Автореферат и диссертация по ветеринарии (16.00.06) на тему:Санитарная оценка препарата тиорозов-25 и его влияние на резистенстность организма и качество мяса поросят

АВТОРЕФЕРАТ
Санитарная оценка препарата тиорозов-25 и его влияние на резистенстность организма и качество мяса поросят - тема автореферата по ветеринарии
Сологуб, Игорь Георгиевич Одесса 1994 г.
Ученая степень
кандидата ветеринарных наук
ВАК РФ
16.00.06
 
 

Автореферат диссертации по ветеринарии на тему Санитарная оценка препарата тиорозов-25 и его влияние на резистенстность организма и качество мяса поросят

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

САНІТАРНА ОЦІНКА ПРЕПАРАТУ ТІОРОЗА-25 ТА ВПЛИВ ЙОГО НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА ПОРОСЯТ

16.00.06— Ветеринарна санітарія, ветеринарно-санітарна експертиза та гігієна переробки продуктів тваринництва

На правах рукопису

СОЛОГУБ Ігор Георгій'

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата ветеринарних наук

Робота виконана в Одеському відділі ветеринарної санітарії, гігієни та екології Інституту експериментальної та клінічної ветеринарної медицини.

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ: доктор ветеринарних наук, професор Сімецький О. А.; кандидат ветеринарних наук, доцент Нідзвецький К. Г,

ОФІЦІЙНІ. ОПОНЕНТИ: доктор біологічних наук, професор Шаблій В. Я. (Укр. НДВІ); кандидат ветеринарних наук, доцент Чалий А. С. (Одеський СП).

Ведучий заклад — Львівська академія ветеринарної медицини.

Захист дисертації відбудеться « /1994 р. о «_/£? » годині на засіданні спеціалізовайої радїГ К. 120.91.02. при Одеському сільськогосподарському інституті (270039, м. Одеса-39, вул. Свердлова, 99).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ОСГІ.

Автореферат разісланий « /& » ?1094 р.

1/ ^ ^

Вчений секретар спеціалізованої ради, кандидат ветеринарних наук А. Я. КРАВЧЕНКО

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Збільшення виробництва та підвпщеп-ія якості продуктів тваринництва — актуальне завдання ільськогосподарської науки та практики.

При порушенні вимог вирощування та годівлі свиноматок поросят в господарствах Одеської області за три останні окн 49,4—70,3% новонароджених поросят у ранній постпа-альннй період перехворіло різними хворобами, при цьому итома вага шлунково-кишкових захворювань в деякі роки .осягала 67,9% від кількості хворих. Летальність серед за-ворілих поросят коливалась від 11,2 до 55,4%.

В забезпеченні населення країни продуктами харчуваи-ія та промисловості сировиною важливе значення має по-іальший розвиток свинарства, як найбільш ефективної га-іузі тваринництва. Збільшення виробництва високоякісної та (ешевої свинини, поряд з удосконаленням організації пле-іінної роботи у свинарстві (Г. М. Бажов, 1965; А. А. Бабє-:в, 1982; Є. М. Агапова, 1989 та інші), створення міцної кор-ювої бази та впроваджування раціональної годівлі тварин М. А. Коваленко, В. А. Журба, 1969) передбачають розроб-:у та застосування засобів, які підвищують природну резис-ентність тварин (Б. А. Башкіров та інші, 1989; В. 1. Урбан ■а інші, 1991; В. Т. Самохін, 1992; та інші).

Перспективними для застосування в свинарстві визнані іінеральні речовини, зокрема сірка, вітаміни, особливо вітаміни групи В, а також лігнін та інші (Я. І. Слабіцькнй та нші, 1984; А. Б. Боднар, 1986; D. М. Witherspoon, 1987; R. Ku-nar, 1988; Е.З. Ткачов, 1989; В. В. Устіп, 1989; Н. W. Moon, 990).

Незважаючи на велику кількість досліджень щодо з’ясу-:ання біологічної ролі сірки, вітаміну РР та лігніну, в літе-іатурі відсутні дані про вплив лігносіркн (сірка молота та ідролізний лігнін) та тіорозн-25 (сірка молота та відходи іереробки шипшини, які містять у своєму складі лігнін, ві-•амін РР та інші речовини) через організм матері-евнпомат-

ки на резистентність новонароджених поросят та на ветерн нарно-санітарну якість м’яса молочних поросят.

Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи булі проведення досліджень щодо ветеринарно-санітарної експср тизи м’яса та інших продуктів забою поросят, отриманії від свиноматок, які в періоди поросності та підсисшш отри мували препарати лігносірка і тіороза-25, з розв’язанням та ких завдань:

1. Вивчити ефективність застосування препарату лігнс сірки поросним свиноматкам з метою підвищення збереже ності новонароджених поросят.

2. Дослідити на лабораторних тваринах (білих мишах вплив препарату тіороза-25 на резистентність організму.

3. Визначити ефективність препарату тіороза-25 при за стосуванні свиноматкам у періоди поросності та підсіїсніи з метою дезінтоксикації організму, підвищення резистснт ності та збереженості поросят.

4. Дати ветеринарно-санітарну оцінку якості туш та ор ганів поросят, отриманих від свиноматок, які в періоди по росності та підсисшш отримували препарат тіороза-25.

Наукова новизна. Вперше проведені дослідження по за стосуванню препарату тіороза-25 свиноматкам у періоди гкі росності та підспсішй, визначено ного вплив на перебіг у нп. фізіологічних процесів, життєздатність, ріст та розвиток на щадків. Вперше, із застосуванням комплексу органолептпч них, фізико-хімічних, бактеріологічних та токсикологічних мс тодів досліджень, вивчена біологічна цінність свинини та на ведена ветеринарно-санітарна та господарсько-економічн оцінка застосування препарату тіороза-25 поросним та під сисним свиноматкам. На цій підставі розроблені науков обгрунтовані рекомендації по застосуванню препарат тіороза-25 в свинарстві.

Практична цінність роботи. Доведено, що застосуванні препарату тіороза-25 поросним свиноматкам за дві неділі ді та сім неділь після опоросу в дозі 20 г на свиноматку на до бу сприяє підвищенню плодючості їх в середньому на 1,1' поросяти на опорос, підвищенню крупноплідності новонарод жених поросят на 0,12 кг, підвищенню середньодобових при ростів у підсисний період на 59 г, збереженості поросят прі відлученні у двохмісячному віці на 16,7% та підвищенії» біологічної цінності свинини.

За результатами досліджень розроблено «Временное население по применению препарата тнороза в ветсри-рии (п. 2.1, 2.2, 3.3)», яке затверджено ГУВ МСГ Росії .11.92 року.

Апробація роботи. Основні положення дисертації доповіли на засіданнях науково-технічної ради Одеського від-іу ветеринарної санітарії, гігієни та екології ІЕІК.ВМ. та іеської філії ІЕІКВМ УЛАН (1992, 1993, 1994).

Публікація результатів досліджень. За матеріалами дп-зтації опубліковано дві статті, інформаційний листок нмчасова порада по застосуванню препарату тіороза в геринарії» та отримано два позитивних рішення на вп-чу патентів Росії на заявку № 5004407 па препарат 'носірка «Кормовая добавка для сельскохозяйственных івотішх и способ кормления сельхозживотных» та на івку № 5059352/15 па препарат тіороза «Кормовая добавка я сельскохозяйственных животных» від 09.01.92 р. та .06.93 р.

Обсяг і структура роботи. Дисертація викладена па 112 )рінках машинописного тексту і складається із вступу, ог-ду літератури і власних досліджень, висновків та пропози-

і, списку літератури, до якого входить 208 літературних ;ерел, з них 135 належать вітчизняним і 73 зарубіжним ав-)ам, а також додатку. Дисертація ілюстрована 18 таблп-ии.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Матеріал і методика досліджень

Дисертаційна робота виконана в Одеській філії Інституту :периментальної і клінічної ветеринарної медицини та у ьськогосподарських підприємствах Одеської області про-ом 1990—1993 рр.

На першому етапі досліджень, в умовах асоціації фермерах господарств «Батьківщина» Іванівського району Одесь-області, вивчали ефективність застосування поросним та ,сисним свиноматкам препарату лігносірка, який містить та 5,0% сірки, та у якості наповнювача гідролізний ліг. При цьому враховували перебіг вагітності, пологів та ляпологового періоду у свиноматок, їх молочність, інген-іність росту та збереження поросят до двохтижневого віку.

