Специальность ВАК РФ 14.01.13, авторефераты и диссертации по теме Лучевая диагностика, лучевая терапия

 
 
  Тема диссертации Авторы Год  
  Химиолучевая терапия с использованием средств физической радиомодификации в лечении больных местно-распространенным раком гортани.

Однако в литературе нет единого мнения по оптимальному сочетанию для разных групп больных различных факторов, воздействующих на опухоль, их количественных и временно-экспозиционных режимов. При лучевом лечении больных местнораспространенными опухолями гортани и гортаноглотки для достижения эффекта операбельности используются дозы, балансирующие на…

Панкратов, Владимир Александрович 2010  
  Эхографические изменения щитовидной железы при хроническом аутоиммунном тиреоидите

Важность своевременной диагностики нарушений функции щитовидной железы при хроническом аутоиммунном тиреоидите обусловлена тем, что как манифестный, так и субклинический гипотиреоз являются причиной достаточно серьезных осложнений. Так, по данным зарубежных исследований, субклинический гипотиреоз является независимым фактором риска инфаркта…

Стрижакова, Елена Михайловна 2010  
  Эхографический алгоритм дифференциальной диагностики очаговых образований щитовидной железы

Таким образом, комплексная ультразвуковая диагностика очаговых изменений паренхимы ЩЖ с обязательным включением в обследование цветного допплеровского картирования и построения гистограмм ткани, расширяет возможности дифференциальной диагностики различных очаговых образований паренхимы ЩЖ…

Цыбульников, Алексей Викторович 2010  
  Использование лития карбоната в комплексном лечении заболеваний острыми гепатитами A и B

Актуальність проблеми. В Україні продовжує реєструватися високий рівень захворюваності на гепатити А і В, залишається значною середня, тривалість одного випадку хвороби, зустрічається…

Грижак, Игорь Игнатович 1999  
  Клинико-иммунологическое обоснование диференцирванных методов реабилитации детей с частыми респираторными инфекциями

Незважаючи на велику увагу до проблеми частої захворюваності дітей на респіраторні інфекції, кількість хворіючих не має тенденції до зниження. Наявність контингента дітей, котрі повторно переносять респіраторні інфекції, іноді щомісячно, обумовлює формування осередків інфекції в дитячих колективах, що підтримує цей високий рівень захворюваност…

Гайдай, Наталия Владимировна 1999  
  Настойка арники горной и альфа-токоферола ацетата в комплексном лечении больных вирусными гепатитами разной этиологии

Патогенетична терапія при гострих ВГ різної еііолопї залишається провідного і на сьогоднішній день. Цим і пояснюється зацікавленність у відшуканні ефективних речовіпі - антиоксидантів (АО), що гірш пічують вип>иорадіпсаш,ііеокіісненіш(ВРО)ліпі;іів та білків (М.А. Ан;іреіїчни, 1996…

Мирошник, Елена Владимировна 1999  
  Терапевтическая эффективность лаферона в комплексном лечении больных острым вирусным гепатитом B

Актуальність проблеми. Останнє десятиріччя відзначається прогресу-очим інтересом до проблеми вірусних гепатитів, значними досягненнями в її швченні. Вірусні гепатити (ГВ) є важкою глобальною проблемою, все ще іалекою від свого вирішення…

Ляшок, Ольга Васильевна 1999  
  Экстремальные состояния при лептоспирозе и их коррекция

Актуальшсть проблеми. Лептостроз е одтею з найб1льш складних проблем сучасноГ медицини. Зацжавлешсть щею патолопею пов'язана з широким розповсюдженням природних осередюв шфекиЛ' на Укра'ши, домшуванням ¡к-терогеморапчних форм (60-70%), ям здебшьшого характеризуються тяжким переб1гом з ураженням житгево важливих оргашв 1 систем (серця, нирок…

Матяш, Виктор Иванович 1999  
  Эпидемиологические и клинико-иммунологические особенности гепатита Дельта в западном регионе Украины

Прогрес у молекулярній біології HDV змушує переглянути деякі стереотипні підходи до вивчення різних аспектів цієї патології. Так, наприклад, з’ясування можливості перебігу гепатиту дельта без HBsAg-емії робить актуальним уточнення клі-ніко-епідеміологічних аспектів цієї патології у хворігх з пригніченою реплікатнвною активністю або з мутантними…

Телегин, Дмитрий Евгеньевич 1999  
  Состояние каликрейн-кининовой системы и динамика перекисного окисления липидов у больных дифтерией ротоглотки

З початку 90-х років після відносно тривалого епідеміологічного благополуччя на території України, Росії та інших країн СНД внаслідок різних причин різко підвищився рівень захворюваності на дифтерію, котрий набув розмірів епідемії [J1.M. Чудная, 1995; Ж.І. Возіанова, 1996; А.І. Мостюк і співавт., 1996…

