Автореферат и диссертация по медицине (14.00.00) на тему:Применение низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения в сочетании с антагонистом кальция фенигидином в лечении и профилактике хронического обструктивного бронхита

Применение низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения в сочетании с антагонистом кальция фенигидином в лечении и профилактике хронического обструктивного бронхита - тема автореферата по медицине
АВТОРЕФЕРАТ
Диссертация отсутствует в библиотеке
ДИССЕРТАЦИЯ
Колобанова, Людмила Дмитриевна Одесса 1995 г.
Ученая степень
кандидат медицинских наук
ВАК РФ
14.00.00
 
 

Автореферат диссертации по медицине на тему Применение низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения в сочетании с антагонистом кальция фенигидином в лечении и профилактике хронического обструктивного бронхита

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

На правах рукопису УДГС 616.283-002:01:,.2'

Колоблновп Людмила Дмитріїлпа

ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ГЕЛІЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПОЄДНАННІ З АНТАГОНІСТОМ КАЛЬЦІЮ ФЕНІГІДІНОМ В ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ

14.01.38 - курортологія та фізіотерапія

АПТОРЕФНРАТ дпеортації на .’.лобуття вченого ступеня кал лі: а.-'.т,'1 меди'шів наук

• Оді'сд - 1995

Дисертація с рукописом

Робота виконана на. кафедрі терапії №2 факультету удосконалення лікаріи Одеського держанного медичного університету.

Науковий керіаиш:: доктор медичних наук, професор

ІІекліна Голина Петрівна.

Науковий консультант: кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник . ‘ Бабоп Костянтин Дмитрович

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

ІСеиц Вадим Володимирович

Головний науковий співробітник кандидат медичних наук Міхпо Леонід Юхимович

Провідна установа: Українське Н1ІО “Медицина транспорту'’

Захист дисертації відбудеться “ ” 1995 р. •

о год. на засіданні спеціалізованої ради Д.05.07.01 нри

Українському науково-дослідному інституті медичної реабілітації та. курортології (Одеса, Лермоптопський прон.в).

З дисертацією молена ознайомитись у бібліотеці іпституту.

; /і < ■

Автореферат розісланий “ • 1995 р.

Вчений секретар спеціалізованої ради кандидат медичних наук старший пауковпн співробітник

Бабов К.Д.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТКМИ

0,1 П І СЮ 3 ІГаіЬтЖЛПИІПІИХ проблем сучасної ПраКТИЧПОІ* охороні здоровя г. профілактика та лікування хронічних обструктивнії? захворювань легень. Встановлено, що «а останні роги відміча» гі.сі неухильне вбІЛЬШОННЯ хворих ПП хронічні неспецифічні .".ахворюїіііпн! логешп (ХНЗЛ), одне.в провідних місць серед яких носідас хронічній обструктивний бропхіт (Чучалін О.Г. 1900, Палії.» П.Р. 1002 Сільвестроп В.П. 1993). Зростання захворювання на у ронічлии брппхг пов'язують е забрудненням атмосфери, поширенням паління аллерт івап.іею населення, поширенням ешдеміи грішу, значнії?, підіипцеипям частоти юстрих бронхітів ти пневмоній, • зшпкення», реактивності організму людини (Путов Н.В., Фр дне ієн Г.І>. І 900 Кокосов О.І., Олександрона Н.Н. 1991).

Поширеність хронічного обструктивного бронхіту (ХОБ) сере, дорослого населення складає під 8% до 11%, а у робітники промислових підприємств частота ХОВ коливається під 22% до 41)% усіх захворювань бронхолегепевої системи (Сердюк Г.М. 1090).

Хронічний бронхіт завдає суспільству значні економічні втрати; збійки під цього захворювання у колишньому СІЧ'Р кожного рок} складали 1,2 млрд. карбовапців на 100 мли. насечення (Тпщеіі.ькш

В.І., ІСардаш К., 1980, 1985). Загострення хронічного бронхіту є однієь я головних причин термінової втрати працездатності ч а зайнятості стаціонарного ліжка. Таким чином ХОБ, як більш тяжка формі хронічного бронхіту, е важливішою соціально-медичною проблемою.

Волика кількість причин, що викликають Х01> і спрнчнпіпоті різні функціональні і морфологічні зміни багатьох систем організму, обгрунтовують складпість лікування таких хворих. Вживання сучасних етнологічних та патогепетичпих лікарських засобів не завжди дозволяє домогтися стійкої ремісії захворювання і запобігти ного нрогрсеушшпя.