з

Ураховуючи позитивний вплив сірки та лігніну на орг нізм тварин, на другому етапі досліджень вивчали вплив організм свиноматок і поросят, а також якість свинини, і ліпшеного аналога лігносірки — препарату тіороза-25, складу якого входить 25% сірки тонкодисперсної та як її повнювач продукти фармакологічної переробки шиишшш.

В першій серії дослідів визначали на білих мишах впл препарату тіороза-25 на реактивність організму за показі; ками лейкограмн та м’язової активності (за Д. 10. Русаі вим, 1974). Токсичність тіорозн-25 визначали за способі В. В. Курасової із співавторами (1971), у якому передбаї по вивчення впливу згодовування на протязі двох тижі досліджуємих добавок в кількості 50, 40 і 30% від маси л бового корму для тварин.

Проведено також вивчення бактеріального засіву преп рату тіороза-25 до зберігання та через рік зберігання.

Для вивчення ефективності застосування препарату тіор за-25 поросним та підсисним свиноматкам проведено дві с рїї науково-господарських дослідів.

Дослідження здійснені на 65 свиноматках. Препарат т: роза-25 використовували один раз на день в суміші з кс центрозаинліи кормами протягом двох тижнів до опоросу семи тижнів після. В якості тестів, визначаючих вилив п[ парагу на свиноматок та приплід, були: фізіологічні пок; -никн перебігу поросності, опоросу і підсисного періоду; пд дючість свиноматок; жива маса поросят під час народже ня; динаміка росту та збереженість поросят протягом дв місяців підсисного періоду.

У місячному та двохмісячному віці опосередкований орг нізмо.м свиноматки вплив препарату тіороза-25 на органі, поросяг визначали за показниками гематологічного стату (кількість гемоглобіну за методом Салі, кількість ерптрои тів та лейкоцитів — підрахунком у камері Горяева, вивчє ня лейкограмн по загально прийнятому методу), білково спектру сироватки крові (загальний білок — рефрактомс ричпо, білкові фракції — турбодіметрпчним методом із з стосувапиям ФЕК) та деякими показниками імунобіологі ного статусу (лізоцпмна активність сироватки крові — фот колориметричним методом у модифікації Ю. М. Маркої 1974; фагоцитарну активність лейкоцитів — за В. Ш. Берш; Є. М. Славською, 1958).

Якість м’яса поросят-молочнпків та його ветерішарно-с нітарні показники при застосуванні препарату тіороза-25 ві

чалії на шести поросятах 14-дешюго віку, яких отримано і контрольних та піддослідних свиноматок.

Після забою туші всіх поросят було піддано ветерииарно-гігарніії експертизі згідно з вимогами «Правил ветерішар--санитарного осмотра убойных животных и ветеринарноянтарной экспертизы мясных продуктов», М., 1989.

Проби м’яса та внутрішніх органів для бактеріологічних сліджень відбирали згідно ГОСТу 21237—75 «Мясо. Мето-бактериологического анализа».

Обсіменіння органів і тканин кишечною паличкою та саль-неламп, біохімічні властивості та серологічну типізацію льтур мікроорганізмів, які виділено, проводили за загаль-прнйпятими методами. При цьому для серологічної типіза-кишечної палички застосовували полі- та моновалентні лісироваткн. Токсігенні властивості виділених мікроорга-імів визначали за допомогою тріпофлавінової реакції. Ор-голептичні та фізнко-хімічпі дослідження свипшш проводи-відповідно до методик, які викладено у «Методических азаниях по изучению качества туш мяса и подкожного жи-убойных свиней», 1978; токсичність м’яса, у зв’язку із забуванням препарату тіороза-25, визначали за класичною тодпкою (на білих мишах) та із використанням інфузорії трахімена пнрнформіс за методикою ВАСГНІЛ (В. С. Шаб-і та інші, 1977).

Амінокислотний склад протеїну м’язової тканини визнали за допомогою автоматичного аналізатора амінокислот 835, амінокислотний скор —- за розрахунковим методом

1. І. Черпіков, 1975).

Економічну ефективність застосування поросним та під-:нпм свиноматкам препарату тіороза-25 розрахували згід-з «Методикой изучения экономической эффективности ве-эннарпых мероприятий», М., 1982; «Методическими реко-ндациями по определению экономической эффективности герппарных мероприятий», Л., 1988.

Результати проведених досліджень оброблені статистично методом Ст’юдента (П. Т. Лебедев та інші, 1969).

