьков 1996 г.
Ученая степень
кандидата медицинских наук
ВАК РФ
14.01.10
 
 

Автореферат диссертации по медицине на тему Состояние вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы у детей из экологически неблагоприятной местности проживания

?ГЗ

в !\В *’

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

ЖУРАВЕЛЬ АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА

СТАН ВЕГЕТАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВОЇ МІСЦЕВОСТІ

14. 01.10 — Педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Харків — 1996

Робота виконана у Сумському державному університеті.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Маркевич Віталій Едуардович

Офіційні опонентн: доктор медичних наук, професор

Сукачова Галина Іванівна доктор медичних наук, професор Баргак Яков Давидович

ПРОВІДНА УСТАНОВА:

Український науково-дослідний інститут охорони здоров’я дітей та підлітків (м. Харків). '

Захист відбудеться ...................... 1996 року

.годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д 02.38.02 у Харківському державному медичному 1

університеті (310022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Харківського державного медичного університету (310022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий «.......»...................1996 року

Вчений секретар спеціалізованої Ради,

кандидат медичних наук Л. І. Овчаренко. '

Акгупдм?іеті> прг&гом» . '

pi'.ujon'W)iTj стану на Уїсряі іи визначиш прі-ориг-їтиу пробдаму мпчвппя ітаїдків заСрудшння довкілля т

■ здоров'я дитячої псіїу.тації / А. А Єфімива; 1095; V. F. Bland, . 1092 /.

Спостереявітя шказуюгь, пр у дітей, ти проживаеть в вммогічш носпр?!ятлівих уювах відмічається ггоруштя адаптації, яі» проявляється пегето-оудітяоп ;іж;+онієр / ЙОД / загоогрвгйшм xpoHi'ffot ічф>»лн, ляхгорпзашшми пмтпвшпгої зажш / ГО // !і А. Грееь та еімгсчзт., ІЙ5Є; КІЄ. Взльтіин'в, 19GS /.

. Зппрополовагя іюттия Сезіюрогсвого тігоіву еіюпатоге-нів на догячий організм. ,зпдао якій дайоздачлі будь-які дози (СвЙОбІОТИКІВ та !СЧ(Пуі7*ДОО йготромінгрзтія / ЮЄ.Пзльті-тв, 1095 /.

фнкціонаяьний стан №гтеггтю\ норювоі системи /E3LV е інтегральним показником харасгвригітикя. аютті гомеостазу fa тт бути вгоюристаним дня адекватної оціюда сігаку з до -ров'я дітей, які знаходяться під поливом іонізухизго випро-Шяявання / А.ЙЛагутін, а М Отзльшт, 1002 /.

Значне розпововдяення патологічних відхилень артеріального тиеку / AT / у дітей із еншюґічйо нчсприятдийих райо -ntB, тенденція до подальшого u зростання, їх глйокий вза -емззв'язок з евриюво-судишою пагатг 1 е» істсгупких періодів іигтя поставили порушення судинного тонусу в ряд найбільш аіс-туадьннх проблзм сучасної педіатри / a d Цшодько, 1990;

О. І.ПявХова та сяівайт. , 1Є93; GM Лук'яяова, 1096 ; Е k to-реивй, 1996 /.

¿становлено* що кількісне зростання частоти вегето-су - • динних дистоній випереджзє темп приросту інших захворкващ. протягом ряду років піоля аварі! на Чорнобильській атоиий електростанції / ЧАВО /, Взгетативкі порушення'з переважним .ураяенням. надсегмвнтаркого рігня. регудапи виявдані у 83,в X обстелених дітей , евакуйованих із Прип'яті /• А. й Лагутін та співавт., 1992 • .

При дослідивші показників функціонального стану сері»-во-оудинної системи відхилення вдавлені в 40 - 85,Б X дітей, евакуйованих з 3>кілометровоі зони ЧАВО / Є. і, Огепанова та співавт., 1991; а }.Паехова та співавт., І992 / та у 50 X дітой із забруднених промисловими вигадами районів / С.Є. Лз-бедькова, 1991 /. , •

Тенденція до гігторкатеколамінеми, яка іонувапа у дітей в перші роки післяаварійного періоду, надалі змінилась достовірним послабленням активності симпатоадреналової системи /Л.О. ВапБва та співавт, , 1098; В А. Зайцев, 1995; N. А. РгапКеп, 1991 /. ’ ■ . ' .

Чим довше дитина відчував вплив негативних екологічних івкгорій, у тому числі радіаційних, тим більш ймовірність розвитку в не! гіподинамічного стану геиздинаміки як наслідку виснаження компенсаторних механізмів / ОЛІВолосовець^ 1995 /. • . •

Рначка кількість публікацій останніх років, присвячених проб^мам здоров'я дитячого населення в умовах егадапчного неблагополуччя досить часто обмежується констатацією і{вкгів росту вегетативних та серцево-судинних порушень. .

Однак у літературі недостатньо досліджні адаптивні, можливості у дітей, при забрудненні довкілля, на основі вегетативного забезпечення діяльності /ВЗД / серцево-судинної

СИДИМО, да СВІДЧИГ* ^кгуя ГЬЧ'ОТї ІЯГПІ ТЦГЛІРМ» тп іст-Г‘;бу З Н '»теЧ’ЗЇІЧ*.