І, вавиапи, традиційне використання мсдігшпх васобін пов'яканс

з високим ступенем рвяпку побічних ефектів. Широке застосування антибіотиків призводить до появи антпбіогикоре.інстсптних штамі її мікроорганізмів. Антибактеріальна терапія чисто викликне труднощі в зи'нііку ві складністю ідентифікації мікроорганізмів. викликаючих знпилі.пчй процес у бронхах (Гішієдька В.В., Чучалін А.Г., 1989). Крім того, ряд антибіотиків чинять імуно-депреоивну дію (Сільвсстров IJ.IT., 15)01). Інші меднкамептозні засоби, впливаючи на різкі патогенетичні ланки ХОБ, часто викликають різпі ускладнення з боку серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту і, що особливо, не викликають стійкого ефекту (Сільвестров В.П.,' 1087; Всштооиа Д.Д., 15)90). Застосування попшрепих фінно-терапевтичних засобів лікування Х01> не призводить до тривалої ремісії і не запобігає розвитку ускладнень та прогресування захворювання. Ікс цс робить продовження вивчення проблеми лікування і профілактики загострення ХОБ дуже актуальним, особливо пошук нових та удосконалення вже відомих немедлкаментозпих .часобіи, т.ч їх раціональне поєднання з найбільш ефективними медикаментами. В даному випадку викликай певний інтерес вивчення якісно нового методу лікування ХОБ за допомогою низької втенсивної о гелііі-веононого лазерного випромінювання в поєднанні 8 фенігідіном.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

На підставі вивченпя особливостей і;лінічного перебігу ХОБ, порівняльної оцінки дії фенігідіну та лазерного випромінювання кроні гелііі-иеоновнм лазером (ГНЛ) розробити методику комплексного лікувиння з метою оптимізодії терапії та ефективного запобігання прогресування процесу. •

Ві повідно з поставленого метою були визначені такі завдання:

1. Дослідити основні клінічні прояви ХОБ, активність запального

процесу за даними тіпіко-лабораторних, біокі мічних та імуних показників. .

2. Вивчити дію базисної терапії (»\птибпктерк<лі>ннх, бронхорозширткгшх засобів), лазерного опромінювання венозної кроні (ЛОВК) та фенігідіпу за результатами клініко-лабораторних, біохімічних та імунологічних. показників у хворих на ХОБ.

3. Провести порівняльний аналіз дії па хворих ХОБ ЛОВК та фенігідіпу. •

4. Обгрунтувати лікувальний комплекс, що включає застосування ЛОВК гелій-неоновим лазером (ГНЛ) в сполученні з фенігідіпом для лі купання та профілактики загострень ХОВ.

5. Розробити комплекс засобів дослідження для оцінки ефективності лікупапня хворих на ХОБ з застосуванням ЛОВК в сполученні з антагоністами кальцію (АІС).

НАУКОВА НОВИЗНА

1. Вперше розроблено, науково обгрунтовано та апробовано метод

І . лікування ХОБ ів застосуванням ЛОВК ГНЛ та фепігідіпу.

2. Вивчені особливості впливу ЛОВК ГНЛ в сполученні із фенігідіпом па кліпіко-лабораториі показники хворих па ХОБ (білки і білкові фракції, перекисне закислення ліпідів (ПЗЛ), антиоксидантну активність (АОА), гемостаз та фібриноліз, імупу систему, ФЗД).

3. Розроблені клінічні критерії оцінки ефективності лікупапня хворих на ХОБ із застосуванням ЛОВК в поєднанні а фенігідіпом.

4. Вперше розроблені інформативні тести для діагностики ступеню тяжкості і прогнозу перебігу ХОБ.

5. Обгрунтована доцільність застосування ЛОВК в поєдпанні з фенігідіпом для запобігання загострень ХОБ.

практичні; значення та впровадження

РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ '

Отримайі дані розширюють уяву про терапевтичну цінність ГНЛ. Висока ефективність комплексного лікування ХОІЗ ЛОВК в поєднанні в фсиігі ділом падала можливість скоротити на 7,7 дпя кількість ліжко-диів у стаціонарі, різко знизити об'єм медикаментозної терапії та частоту загострень, підвищити строки ремісії до одного року. Впровадження засобу застосування ЛОВК в поєднапні в фенігідіпом дозволило вп. один рік продовжити строк ромисії у робітників фабрики ті-хшчвух тканин м.Одеси, що страждають ХОБ.