2.2. Ветеринарно-санітарна та токсикологічна характеристика препаратів, які містять у своєму складі сірку (препарати лігносірка та тіороза-25)

Дослідженнями, здійсненими в асоціації фермерських гс подарств «Батьківщина», визначено, що застосування поре ішм свиноматкам препарату, до складу якого входять сірі та лігнін (лігносірка), сприяє підвищенню живої маси пор с;іт при народженні на 13,2% (відповідно у контрольній гр пі — 1078±46,92 г і в піддослідній — 1185±36,72 г, р>0,0Е Більш висока ефективність впливу на живу масу припло; була при застосуванні препарату лігносірка, який містить своєму складі 5,0% сірки.

Збереженість поросят, отриманих від контрольної груї свиноматок, у двохтижневому віці складала 72,0+7,63%, той час як при застосуванні поросним свиноматкам препар ту лігносірка 2,5% концентрації сірки — 75,28±5,51 %, а 5 концентрації сірки — 89,29+3,28%. Різниця між контрольно та другою дослідною групою складала 17,3% і була стати тично вірогідною (рГ>0,05). Поросята, отримані від свином ток, яким у період поросності застосовували препарат лігн сірка, мали у постнатальшш період більш високу інтенсп ність росту. При цьому до двохтнжневого віку їх жива мас відповідно на 158 і на 342,8 г була більшою, ніж жива ма< поросят, отриманих від свиноматок контрольної групи.

Зважаючи на результати пауково-господарського дослц по застосуванню препарату лігносірка, Одеською філіє ІЕІКВМ УААН розроблено для тваринництва його удоск палений аналог — препарат тіороза-25.

Випробування препарату на лабораторних тваринах (б лих мишах) показало, що препарат сприяє покращенню леї кограми крові за рахунок збільшення відсоткового співві, ношення еозинофілів та моноцитів відповідно на 1,8 та 1,4°/ підвищенню м’язової активності тварин у два рази та і життєздатності, підвищенню збереженості дослідних мнше на 60% порівняно з контрольною групою.

Випробування препарату на токсичність показало, що з; стосуваїшя білим мишам препарату тіороза-25 у дозах 30% від добо’вої ваги корму змін у лейкограмі крові, живі масі та вижпваємості мишей не викликає.

При застосуванні препарату у дозах 40—50% від добові ваги корму відмічено прогресивне зниження живої маса

ершнн тиждень відповідно до 91,6—97,4% та у другий тішень досліду до 87,5—84,0%. В першій дослідній групі білих ишен, які отримували 50% препарату від добової норми, ідмічено найбільш малу кількість еозинофілів (0,33%) та [оноднтів (1,3%), а також найбільш високу смертність 40%).

Бактеріологічні дослідження препаратів лігносірка та тіо-оза-25 на протязі річного зберігання при різних температур-нх режимах показали, що відмічено зростання сапрофітного гафілококу при дослідженні тіорози-25 і що ці препарати е є субстратом для зростання та розмноження мікрооргапіз-ів та грибів. Це дає можливість зберігати препарати у зви-, айних господарських умовах та використовувати по мірі не-бхідності на протязі року.

2.3. Вплив препарату тіороза-25 на стан організму поросних свиноматок та показники реактивності новонароджених поросят

Наші спостереження та клінічні дослідження свиноматок відчать про те, що застосування препарату тіороза-25 не пливає негативно на хід поросності, опороса та післяполого-ого періоду і сприяє підвищенню їх молочності на 6—8%. ^головування препарату має позитивний вплив на плодючість виноматок, життєздатність, ріст та розвиток приплоду у ;остнатальний період.

Аналіз даних, які приведені у таблиці 1, свідчить про те, до при застосуванні свиноматкам препарату тіороза-25 на-юджується на 1,2 живих поросят за опорос більше, а їх жн-;а маса на 127,0 г перевищує живу масу поросят, отриманих іід контрольних свиноматок.

У місячному віці збереженість поросят складає при заснуванні препарату тіороза-25 — 90,2%, в той час як у конт-юлышх тварин — 82,3%. При застосуванні компонентів пре-іарату, таких як продукти переробки шипшини та сірка, цей іоказник складає відповідно — 88,3 і 82,0%. Різниця у збе-іеженості на користь поросят від свиноматок, які отримувані препарат тіороза-25, до двохтисячного віку підвищується складає по відношенню до контрольної групи 16,7%, до по-юсят від свиноматок, які отримували тільки шипшину —< і,5%, а від свиноматок, які отримували сірку — 16,5%.