Шга дослідження Лиюивгш* рфв'отгатяті діагндаяяя! тя «т?*л|.» пжггію* труять <$утаі‘ощадного стану с«р,ї’»'-<:”<іго,но! оіг.томи пі підставі оцінки п вегетативного зчСоїчтачвиия У п*ТОГ* З ЯПТОГГ-Ш теощздтлюоі місдевооті.

Завдаю:« дослідивши

1. Вивчити частоту та яарекпр явгетятгаїт псрузпнь у дітей із ехшотччію неііііряіїтда^іч рзіутчів прожшшчя.

2. Дх*їдати осгЛітрхя11 тегоптітяого ?яАе?пвчр!»ия І&циШоналш.чг> стану <у>гірво (.•ул‘,,тні имг+ми у дітей із

ЄНШГГІЧНО ЗіСрі'ДНВДОІ МІС^ГУ'ТІ.

3. Шявігги особлтачіт і ігредадш гг-чг’Літкіп тег'ггаттоз-нош гомеххтазу 1:? кшїрні^то гіггофизрлно-т»ірооідііоі оист?-МИ.

І ГЬгзроОитя діагностичні .иріггеріі гюрупень адаптацій них ююмвсчггей счріюву-судтікі стп у дітой г> оте>.яогі'^ ио несприятливого ДОВКІЛЛЯ.

ІЬугева новизна

1. Огричзяі дані про особливості іигетягшіого гомеостазу у дітей з екологічйо несприятливих районів ДОТЮРНГОГЬ знання яро механізми віїливу вніддашяг факторів сородовиир на дитячий організм.

2. Цхіводепо вивчення адаптивних чоклнгоетей . дітей із забрултгого довкілля на основі вегетативного забезпечення діяліності сорчово-судитюі системи.

а У дітей, ркі зазнав» тривалого епйиву радіаційного та техношшого з^руллвилч досліди™ і «¡оРлитооті кореляції фртваиопмьяпго стану ч<»г*»т«гк«»чоі трю*«» ті гірофігяр-

4

НО~ЇЩФЗІтЮІ спотом.

Пгаигі'й'-ше значення іл/нїхи

■ 1. Одер-таю. детальна іслшіВ)-їлогру^іп'-тльмі ха^мств' рити® вегвташшх даойгакцій у дітей з біологічно е**юри-ятливих районів.

2, Понадают вегетативного г*.а/3здп?г-ютш діялтхяі сор-шко-оудаюі системи зплропинорлиі для оцінки зддатяціЯнга можлшхягей детячого організму.

а Розроблені діагностичні критерії рівнів алшшшії в дітей, які рекомендуються викОркотовуваги в профидакгиці сер тио- оудишк зззсворкв&чь. .

Основні ІЮЛС.ЧШНЯ, які жносмться до захисту

і. ШГ«ШШГОНІ ДЦ!>‘І>У>!Кіи 5 У .ШТ«£ з єітуюгічію Н'ХЧфЯТГ

.швої міоцеюсті зустріча>яьоя в 1,5 іти частії»» шя .у дітей з екологічно ЧШШХ. рдЙОІНВ та ВІДРІЗНЯТЬСЯ бІЛЬЯ він«-зниш поруданнями вегетативного гомеостазу.

' 2. Шруивння вегетативної регуляції аашп-ш'йітх дача

нізмів у дітой під г.пливпм ззОрудлоняя довкілля хяргитгергау-мгься таким чином; дтОзлзтеом вегетативної нервової систя -ми, недостатнім вегетативним заЗадпоченяям діяльності, пті -мзниям функціонального стану мюторду, нгам™ тодараят'нотп до фізичного навантаження

3. Аетивкіоть механізмів регуляції сордавої д*плі,ік*л 1 у дітей, ар заййзпо'огстьой вегетАтивдаю *»»>»№чч п№яо»«яо

ТІ СІК} нпрШ£ З К'ОНЦЗІП'раіІ'.БіО в пжимі ТИри'ОЇІШИХ Г'ОрЮИІЯ,

Апробація роботи •

Матеріали дисертації доїчшдоні І обговорені ня згхмпан-нлх Сумського облапного тошрютт дитячих лікерів / Ш93, 1994, 1906, 1996 /, науїдаго-практичних нонФзренціях шлолих учених Сумського державного університету / 1995, 1996 /, Ук-

раїноткій науюво-пракгичній тіфрвіщи " ІЬуково-мздичні аспекти наслідків авари ЧАГО : підиухни 8 - річного обсте-язння, лікування і моніторінгу ліквідаторів'авари' та населення України " / Харків, 1994 /.

Йтровадаютш результатів дослідження в практику .

■ За матеріалами дисертації опублікований та-впровадившій інформаційний лист ’’ Нриторії порушіь адаптаційних можливостей у дітей, які виникать під впливом несприятливих факторів довкілля та їх реабілітація .

Sa результатами роботи розроблені та впроваджені дві раціоналізаторських пропозиції:

1. Впсористання мікрохвильової резонансної терапії у ді-

тей з вегето-судиннищ дастоніяш. Свідоцтво N £960 від 12.05.96; .