Результати дослідження ішроваджепі у практику роботи терапевтичних відділень міської клінічної лікарні №3 та міської поліклініки м. Миколаєва, пульмопологічного відділення Одеської залізничної лікарні, а також медсанчастини фабрики технічних ткапип м. Одеси. ■ '

Результати дослідження використовуються при проведенні семін іських та практичних салять а курсантами факультету удосконалення і іхз тп л і каря ми-і нтер нами терапевтами за розділом пульмонології. ■ .

З матеріалів дисертації оиублнковапо 0 наукових робіт, подана заявко ва винахід.

АПРОБАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАЦІЇ .

Апробація дисертації проведена па спільному •■засіданні кафедри т. рішії .N12 ФУЛ разом ІГІК “Терапевтичні спеціальності” Одеського д< ржаипого університету. ■

Матеріали дисертації доповідались на 1-й Україпсі.кій науково-праг.тіічнііі конференції а невідкладних станів “Актуальні питання невідкладної допомоги" (Одеса, 1998), на Українській міжвідомчій науково-практичній конференції “Актуальные проблемы медицины траиспорти'* (Одесо, 1998), па Республіканській конференції “Новое в

клинической фармакологии и фармакотерапии заболевании внутренних органов” (Харків, 1993), на 1-му Конгресі кардіологів Центральної А-зії (Бішкек, 1998),. на 2-й Українській науково-практичній конференції а невідкладних станів “.Актуальні питання невідкладної допомоги’' (Одеса, 1904), па 2-му Національному конгресі геронтологів і геріатрів України (Київ, 1994).

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІЦО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАХИСТ

1. Застосування • традиційної комплексної терапії в лікуванні хворих на ХОВ пе призводить до швидкого клінічного ефекту, не дас стійкої ремісії, не запобігає прогресуванню захворювання та розпитку ускладнень.

2.' Застосування лікувального комплексу ЛОВК ПІЛ із

фенігідіном у хворих на ХОВ дозволяє здобути стійкого клінічного ефекту, в 1,5 рави впнзити середній ліжко-день, в 1,7 рази зменшити тривалість ■ протибактеріальної терапії, вначно .знизити частоту медикаментозних ускладиепь.

3. Ефективність лікувального комплексу ЛОВК ПІЛ із

фенігідіном підтверджена віддаленими результатами: відсутність

загостхіепня ХОВ після лікувальння па. протязі 6 місяців у 100% хворих, на протязі 1 року - у 78,8 хворих, на протязі 1,5 років - і' 44,2% хворих. •

. . ОВСЯГ ТА СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертація нпклалсіїА ва аркушах машшіописвого тексту.

Вона сісладасться зі вступу, 4 глав, висновків, практлчпих рекомендацій, бібліографічного вказівника, який містить 258 джерел (з них 59 вітчизняних, 199 іноземних). Робота ілюстрована 29

малюнками, 23 таблицями. ■

ЗМІСТ РОБОТИ. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ Обстен-.ено 157 хіюрих ХОБ у віці від 20 до 68 років (середній вії: 1 {>,7*8,2 року), серед пих 09 чоловіків (63,1%) та 58 жінок (37,9%). Статевий і віковий розподіл хворих ио статі і віку представлені в таблиці №1.

• Таблиця №1

Статевий і віковий розподіл хворих

Обстежені Стать • Вік

групи 20-29 30-44 45-50 00 та б ВСЬОГО

Кпит]<ол ьна група чол. . 3 5 11 5 24

ЖІП. 1 5 11 1 18

Всього: 4 10 22 . С 42

Оспончи групо гГ<їЛ. 1 1 11 10 23

ЖІП, - - 1 4 5

Всього: 1 1 12 14 28

Xнорі, ліковані і чол. 1 . 4 10 1 22

фсц ігіді иог.і Ж111. .... .... I 2 2 <) - 13

. Всього: 3 6 25 1 35

Хіі'ЧЗІ, ліковані чол. 2 6 18 8 29

К жін. 8 7 12 1 23

Всього: 1 5 13 25 9 52

ВСЬОГО: | 13 80 84 30 157

Контрольна група - хворі, ялі одержали традшоі’ше комплексне мсдіікамепточне лікування.

Освоїти група - хворі, ліковані ЛОВК в комбінації в фепігіяіном.