Поросята від свиноматок, які отримували до опоросу та > лідсисшш період препарат тіороза-25, після народження

Приріст маси тіла та збереженість поросят у місячному та двохмісячному віці при застосуванні препарату тіороза-25 поросним та підсисним свиноматкам (середні дані за результатами двох науково-господарських дослідів)

КІЛЬКІСТЬ Прн народженні У місячному віці У двохмісячному віці

Група тварин, назва препарату поросних свинома- ток (голів) кількість поросят па свиноматку (голів) середня маса поросят (г) кількість поросят на свиноматку (голів) середня маса поросят (г) збере- женість (%) кількість поросят на свиноматку (голів) середня маса поросят (г) збере- женість (%)

Контрольна група 12 7,5 963 5,9 5109 82,3 5,11 8042 69,2

І піддослідна Тіороза-25 21 8,7 1090 7,8 5843 90,2 7,4 11676 85,9

II піддослідна Шипшина 19 8,0 1010 6,9 5605 88,3 6,1 10647 77,4

III піддослідна Сірка 13 8,6 1030 7,1 : 5146 82,0 6,0 10054 69,4

Гематологічні, біохімічні та імунологічні дослідження крові поросят у двохмісячному віці при застосуванні препарату тіороза-25

Група тварин, препарат

Гемогло- Ерітро- Лейко- Загаль- Альбу- Глобуліни, % Фагоци- тарна

бін, г/л Т/л Г/л лок, г/л міни, % альфа бета гама активність, %

Лізоцпм-на активність.

Контрольна

група

I піддослідна Тіороза-25

II піддослідна Шипшина

III піддослідна Сірка

92,3 5,93 10,2 73,8 35,6 9,8 25,3 29,9 11,0 36,9

111,1 7,25 8,8 63,3 45,3 15,1 15,4 24,2 25,1 51,0

96,5 6,38 9,5 65,9 39,9 15,0 15,2 29,9 19,4 46,1

98,9 6,30 9,3 71,3 46,7 14.6 13,6 20,7 16,3 41,7

О

мали більш високу інтенсивність росту. При цьому їх жив маса у місячному віці в середньому складала 5843,0 г, в то час як у поросят, отриманих від контрольної групи свиномс ток — 5109,0 г, від свиноматок, які отримували шипшину -5505,0 г, і від тих, що отримували лише сірку — 5146,0 г. Ріс ннця в живін масі поросят у місячному віці складала відпс від по 743,0, 238,0 та 697,0 г. До двохмісячного віку вона зр< стала відповідно до 3,634, 1,029 та 1,622 кг.

Таким чином, приведені результати свідчать про зиачн більшу ефективність застосування тіорозп-25, ніж окремії компонентів, які входять в її склад.

Проведені нами гематологічні, біохімічні та імунологічі дослідження крові поросят у місячному та двохмісячному вії (табл. 2) показали, що застосування поросним та підсиснш свиноматкам тіорози-25, сприяє покращенню показників, яі характеризують резистентність організму тварин. Так, кілі кість гемоглобіну зростала на 18,8%, еритроцитів — н 1,32 Т/л.

Специфічні зміни спостерігалися у білковому спектрі СІЇ роваткн крові поросят. Прп цьому кількість альбумінів у пс росят, отриманих від свиноматок, яким застосовували тіорс зу-25, збільшувалась в 1,3 рази, а кількість бета-глобуліні зменшувалась в 1,6 рази по відношенню до цих показніші у поросят від контрольних свиноматок. Аналіз цих даті, показує, що тіороза-25 знижує інтоксікаційні явища у орта нізмі поросят. У поросят від свиноматок, які отримували тіо розу-25, в 1,4 рази збільшувалась лізоцимиа активність сиро ватки крові і в 2,3 рази фагоцитарна активність лейкоцитіі

2.4. Вплив препарату тіороза-25 на ветеринарно-санітарні та харчові якості свишши

Проведеною ветеринарно-санітарною експертизою туш т; органів поросят 14-денного віку, отриманих від піддосліднії: та контрольних свиноматок, очевидних патологоапатомічпп; змін не знайдено. Забійний вихід м’яса поросят, отриманії від піддослідних свиноматок, на 2,6% більший, ніж цей показ пик у поросят від контрольних свиноматок. Туші та органі: отримані після забою поросят дослідної та контрольної груп піддавали бактеріологічному дослідженню на бактеріальнії: засів бактеріями групи кишечної палички і сальмонелами Досліджено 21 пробу від трьох туш піддослідної групи і 2 пробу від трьох туш контрольної групи.