2. Спосіб оцінки порушень адаптгщп у дітей з вегето -оудкнкшн дистоніями та їх корекція. Свідоцтво N 2989 віл 12.Об.96.

Результати досліддань тшроваддаш у роботу (ирлюреьма-тологічних відділень Сумської обласної та місьмпі клінічних дитячих лікарень, 'дитячих соматичних відділень та поліклінік центральних районних лпарень Конотопського, Шзсткінського, ЯМпільсьиого районів Сумзької області, у практику лікуваль -них закладів міст Тернополя, Запоріжжя, луганську, Полтави.

Публікації

За тою» дисертації опубліковано 8 наукових праць.

Декларація конкретного особистого внеску в розробку на-укрвих результатів ..

ІЬщукувач під час виконання даеертацп працювала завідуючою кардіоревмзталогічним відділенням Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Вклад шггора в отриманні наукових

результатів е основна 1 полягає в підбор), сбетечонні і лікуванні хворій, иийовці ЕКГ, К!Г, ПКГ, НЛ, ДІЯ, аналізі отриманих досліджзнь, статистики й обробці мтері&лу, Автором розроблені дівт^ійчкі і^рітор!1 япяптаШйиих можшчуї-тей сердаю-судинної системи в умотах несприятливого ловкі.* ля.

Огрудаура та обсяг дисертаці і

Дисертація викладена на 169 сторінках машинописного тексту і складається із вступу, огляду літератури, газети розділів, які відображають матеріали власних дослідиш», ■заключної частини, висновків і практичних реншавдащй. Список використаної літератури складає 207 джерел, з шейх 139 вітчизняних і 68 іноземних. Робота ілюстрована 23 таблицями.

7 кашками і клінічними прикладами.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і мзтоди дослідження

Загальна харагаерігітика стану здоров'я дитячого населення отримана на основі обстеження 1404 дітей. .

Детальне клініки- пютрумзнталънэ обстеження піюрядєнсі у 216 дітей 6-15 років, які знаходились під впливом малих доз радіонуклідів Сз 134, 137 / 1,01 - 1,35 Ки/кв. км / та техно -генного забруднення / еркнець, хром, ішгк, ні голі. / ?онтро -льну, групу склали 65 дітей того я віку, які моикали у віль -йому від радіаційного забруднення районі, де рівень солей металів не перевищував гранично допустимих котвнтрапій^ то -Ю здорових дітей. У кпжній із груп обстелені ДІТИ РОЗПОДІЛЯЛИСЬ 39 статевими ознаками.

. Програма досдіддаяь вкточалз клінічний огляд дітей спе-

V

ціадісташ / тодіатром, кефдіолзгом, невропатологом, еидок-рінал5гом, стоьрч'олзром, гаетрорктеродагом/. Визначався ступінь ГарЬОНІЧПОСТІ фІЗГГЛЮГО ТГ1 СТЯТ9ТОГ0 Г»ї’йІГПСУ /і. ). Ож-пупкіЧ, 1989/.

Функціональний гтзч рег^тять^ноі к^гвсної оготоьіі оці-нивався згідно речгірчлзці ям д. М. Р?йіп / 1991 /. Вжсристана класифікація вегего-судикчхи дистоній ¡іього я. автора / 1981 / Вихідний вегетативній тонус, го хзщстеризує'стан ШЗ у періоді відносного спокп», визначався за оціночним! таблиця-мі, юпифітовглими для дітрй / Л. НВзйи, 1981 /, та за даними кардіоінтириалограют / КІГ /. й*міг№ачил ДТ провадилась згідно з ручомзндаціяии гем тету е(гліертів Всесвітньої ор -ганізаші охорони здоров'я / іета / та оцінювалось за таблицями " 0трР?НУ5 ТО-паї ГС>р!ІР1ГтлЬ.НСГО РЗСПР?Д9Л9НИЯ САД И ДЛЙ у ШКПЛЬНИКПВ 7-17 лег / 1,<М От. СТ. / " ШШ АМН СССР, 1083'''.

Карлюигтерватограмч рееотгув?лі*:ь на «ргарокардіогра-фі ЗК 1 Т-04 у другому стандартному відведенні., Досліджували ото послідовних изрліошкліл із використанням комп'ютерної програми, розробленої в Сумсмюму дергадному- університет і. В основу програми покладені принципи варіаційної пульсометрі!

В. М. Баєвсьгого /1984/. Проводився розрахунок основних показників КІГ : №>, АМо.іЛ, ІН, ОТР, ІНР, ПАПР. '

В?готатиша реактивність / ЕР /, яга характеризує зміни вегетативних реакцій організму у відповідь на зовнішні та. внутрішні подразники, спінювалась за поквзнй^м КІГ, рівному, шднопвнню 1Н на 1-2 хвилинах ортоетатичного положння до ІН. отриманому в стані споїте ■ .

Взгегативно забезгтв'мккя діяльності, яке характеризує оптимальний рівень іунгап снуваній Ш? п процесі фізичної та психічно? діяльності, вивчаюсь на основі реакції АГ'та 400

при про ея дога і клііюоріостахкчіюі проби Лі к Пілзгош>, 19Ш/.