Діагностували ХОП па підставі аналізу скарг, аиампезу, клініко-р< нггсн'їлогічних і лабораторних покаапиків відповідно в класифікацією Г.Б.Федосеева та В.О.Герасіпа (1078). • .

Всі хворі поділені Г" 4 групи. Контрольну і рупу СКЛаЛИ 12 хворих, ' іцо отримали традиційне, комплексне медикаментозне лікування. Основну групу склади 28 хворих, ліков.чних н лп'япку •загостренням ХОВ ЛОШС в комбінації я фепігідівом і антибіотиком па підставі гнійного характеру запалення п бронхах. Групу лікованих фепігідівом і антибіотиком (-за необхідністю) склали ,‘55 хворих. Групу, гцо одержали курс ЛОВК і антибіотик (ва необхідністю), склали 52.

ХВОріІХ. ' '

На підставі анамнезу -захворювання виявлено, що у 59,0% хворих (04 чол.) загострення ХОВ відбувалося 2 рази ва рік, в останніх 03 хворих (40,1%), які відоначалк вплив несприятливих умов праці та паліпня, - більше 2 разів па рік. 51,6% хворих (81 чол.) щороку лікувались в стаціонарі.

Обстежені хворі за характером -запального процесу в бронхах аули поділені на хворих в катаральним обструктивним бронхітом то кворих -з гнійним обструктивним бронхітом (відповідно 52,0% та 17,1%).

У 120 обстежених виявлені ускладнення ХОБ у вигляді емфіземи га иневмофіброву. З них у 82 хворих (52,2%) виявлено поєднання гмфіземи легепь та пнепмофіброзу. У 4 хворих виявлеві бронхоектазії.

У всіх хворих була виявлена ДН рійних ступенів. Ступінь /ЦІ зідзначалась відпонідно із класифікацією А.Г.Дембо (1057) на підставі слінічних ознак, підтверджених функціональними пробами. Кордони юрми та. градації відхилення показників -зовнішнього дихавші під юрми оцінювались ва ІІ.Н.Клнаєвим (1976).

З супутніх -захворювань у ■ обс-тежепих хворих виявлені: ілхиорюплішя лор органів - у 132 (81,0%) хворих, хропічгшії

солецлстіт - У 12 (7,6%) хворих, хронічний гастродуоденіт - у 22 14,0%), виразкова хвороба 12-налої г.иші:и - у 0 (5,7%,), сечокам’яна :нороба - у 6 (3,8% ) . .

Для об'єктивізації діагнозу та об’єктивної оцінки проведеної терапії усім хлорнм було запропоновано ретельне клінічне обстеження до початку та після 12 днів лікування. Особлива увага надавалася збиранню анамнезу, змінам клінічних цроявлепь захворювання під віілішом лікування. Крім нагальних лабораторних методів обстеження нами були використані перераховані нижче спеціальні методики;

1. Білкові фракції кроні визначали за методом Копа (1958), модифікованого В.О.Хромовим (1976) та І.О.ГІушкарьовіш (11)77) на аналізаторі Фореграм АФ-1.

- 2. С-роактивний білок - методом Андерсона та Мак-Карті (1950)

на аналізаторі Cobus Mira австро-півейцарської фірми 1-а Roche.

3. Гострофазові показники запалення:

а) сіолові кислоти - методом Геса і співавторів (E.Hess, A.F.Koburn, R.Rates, 1957);

б) сіромукоїд - методом Де La Huergu (1956);

в) гаптоглобів - методом J.Korinek, J.Bonatova (1963);

4. Зміст фібриногену, протромбіповий індекс (ІІТІ) - методом

З.С.Варкаг'ана (1975).

5. Фібрннолітичну активність крові (ФАК) - методом К.II.Ковальського (1967).

Q. Продукти деградації фібриногена-фібрино (ПДФ) - методом М.О.Котопщинона та Б.І.КузьМіна (1962), модифікованого В.П.Балудою (10.40). . .

7. Лп ип ромбін Ш (АТІІІ) - методом ІС.М.Бішевського (1979).

8. Імуноглобуліни (Ig) А, М, G - методом радіальної імунодифуаії

за Мавчіпі (1965). -

9. Для обстеження ставу перекислого закислепня ліпідів (П-'Ю) та антиоксидантної активності (АОЛ) инапачали вміст діепонпх ков'югатін (ДК) методом В.А.Косгкж (19К4), малононого діальдегіда (МД) мст одом І.Д. Стальної, Г.Г.Гаріпмвілі (1977), каталазпу активність

методом М.О.Королюк (1976) та перекисну резистентність еритрогштіп (ПРЕ) методом В.І.Вепісовича та Л.Л.Ідольсона (1973).