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

1. Використовувати препарат тіороза-25 для підвшценш резистентності організму новонароджених поросят та їх збе реженості.

2. Пункти 2.1, 2.2, 3.3 «Временного наставления по при меиеншо препарата тиороза в ветеринарнії» (в порядке шн рокого производственного опыта в 1993—1994 гг.). Затверд жепо ГУВ МСГ Росії 25.11.1992 р.

1. Сологуб И. Г. Результаты испытания токсических свойств лрепп рата Тиороза-25 на лабораторных животных. // В сб. научных трудо Одесского СХИ / Профилактика и ликвидация заболеваний сельскохозяі! ственных животных и птиц. — Одесса, 1991. — С. 99—103.

2. Медведев И. Ф., Симецкий О. А., Сологуб И. Г. и др. Влпяни скармливания супоросным и подсосным свиноматкам кормовых добс вок «Лнгносер» и «Тиороза-25» иа рост, резистентность н сохрашюст поросят. // В сб. научных трудов Одесского СХИ / Профилактика и лш> видация заболеваний сельскохозяйственных жнвотных и птиц. — Одес са, 1991. — С. 90—98.

3. Симецкий О. А., Медведев И. <5., Сологуб И. Г. и др. Тнороза -лечебно-профилактический ветеринарный препарат. Информационный лис ток. Одесский ЦНТлЭП, Одесса, 1992. — Зс.

4. Сологуб И. Г., Симецкий О. А., Тодоров 11. И. и др. Положи тельное решение от 09.01.92 на патент России по заявке №5004407 н препарат лнгносер «Кормовая добавка для сельхозживотных и спосо кормления сельхозживотных».

5. Сологуб И. Г., Симецкий О. А., Ліедведев И. Ф. Положительно решение от 28.06.93 на патент России по заявке Л'» 5059352/15 на пр< парат тиороза «Кормовая добавка для сельхозживотных».

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Підп. до друку 04.05.94 р. Формат 60x84/16. Обсяг 1 др. арк. Зам. 8402. Тираж 100 прпмірн.

Одеська міська друкарня (цех № 2) 270011, м. Одеса, сул. Леніна, 49

3. Препарат тіороза-25 не викликає гострої та хронічної окспчиості у лабораторних тварин. Застосування препарату прішє підвищенню кількості моноцитів па 1,4%, еозинофілів - на 1,8%, підвищенню у два рази м’язової активності і жит-ездатності білих мишей порівняно до контролю.

4. У двохмісячних поросят, отриманих від свиноматок, ким застосовували препарат тіороза-25, в крові відповідно іідвшцується кількість гемоглобіну на 18,8%, еритроцитів — :а 22,9%, покращується лейкоцитарна формула, білковин пектр сироватки крові, зростає в 1,4 рази лизоцимна актнв-ість сироватки крові і у 2,3 рази фагоцитарна активність еикоцитів.

5. Використання тіорози-25 поліпшує життєздатність по-осят, зменшує захворюваність в ранній постнатальшш пе-іод; у зв’язку з чим їх збереженість у двохмісячному віці ростає на 16,7%.

6. Застосування препарату тіороза-25 поросним та підсис-пм свиноматкам сприяє збільшенню плодючості в середньому на 1,14 поросяти за опорос, підвищенню крупноплодності овонароджених поросят на 0,12 кг.

За рахунок поснлення на 6—8% молочності свиноматок ід впливом тіорози-25 отримані від них поросята мають ільш високу потенцію росту і їх жива маса у двохмісячному іці на 3,6 кг перевищує живу масу поросят від свиноматок,' кі не отримували препарат.

7. Використання поросним та підсисним свиноматкам на ротязі двох місяців препарату тіороза-25 не впливає нега-ивно на ветеринарно-санітарні та споживчі показники м’яса оросят. При цьому макроструктура тканин, дегустаційний аланс, бактеріальний засів м’яса піддослідних та контроль-их поросят ідентичні.