Дня дослідапігип ійикшоиального стану серцево-судинної сйттгь« пичіристааі клінічні дані, єш<трокарл!огр«?фію/ОТ/ /Vardians: *•«■•??« п/. полапрДіографі» /Ш / плиграф П 44

■ ш /,. nppGy з дзаогашім фізичним вапаі>таж»кяям / ДКІ / то И&л,п?зу / 1982 /. Діапазон но;»шьяик гешззяь 4ез ЩІГ гга -кпчаш ?пдао з таРлшпми М К, Овюлксзої / 1979 /,

З метою wü5apöWlii№bibt діагностики Яуниціональшя' та органіст. змін серда проволивась «едард і аграфія в В та М ре-г jiwää на. адаізат 1 ’• A loica 35D- 630 ", фонокардіографія, ка-лій-обз і ланова про&а.

Оцінку ступош дифузного збільшення с^гтоввдяоі залози /Д?ор/ проводили гдлміаторію відповідно до класифікації В0С& feiil гальпаториога пкзначоння ДЗЗР порівняні з об'є -«см !?3, стримілим шюлбм саіюгр?4>П. Використані вікові норми oö' emn ИЗ У Дітей 1 h ф. Цій, 1QS0 /.

Зуккиірнашшй стан пюфізарко-тиреоідкої системи оці-, ншавсн за показниками рівня тироотропкого гормону гіпофізу / ТТГ/, трийодхіроиіну /Та/, тпродажу / Т 4 /, тироксин-пв'язутучого глобуліну / 7СГ /. Шюристаиі стандартні радіо-імуіюлопчні набори: ТТГ-ГІА-rrat TSH фірми " Мзіііп - Cíirodt Diagnostica-." /«11/. ТЗ - " РИіМЗ-ІЕГ ", Т4 - " Р№>Т4-ІІГ 10Г - ” РШ-ГСГ- ПГ ” / Мінськ /,

Отримані далі опрацьаваиІ штодом варіаційної сгатизти-ки. .Для обчислювання показників достовірності / Р / та кг>-офіціента кореляції / г / оикориоговували автоматизовані ш~ тоди обробки отриманих даних за допомогою персонального ігом-п' мера U1M PC/AT 4Ш.

Результати авасних доолідлень

У дітей, які газами впливу радіаційного та техногенно-

ро забруднення у гри рези частіше зустрічались відхилення стану здоров’я.

Дювідім м(оір 5 структурі гсттрюпг зяйчили вегетативні поруданяя та достане збільшення яр.

Клінічні прояви ГОЯ кит місда у 132 / СІ, 11 + &S2 X / Дітей дослідауваного та у 35 / 11.18 ± 5.37 ЗЕ / Дітей контрольного району / Р < 0,01 /.

Дифузне зошгоння щитовидної заюзи виявлено у ігашог другої дитин» досліджуваної групи та у ножної сгоюі контро -дьиоі. Частіте пайьпягорно збільтакня ЩЗ знаходили у дівчат, Шл у хвопців. Ч&стота ЛЗір позигияио кг>р<штіи з видам ді тей, незадашз від статі та місця npowmamw, причзуу в иу -бертатноф періоді зростала пито»о п-чта другого та третього студапя збільшення ЩЗ.

Отримані даніузгодлутля з лігеївгуртами / йяїЬдуго-ва, 1991; ttt Н. Ebftro, 1994 / та •пмгїйяагься збш>я»ннзш пот -реСи підростаючого організму в тиреоідних горнпнзх. особливо в пубертатному періоді, .а танпч впливом екологічно пвсприят -лии*х факторів / тривалою дією малих дач радіани, югбадан -сом мікроелемент І я та ішлими /. .

Дані про характер &еп?тативяих пору atm у дітей з екшо-гічно несприятливої місцзвосгі суперечні. Є.И Лук'ячора та співавт. /1895/ вказують на перевагу у шп ваготши, Л. R Арі-пчш та співавт./1091/- сіміртниотоніі. ' '

У структурі ВСЩ сСотрданих нами дітой переватв зміиачий та ваготонічний тап. Г^мчоку артерішіька гіпотензія виявдя -лась у два рази чаггіго в дітей із еиатогічно несприятливої місдавості. Шявлзка більша гюзпоіюпотністі ваготоиіі у дів-, чат, у той таз, як в ” еісожті'пго чистому " районі статеві . ВІДМІННОСТІ Сулй відсутні.

ішніфі гтрея.л взд у ДІТ‘>Й 0 ушвто "чнстиг" районів ліаі'носп'унгь, як іфдаїш, е пуРеріагномг віш ' Нй іоі*}-ПЛ38, Г. II І'оо-Щ'їніл. 1ОТЙ /, то у и5от«й?ачк ікіми ді •• ю Р вони як в гуЛчртйЗ’ному, тізіс і в прелубер -

татноцу оеріадак розпигку, Ток частота аргеріашю! пгютоиі і бут т&тежкж в віці 7-8 років, а гішргвнзія ечяшешсь, івдзшаті! а 10 років. Хецвкюрнпии нкіотм відшкшстяш їда-гего-судиш* дютовій у дітей з 'вттпчт яжщттмтою дошіл?н (іуди юрввзтит стаОільної ста.’! і з над л^бітюю. в шш схильність до. івршїизнешдаго перебігу. Шяідаж оооб-.тюсті свідчать про (¿ілштажі й’готкїгозні »юруиотш у даного івлшшгапу дітей.