Нартов, Павел Викторович 1998  
  Ишемический инсульт при сахарном диабете (факторы риска, механизмы развития и особенности течени)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України (254114, Київ - 114, вул. Вишгородська, 69…

Маньковский, Борис Никитович 1997  
  Клинико-цитохимическая характеристика рецидивирующей рожи и совершенствование методов терапии

Все вышеперечисленное побудило нас включить в комплексную терапию рецидивирующей рожи данный препарат, а для объективной оценки эффективности проводимого лечения использовать ряд информативных показателей, отражающих динамику функционального состояния нейтрофилов периферической крови (НСТ-тест, содержание катионных белков, активность…

Данилеско, Александр Емельянович 1997  
  Эпидемиология сахарного диабета и его осложнений в регионе Украинских Карпат

Очевидно, що захворюваність на ЦД стає найгострішою медико-:оціальною проблемою для будь-якої країни. Тому у 1989 році у м. ІІент-Вінсенті (Італія) під егідою ВООЗ і Міжнародної федерації ііабету відбулася зустріч представників органів охорони здоров’я та ісоціацій хворих на ЦД усіх європейських держав. На цій зустрічі >ула прийнята декларація…

Панькив, Владимир Иванович 1997  
  Влияние лазерной терапии на иммунный статус больных сахарным диабетом

Актуальність проблеми. Проблема ефективного лікування цукрового діабету та його ускладнень є однією з найбільш актуальних у сучасній ендокринології. Це пояснюється широким розповсюдженням захворювання, за даними експертів ВООЗ приблизно…

Михальчишин, Галина Петровна 1996  
  Диагностика и лечение некоторых форм эндокринных артериальных гипертензий

Мата ;r,aaiüj?r.a¡nm. Вгаченкя ваагмогв'язку гориональшк пресорннх,депросорш1х, олектролхтних та гукэдингтчнпх пара-ызтр1в у хворих дэягаам 4ор»а.\ш ендокрянних Al' в га.чея_чсст1 в1д характеру nopeóiry г1партенэ:ишого ашдрому до i в piaai СТрОКН П10ЛЯ Л1Ку2а!!НЯ ДЕЯ уточнешш KpHISpiÏB fliETHOCTHKH цих вахворхшань i удоскоыалевкя ¿снующк изтод1в…

Терехова, Галина Николаевна 1996  
  Особенности нейрогормонапьного статуса мальчиков, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, на этапах полового созревания

Аварія на Чорнобильській АЕС - безпрецедентна за своїми масштабами радіоекологічна катастрофа - привела до забруднення радіонуклідами великих територій, створила необхідність відселення великої кількості людей. У цій ситуації найважливішою задачею медичної служби є тривалий і систематичний контроль за станом здоров'я Населення, насамперед…

Хижняк, Оксана Олеговна 1996  
  Реабилитация больных после хирургического лечения диффузного токсического зоба

Актуальність проблеми. В зв’язку Із зростанням захворювань щитовидної' залози проблема їх патогенезу та лікування не втратила свого значення 1 залишається актуальною (Bllous R.V..; Tudridge W.M.G.. 1988. Lungu G. etal., 1988. Meng W.. 1988)'. Так, уже в 1960 році, за даними ВОЗ. у світі нараховувалось біля 200 мільйонів хворих на зоб. Серед них…

Кушнир, Тамара Анатольевна 1996  
  Вегетативная регуляция сердца, функциональное состояние периферических и церебральных сосудов у детей с гипертрофической формой аутоиммунного тиреоидита

Але багато питань імунопатогенезу аутоімунного тиреоїдиту недостатньо вивчено. Невідомо, наприклад, яким чином проходить розпізнавання імунною системою аутоантигенів, можливо у цьому їй допомагає взаємозв'язок з нервовою системою. З'являється все…

Спринчук, Наталья Андреевна 1995  
  Отдаленные сомато-генетические эффекты инкорпорированного радоактивного йода у людей с заболеваниями щитовидной железы в условиях эндемической популяции

Рад1ащя дШсно небезпечна. При великих дозах вона спричиняе серйозш пошкодження тканин, а при малих - мо-же викликати появу пухлин 1 шдукувати генетичш ефекти, яга можуть проявитись нав1ть у дцтей 1 внутав опромшених людей. В 1942 рощ вперше для лжузання захворювань щитовидно! залози був запропонований один 1з :зототв йоду - 131Х За цей час…

Боцюрко, Владимир Иванович 1995  
  Возможности компьютерной томографии в ранней диагностике и определении тактики лечения острых нарушений мезентериального кровообращения

В настоящее время летальность от острого нарушения мезентериального кровообращения по данным зарубежных авторов колеблется от 60 до 80% (Debus E.S., Muller-Hulsbeck S., Kolbel T. et al., 2011; Luther В., Meyer F., Nowak T. et al., 2011); согласно данным отечественных ученых от 67 до 92% (Савельев B.C., Кириенко А.И., 2009…

Дроздова, Ольга Александровна 0