8. Застосування поросним та підсисним свиноматкам пре-арату тіороза-25 сприяє підвищенню забійного виходу м’я-а поросят, отриманих від них. Прп цьому покращується бі-логічна цінність м’яса за рахунок збільшення у білку метіо-іну, лізіну, аргініну, аланіну і аспарагінової кислот».

9. Економічна ефективність застосування тіорози-25 по-осннм та підсисним свиноматкам складає 1651 крб. на тва-ину (в цінах 1992 року), а окупність — 65,51 крб. на 1 крб. итрат.

Амінокислотний склад білка м’яса піддослідних та контрольних поросят у 14-деішому піці, %

Назва амінокислот Дослід Р Контроль

ІЕЗАМШШ 40,41 ±0,98 36,13+1,48

і тому числі:

Гріптофан 1,23±0,014 Р<0,5 1,23 + 0,041

'реопін 4,28+0,22 Р<0,05 3,81 + 0,15

їалін 4,87±0,15 Р<0,2 4,12+0,3

Іетіошп 4,81+0,274 Р>0,05 3,88-±0,093

ЗОЛСПДШІ 4,23+0,074 Р<0,05 3,66+0,22

Теіїціш 8,03+0,122 Р<0,05 7,37+0,22

Фенілаланін 4,27+0,09 Р<0,1 3,73+0,288

Іізін 8,09 + 0,033 Р>0,01 7,30+0,142

ІАМІ11НІ 54,84+0,834 50,09+2,1

3 тому числі:

Аспарагінова кислота 9,27+0,024 Р>0,02 8,3і+0,23

'еріи 3,30+0,022 Р<0,2 2,88+0,36

'лутаміпопа кислота 16,25±0,13 Р<0,1 14,84+0,73

Іролін 3,47±0,11 Р<0,5 3,50+0,29

"ліціш 4,17±0,1 Р<0,5 4,07±0,088

їланіи 5,8±0,062 Р>0,5 5,28+0,157

'ірозіи 2,97+0,204 Р<0,1 2,57+0,16

'истідіп 3,37±0,142 Р<0,05 2,99±0,083

фГІІІІИ 6,24+0,04 Р>0,001 5,65±0,031

Співвідношення :езаміпнпх амінокислот ,о замінних 0,74 0,72

Індексом біологічної цінності білків м’яса може бути та-сож і амінокислотний скор (табл. 6). Розраховуючи амінокислотні скори для ізолейцину, лейцину, лізіну, метіоніну, суди фенілаланіну та тірозіну, триптофану та валіну, ми вста-ювили в білку м’яса контрольних поросят три лімітуючих імінокислоти — валін (скор 82,4), ізолейцин (скор 84,0), тре-інін (скор 96,0), а в білку м’яса піддослідних, поросят — •дну лімітуючу амінокислоту — валін (скор 97,4).

Амінокислотний скор білків м’яса поросят, отриманих під свиноматок, яким застосовували тіорозу-25

Назва незамінних амінокислот Вміст амінокислот в і г м’яса (мг)

в стандарті м’ясі поросят контрольної групи м’ясі поросят піддослідної груші

в мг в % до стандарту в мг а % до стандарту

Ізолейцин 40 33,6 84,0 42,3 105,8

Лейцин 70 73,7 105,3 80,0 114,3

Лізін 55 73,0 132,7 80,9 147,1

Метіонін 35 38,8 110,9 48,1 137,4

Фенілалаиш+

4-тірозін 60 63,0 105,0 72,4 120,7

Треопін 40 38,4 96,0 48,8 122,0

Тріптофап 10 12,3 123,0 12,3 123,0

Валін 50 41,2 82,4 48,7 97,4

Таким чином, проведені дослідження показали, що застосування препарату тіороза-25 поросним свиноматкам не має негативного впливу на якість м’яса отриманих від них поросят і сприяє підвищетпо його біологічної цінності.

Економічна ефективність застосування тіорози-25 поросним та підспсннм свиноматкам складає 1651 крб. на тварину (в цінах 1992 року), а окупність — 65,51 крб. па 1 крб. витрат.

висновки

1. Порушення вимог вирощування та годівлі поросних та підсисшіх свиноматок веде до того, що в середньому по господарствах Одеської області за останні три роки до 49,4— 70,3% новонароджених поросят у ранній постнатальниії період перехворіло різними хворобами. При цьому питома вага шлунково-кишкових захворювань досягала в деякі роки 67,9% від кількості хворих. Летальність серед захворілих поросят коливалась від 11,2 до 55,4%.