Гш>'їь АГ, як юідош, вшіИ'с*?г.ч!Я багатші вїіісгорами, соред йюя іидашп значу вгими є генетична охишіїоть /С\ ЕП> ПОВЄ1, 1992 /, «МбЛИВСЧ?! 1 ЕДУТРІШНЬОУІРГС'НОГО ІЮЗРІГГКУ ІШД7 / ЕФ. Каии їж* та співавт., НЩ /» ваг .’-рота.'! вдказники /НА. Иг»ьі|)В та олівшл.. 1991 /, епадагі'сшЯ етан довкілля У Є Н Дук'яногл, 1095 /.

При анаші гонами ічімй та гшшяеотичтіх даних оСтя-сгпдкшіогь по захкортаїшах еорірее-судячної сштош виявлена ня*>и у ікдаоі шжтої дитина пезшкшо під місцевості проливаная. Ов в однаковій мірі отюркє генетичні переду-юви для іиймггку вегетативних дшіункцій у групах'дітей, вр

ПОРІВННШЛІІСЕ. •

ІЬМ винадона більш питома вага диогврмоиічио розвино-

. ’ ♦

ши дітей, які прошиш» г*. зебрудазній території, в основному, за рахунок щмядаронсй’о фізичного розвітгку / <И> /, по-[яетю в ггівчвг. І-’ігда з/сггрі’■№«( сповільнений ЯР у дітей ¡Шиптю від статі, 1 .

Рхтгггт вторшта отгияви* ознак у дмР був еюггс -И -

шїч У той п> '¡ж у дівчат із екологічио нвояриятливого ра-*лчг ітипж игвзрко реєструвався їм один рік рапіяе, мк у їхніх однолітків із 4 йчтши'і'гпічтетого району.

Огритні рОЗУИТаТЙ ПГ>1Г>ДМУГП"ЮЯ З ЛІТбрЯТУрШМ / И А. Гросл гп опівсшт., 1094; 0. Л. Емірська, 1994//. йиі\ -К*Я ГЮїтеїШК ГвріАЗНІЧТОГО фізит>го розвитку у дітей, ЯКІ відчувають ттз глшя доз іошзуичпга випромінювання, авто-рм шясйшгь пиявгаїм/и тзядегаиямн до лабораторного гіпоти-роозу та піюрїушш гіПЕ}іяаріго-надгіириг?еоі сіятйи. Дітей іп їрвггтмшчпчм фізкчнин розритім IIЦ іЬіігмпрздт» /ЇЖ/ ВІДІКЖЧТЬ К> ГРУП!! ШДВйШЄТОГО ріГ*!Ч<у в зв'язну П ЮЛШПСт* лістп мзмяіаша доштеш, а тетож діед<шршзгацт> явИроиі-

ТКЖрИІІТОГ смзтемк.

. Виходячи з мпршяшдеіюго, нровїдкими фтораюі розвн-тку рогото-судїішя дагтоиїй у о&ягзячш дітей тр?бз враховувати фізичний розвиток / воло-ростові яоісззюш / та шю -логічний стан довкіллі, між якими проолідяуеться взаємозв'язок. Оичпк гаявімеп» вушрч’люсті між чпсготоя паготоші / 22,22 ± 2,83 % / та шпькни ФР / 8,3? і 1,88 X / з одного йому, а гаток частотою пимготігоголн / 7,87 * 1,84 X / тл пржкорзішм 0> / 16,67 і г,54 2 /з другого при своєчасному1 статевому розвитку дітой дозволяє т враховувати іїаістор ФІЗИЧНОГО рШВНТ'Г/ т ВВДУЧИЙ.

КлінІга-ііготру>д;ктавдіі дай і свід’®ть про те, го у дітей з вмаюгічіго несприятливого довкілля достовірно част і ся мизляетьоя зічмивя фугасці овальної здзтпооті міокарду, го ЗЮ!ЧПУС рвзорвяі МОЖЛИВОСТІ С0р«9ГХ}-С’УДШК0І сипте»® в УШ“ рйх фізичного патентататя.

Цозр^житвп рг’-ШП« !Я '.^{ЇКВО-СУДМШОІ системи при вир-лаяні дозованого Фізичного тютіг*п<!п« мг® міте» у 134 ді-

те# / 62,04. + 3,31 % / доолідиуваїюго району та у SB дітоЛ / <K,Q4 І 5,13 £ / контрольного / Р < 0,001 /.

Достатнє тготативю заОвзпачвиня діяльності за реоуль-татами ira зустрічалось в два рази рідго / F < и.иі / > дітей досдідяіуБанЬї групи. У них яз чззтіго /Р < 0,001 /. ніж у дітей юзпградьної групи реєструвався асимпатюютоиі'дмй тип реакції / ез.70 t 3,40 X їа 17,66 і 4,16 X відповідно /. Отримані результати гіідтвзрджують порушиш вегетативної регуляції серцевої діяльності у дітей з егалзгічно несприятливої місцевості, Недостатня активація та швидке виснпжміня симпатичного відділу Ж у проїло і фізичної діяльності призводить до водіюго зяшйння функціональній резервів організму. . ' .

Приглушають серцевих тонів, наявність функціональних вуміа над ділянкою серця, зміни на ЕКГ / порушення гроцооїв ротшіризації, іюдовтання інтервалів QT 1, ОТ, збільсшня систолічного показника /, зміни ІИСР /подовтелня Ші, <НС,ПЙ,. УС або наявність сішщюму гіподинамії /, а текли незадовільна реакцій nyjhoy та ЛТ в ході виконання фізичного наваито іюння харакгеризупгь наявність дистрофічних змін у міокарді.

Міокардіодастрофія в два рази частіш? виявлялась у дітей з екологічно изсприятлишго / 28,70 ± Б,79 X /, ні* у дітей з " екологічно чистого " району / 12, Ç4 + 3,66 X /, ?< 0,05.

' наявність достовірної нораляци / г » 0,68 / їтоісазншів ЕКГ та ПКГ з і змінами вегетативного гом&оотазу в оботожчіих ’ ♦ • . нами дітей дає підставу припустити обумовленість міокардіоди-строфій порушшями нвРровегатативної р&гулйції, які сприяють атпвннп скорочувальної здатності міокарду та розвитку хронічної серцевої патологи.

В, А. Поберська та співавт. /1003/, 1.1. Візгалово /199а/

тіідунйгггь, ф ступінь вирдаоності ФутаПонйіьштх перебудов еортво-еуягото! та вогетагнятої нягтоюі систем доор пілпи-'-повались г дітей груш " рздізційігаго ’’ рюику з ппягтістю дифузного злілм*шня щитовидної заголи '

Яільги рсшолсісдтеність ВОД та КЩЗ У дітей екологічно несприятливого району, висока радіочутливість тироогдноі та елтто-акрепаговог систем та їх тісний зв'язок обумовили гояук взгЕмоз&'язку між і|ункціонзлшжі якпшістч гіпофізаЬ-но-тігреошої сттсш та вегетативним гомеостазом. .

Лзстоьіріюі різний за даними клінічного обстелйння,' ЕКР, ЮТ та №1 у готиєіП'їв з рідким ступенем зі5ільтітя ІІП на ттішпо, т дозволило іігііпусттн наявність зв'язну показників функціонального ста»г/ поргяво-судинної системи І рівня тиреоїдин* горюяїв, ніж піл отутоня збільпвния пр.

У дітей з еюлзгічно несприятливого району значно рідпя ■ реєструвалась вущхюїднч <Іуш'ДІЯ / ?4.БЗ і 5,9ö X / ніж у дітой »юнтрольдато / 07,ЕО * 7,92 X /, Р < 0,001. .

Нз фоні порівняно ПИССІ-ГОГО ЕМ1СТУ Б плази! крові ТТГ та Т 4 у езбетелзюи нами дітяД знайдені мінімальні, здатні забезпечити иормакьчий гомгюстаз, рівні Т а У дітей з ДЗ"ГЗ III с тупе irr пшо міеда різда зниження кзнцзнтрації. ? 3 в плазмі крові. ,

В ШЛОМУ у 1/3 дітей з отологічно несприятливої мюцз-docti концентрація в плазмі нрот 1 3 пуда тиче фізіолог іч-ноі норма, tip сяідчило про натпсть у нчх су^клінічного гіпотиреозу. Отримані результати погоджуються з даними ряду апторів / І. Е Дзрдинська та співавт., 1091, ВГ. йтйдамшк та спіраЕт,, 1992; Є. И Кжаткіна, 1095/.

Причти цього явипз у обстелених иямі дітей, на^ільт Яшп'рно, була пов'язана з чорутешшм гангярсії Т 4 в Т З,

14

да гіГдтвордауЕГмя низьюш значин/гаш ипефіц!е:і{ту ТЗ / ТІ Подібні продаси відбуваються внаслідок амін структури та функції моьбгхзш ’’ і-'літин-міиї'нпй ”, які закономірно адгика ю;ь і?наслідеч гагодгг ічного впдаву іонізулого ркгосм!т«и-т / Р А Ігровий, 1091 / ■

■ Аналіз корелзді між рігшом тиреоїдин гормонів та ло-казнмкаш вегетатйіного гошОстазу вігявив залежність и сіл вихідного вегетативного тонусу, а також її посилення в міру віддалати від ейгонічного стану.

При зменшенні вмісту Т 3 в плялмі крові виявлзна активація лаїзасимпатичного відділу ЕШ Більша частота варіанту длстирэозу.?і зшнюним рівнем Т 3 у дітей, які знаходяться гид впливом шлих доз радіації мот бути причиною розвитку у нт гіпотонічних стан і в. -

’ На основі.комплексного вивчення вегетативного гомеостазу, функціонального стану серцево-судинної системи та воге-ттчийого .діяльності розроблені діагностичні

ісритор) і цдалтшш мжтовостей у дітей із отологічно габ-руд!Р!|?ї ИІСЦЗВСУЗГ і-

Оцінка Функціональних мжтагопгой організму дігпй, на яких вшшвзюгь несприятливі Фокгпри, показала достсрцм? переважання в них незадовільної адаптації до. умэв довкілля.