2. З метою профілактики незаразних захворювань поросят і підвищенням якості свинини розроблено сірковміщу-ючий препарат тіороза-25.

Проведеними дослідженнями встановлено, що органи і л’язова тканина поросят обсіменепі бактеріями групи кишеч-юї палички у різній мірі, залежно від органу, який дослід-кувалп. Кишечна паличка виділена із лімфатичних вузлів шрок та м’язової тканини як в пробах із туш та органів дохідної, так і контрольної груп. Із виділених 24 культур серо-югічноіо ідентифікацією було типізовано 18 культур (75,0%), ікі були віднесені до 4 сероваріантів: 09 — 8 штамів, 026 — І штами, 041 —4 штамп, 055 — 2 штами.

Дослідженнями встановлено, що у 42 пробах, отриманих ид тварин піддослідної та контрольної груп, сальмонел пе шайдено.

Результати досліджень показують, що застосування поносним та підспспим свиноматкам препарату тіороза-25 не гадає негативного виливу па засів тканин та внутрішніх ор-'анів мікробами.

Результати досліджень м’яса поросят на нешкідливість юказані у таблиці 3.

Таблиця З

Оцінка гі’пса поросят па нешкідливість («=3)

Групи Назва об’єкту Біді миші Тетрахімена пнрпформіс

порося І' ДОС.ПДЖСІІЬ загибель зростання

Цослідпа - М’ясна заппсь Кип’ячена ііода + + + + + -1- + + -ь +

Контрольна М’ясна завись Кип’ячена вода + + + + + + + + + 1

Проведеними дослідженнями (габл. 3) встановлено, що застосування препарату тіороза-25 не впливає негативно на токсичність м’яса.

Органолептичними дослідженнями встановлено, що всі гуші дослідної та контрольної груп були вкриті кірочкою підсихання, колір м’яса був блідно-рожевнії. Консистенція м’яса у всіх досліджуваних тушах була цупкою, ямка при натискуванні виповнювалась швидко, поверхня розрізу волога, м’ясний сік — прозорий. Дегустаційна оцінка м’яса виявила ідентичність показників аромату (6,5±0,17 в досліді та 3,5±0,23 у контролі), смаку (6,8±0,16 в досліді та 6,5±0,20

у контролі), консистенції (7,6±0,21 в досліді та 7,2±0,33 у контролі) і соковитості (6,9±0,24 в досліді та 6,8±0,36 у контролі).

Вивченням хімічного складу м’яса поросят (табл. 4) встановлено, що за основним» показниками м’ясо, отримане від поросят піддослідної груші, ідентичне м’ясу від забою контрольної групи.

Таблиця 4

Хімічний склад м'яса поросят, отриманих від піддослідних та контрольних свиноматок

М ’ясо

Показники дослід контроль

Волога, % 74,4 ± 0,43 75,3 + 0,36

Сухі речовшш, % 27,2 ± 0,51 24,8 + 0,48

Протеїн, % 20,1 + 0,50 20,2 + 0,46

Ж и р, % 5,26+ 0,62 5,34+ 0,59

Зола, % 1,11+ 0,10 1,09+ 0,12

Кальцій, мг 176,48+ 4,32 169,81+ 5,44

Фосфор, 11Г 754,36+22,14 736,11+25,16

Одним із показників, які характеризують біологічну цінність м’яса, є амінокислотний склад білка м’язової тканини (табл. 5).-

Проведені дослідження показали, що білок м’яса поросят, отриманих від свиноматок, яким використовували препарат тіороза-25, має у своєму складі вірогідно більше лізину (8,09±0,033 у піддослідних та 7,30±0,041 у контрольних), аргініну відповідно (6,24±0,04 та 5,65±0,03), аспарагінової кислоти (9,27±0,024 та 8,31 ±0,23), аланіну (5,80±0,062 та 5,28+0,157) і метіоніну (4,81 ±0,274 та 3,88±0,093). Одним із показників, які характеризують харчову цінність м’яса, є відношення суми незамінних амінокислот до суми замінних. В м’ясі поросят, отриманих від свиноматок, яким з кормом задавали препарат тіороза-25, він склав 0,74, а в м’ясі тварин контрольної групи — 0,72.