Таким чином, вегетативні дисфункції у дітей з екологічно несприятливої місцевості якісно відрізняються віл здорових дітей більш виразними порушеннями вегетативного гомеостазу, вр створке передушви для зниження функціональних мзгоивостей міокарду, незадовільної адаптації, для недостатнього вегетативного забезпечення діяльності в цілому.

Використання критерії в рівнів адаптації повинно сприяти профілактиці серцево-судинних порушень у дітей, які знахо-. 15 • ,

даться під впливом несприятливого довкілля.

ВИСНОВКИ

1. Ддафункцп вагетативниі нервової системи у дітей з екологічно несприятливої МІСЦ9ВОСТІ ротповспчшні з частотой 61,1 X, пр в півтора рази частіше, нілі в екологічно чистих районах.

2. У стругаурі вегето-судшних дистоній переважають зміюний та вагото нічний типи. Характерними якісними ознаками пртеріажької гїтор-, гіпотртоії у цих дітей б раннє їх виникнення, пероватання стабілт..гоі стадії, над лабткоя, схильність до тронсизшльші течи.

. 3. іЧомбІнований тривалий вплив келих доз радіонуклідів

та техногенного забруднеітчя довкілля обуювлиоть порушення вегетативного забезпечення сері^во-судипної системи, котрі у більшої частини дітей виявляються тільки за допомогою фізичних навантачувальних тостів. ’ ' ■

А. Нэдостагне вегетативне заРезпо'«ння діяльності створює передумови для розвитку дистрофічних процесів міокарду. Міоіеодіодистрофія у дітей з екологічно несприятливої МІсш-пості проживати діагностуються в два рази частіше, ніж у однолітків з " ЄЮОЛПГИіЛЮ чистих ” районів. ,

5. Показники (іунли І опального стану вегетативної -, нервової системи юрелшгь з кпндантрвціею в плазмі, тиреоідиих гормонів. Отупіць коре ляди залежіггь від вихідного вегетативного тонусу та збілмцусться в міру віддалення від стану єйтонії. При згапввнні вмісту Т З в плазмі кізові виявляються ознаки активації парпсимпзт»гчкого ліаділу вегетативної нервової егетеми.

6. На оскощ показників вегетативного забезпечення функціонального стану серцево-судинної оилеми розроблені діагг іклл'йчні КрйіврП рівнів г^оптац',йг.к ї^лпЕосте® дітей ? , біологічно несприятливого ДОВКІЛЛЯ.

ПРАКТИЧНІ РЕЮЩЩАЦІ!

1. До' структури диспансерізації дітей з екологічно несприятливих районів належить додати дослідлзння вегетативного Гомеостазу / вихїдкого вегетативного тонусу, вегетативної реактивності, вегетативного забезпечення дійльйості / шячом проведения гардіоінтервалографії. та кліноортостатичноі проби

2. З метою своєлепного виявлення дистрофічних процесів

міокарду усім дітям з ознаками вегетативних цисфункцій слід Включати в обстеження електрокардіографію незалежно від фактору наявності скарг, .

' 3. Дітям з вегето-оудинниш дистоніями на фзні дифузного збільшення щитовидної залози 1-11 ступеня обов'язкова оцінка функціонального сталу гіпофізарно-тиреоідної системи.

4. Вибір лікувально-профілаі'личішх заходів дітям, які знаходяться під впливом несприятливих факторів довкілля, повинен здійснюватись на оцінці рівня їх адаптаційних шлди-¿остей. .

. ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ «ИЗЕРТЛЦІІ

її Особенности вегетативной регуляции сердвчда-сосудио-

' . . • . і •

той системы у детей с гиперплазией щитовидной лвлеэы. - Сумы, 1992. - 9 о. •• Дэп. в даБ Украины N 1239. -03. / співавто-

' ' 17 ’ ■

ри М^тевич П. к,, Лу;т Л. 11, н п. /.

2. ^:г,9ТагийН09 оОеснй'тии {рнгада'одздьяпгг} сот тойот СГ'рДО'ШО-ООСУЛИиТОЙ 1.1ИС;Т'>Ч4 у №1‘Н'*, проЯИВатиГ в шяхлоги-чвсчи •^благоприятных районах /У (Ъетоянда адиравья номив-иия, проживяютего в змалл'ччооки (вб-пагопрюттах районах сО-лапти / Тез. док*, научно - лгакгичпогсой тон^ретоии. - Сую, 1993- - 0. 18 - 10 ( оп1вавт'1ри Игр!<г<яич Н К,, Запгородня НИ ).

Я. Состояние эяоровъя 1'птчл, пргаиюптх в чиг^пп^ччш' неблагоприятных района* фмскМ облгсти //. Лалютгт та лшувляня гахворюваиь гэптендмо! пале:;:! / >глу!-;пто

ттрякги1 пюI гопфср^тит. •• Ш.Ч. - О. \2 - 13/ сн|ч-

автори П1л?ус1?о К'. я , г'птчг? П Б Л

4 ВогетаттмыЯ га*?>!га? у ,т”1?й из теллоптснэт и«с лагоприятного района а докипал» от тщяоищмй екгчннсш'« // Актуальные гопросн тоорот-ичэокой и юготгюгскид медицин« / Тез. дат. конференции. - Сумм, 1995. - О. И),

5. СооСекчооти состояния реготстивной перяной системы у

детей, проюталиртх в экологически неблагоприятном районе // Материалы сьаэда датских аж'гггбртжточ-рвачима’толпгпо / Тез. докл. - Заппрода», 1995. - 0. 14. .

6. НарукЮНИЭ СОСУДИОТОГО ТПНуга у /шей Ю В1СОЮГИЧРСКИ иебмголриятнык районов //Оопромэтлв проблемы кяиничасной и Р№порячо|ггага'Ной медицины / Тея. тжя. -Суш, 1996.,- С. 140 / оп I ваптор М-.уи-ятп Я к. /.

7. Г^абшигацял нарудачкй геготатчЕного пнпостаза у

ягтй, ист/начли^« рп,чдчйстпич неблагоприятных факторов ок-руяаюпэй среды и Оопремэйны? проблемы клинической и экспэ-римэнтальной ьпдишшы / Тез, докл. - Суш, 1996. - С. И1. •'

а ’йотота и хагок.гер рпгетатганьи нарушений у детей кз 1Я .

Ш4МШГЮСКИ ИебЛРГОЛрШП'ШД! рвЙЗНЮВ // ObFpWWl»» пртйячм

клчирйийоЯ и оиюшрш;нтальтА ьмдп'цш / V:n. .Tiw гучц im ■• 0.148-149.

ЖУРАВЕЛЬ А А. СЬетаяш«? вегеппточаго с*5<ч'п->’!»г'1да wp-Звчно-ссх^доетоЯ: счглвш у дегей из аяиюпм^м* «к^гчтпри я гной шстчооти проливания. '

Лисдартацигс на соискание ученой стегюяи камгдгрта ».«ли• цишчгх наук г;о онэцнаяьности - 14. ИЛИ - года г ста, Хчиковсгай медицинский университет. Хярнтов, Н'от- г.

. . Заиряэ*тоя даковртздигжиая pgflota, »пгедж*»“;*» clw-p

ш-»кствот«то даагаоотши и нрофшкгики ш^п-чий сроп но-сосудилоЯ сизтеш у дотей го вимпгячаски тблтголгт-иий мэстности проливания. УстшоЕданп бояыт^к »тстста и вы-радачиость вегетативных нарушений у •nn.wrojч* нрчтгогччтя Л'> ^й. Нздоотаггочноо вегетативное обеспочш« дояг.мытети создай лрвдоосьики для оникхои йуктлюмтюЯ msvrfn'wrn миокарда,' йвудоадатюрятельноЯ адаптации уплдаюя скрутп-ш?й среды . Разработан дттхугичнокио критерии урочной адаптации У детей из экологично неОвагоприктчих районов, которые рвМЭМОНДУИГОЯ К ИОПОЛ1)ЗОВат1Ю В Hpy'JiLTiKm'B Cfipm'IHf)-сосудистых заболеваний.

ZHURAVEL A. A. Th© state of vegetat ive torarant.fo of car die-vascular system in children from rc^loçlwl иЛ-v^rc'iMr regions.

Th0 dissertation Is submitted for the 'janrUtal® of sciences ( medicine ) от speciality - 14.01.10 • prd*»trvr*:V Kharkov State ted teal Uhivarsity, Kharkov, 1ЭД6.

.Tte thesis defended deals mtth perfecting 11« iwiir. -

19 .

tics and prophylaxis of cardiovascular system diseases in children from ecological unfavourable regions. The largte freaquency and expressiveness oГ^ vegetative breaches are' established in children. Inadequate vegetative guarantee is creating prerequisites for lowering of functional ability of nyocard, unsatisfactory adaptation to surrounding conditions. Diagnostic criteria of adaptation levels In children from ecological unfavourable regions are recontmnded for using in prophylaxis of card lo-vascular diseases.

Кличеві слова: етологія, вегетативна регуляція, capip-во-судкнна системі, адагггшір.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ■

ЧА0С - Чорнобильська атомна електростанція ЮД - вогего - судинна дистонія

ТІЮ - вегетотипна нервова система

' КІГ - кзрлюїіггервалограш •

kb - мода • .

АМз - амплітуда *оди

. л X - вдріедШшй розмах

(Н - індогаз напруги

ВИР - ойгетаттний показник ритму

. IBP - Підете вегетативної рівноваги !

- ПАГІР - показнкч адекватності процесів регуляції

ВР - вегетативна реактивність

ВДЛ - вегетативне забезпеченім діяльності

AT - артеріальний тиск

CAT - сістолічиий артеріальній тиси

20

' ЛАТ - діастолічний '-ФтеріалмшЯ т»ж 9!0 - фаза ізсшгри'-п’ого скорочпння

лап - ф4г»о ІРХ^'ННС^ГО 0!іГ'гп'?о!Лів

Ш - період капруги

Ю- - маханічиа сістола

ОТ - едоетрокарріограт

ПКГ - полікардіограма

Д® - дозоване фізична наванталення

ЮП кліноортоотатична ііроОа

ДЗПр - дифузно зСЧяьішня гртговидяоі залози

ЩЗ - п?лшидна залгоа

ТТГ - тиреотрогаїий гормин

Т 3 * трийодтиронін

Т 4 - тироксин

ТС7Г - тироксгсізв'язуїсний глоОулія .■ .ЯР - фізичний РОЗЕИТОК