10. Функцію зочпіпі нього дихання (ФЗД) визначали пп вітчизняному аналізаторі ГІ.ТГ 3-01.

11. ЛОПК адшстіюпаяп апаратом “АЛОК-Г* а потужпістю опромінення на кінці світловода від 1 до 2 мвт.

Інпазивпа лазеро терапія проводилась 52 хворим. З метою впбору найбільш радіопального часу одного сеансу, визначення частоти чергування сеансів та загальної довжини курсу ЛОВК, всі обстежені були поділені на 4 групи. Першу групу сплали 10 чоловік, яким проводилось ЛОІ5ІС щодендо, тривалість одпого сеансу - ЗО хвилин. Другу групу також склали 10 хворих, котрим ЛОВК вдійспюв.ілось через день, експозиція одного сеансу - ЗО хвилин. В третю групу увійшли 10 пацієнтів, що отримали ЛОВК щодопію з тривалістю одного сеапсу - 20 хвилин. Четверту групу склали 22 пацієнта, яким проводилось ЛОВК через день, тривалість сухого сеапсу - 20 хвилин. Загальний курс ЛОВК - 5-6 сеанеіз для хворих усіх груп.

12. Статистичний аналіз реаультатів дослідження проводили із застосуванням 'мікро-ЕВМ “Электроника МК-61’’ за стандартною програмою. Достовірність результатів ва критерієм Ь Ст’юдента та критерію х3-

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ ' Аналіз отриманих результатів дослідження показав, що у 132 хворих (84,1%) при надходженні до стаціонару були підвищені ріпні покавпиків сіалових кислот, гаптоглобіну, сіромукоіда, порушено співвідношення білкових . фракцій. Проте, статистично достовірно (р<0,05) у 100% хворих ви&началось зниження коефіцієнту А/а^о^. Зниження А/аі+а2 нижче 3,9 е ознакою загострення ХОВ павіть ва відсутністю відхилень від норми гострофаяових показників запалення, фракцій глобулінів (Сиром*ятпикова Н.В., 1978, 1984, 1087). В нашому

4- Г -11,1 я:ОЦ ці ішсновок підтвердився підхиленпям від норми у дих

<;-о|Шх інших, більш чутливих, показників (ПЗЛ,. АОД, гемостазу,

ф'ги)іі1;оЛІ-'!у, І^). '

У и'-’іх 157 (100%) обстежених з вагостревпям ХОВ з рігпим сгупсге.м були вміиені поковпикн НОЛ та АОА. До початку лікування пі тмі’і.ьіск ь иідь-шцеппя ДІС та МДА.

У ВСІХ обсТРЖРВИХ ДО Т!0"ЙТКУ ЛІігуЛаПЯЯ ВІДМІЧОЛОСЬ ііІДВІТЩЄППЯ

ДК та МДА в середньому відповідно па 41,5 ^ 9,2% та 49,1 - 8,7% (і> ~0,05). Покавішки ак тивності АОА були вмінепі не у всіх хворих. Т:іг, рівень каталави було впнжепо у 32 хворігх (70,1%) копт рольної

г] -уші; у 26 хворих (74,3%), лікованих фенігідіном; у 40 хворих (76.9%), пролічених ЛОШС; у 23 хворих (82,1%) основної групи. ПРЕ була порушена у 38 хворих (90,5%) контрольної групи; у 32 хворих (9 1.3%). що отримали фенігідін; у •17 хпорих (00,4%), ліковмвігх ЛОВК; у Іі> х -іорпх (92,8%) основної групи.

Дослідженії її отаву гемссталу та фібринолізу п обстежених до а^чптгу лікупанвя дозволило пи я нити підвищення коагуляці Гшого . п'ітевгдалу гемостазу та його значення в анижешіі ФАК. Це пі г< вердилось достовірпим (р^О.ОІ)” підвищенням ПТІ, фібриногену, зниженням АТІІІ, в меншим ступенем вірогідності (р<0,05) -

підвищенням фібрилу та зниженням АПТЧ. У хворих всіх груп виявлене таі:ож певне (р<0,05) зниження ТЧта ФАК.

Погіршення стану гемостазу та фібрияоліву у хворих на ХОВ поясняються посиленням процесів ІІЗЛ на мембранах клітитт. Так, аі.тшкідія тромбоцнтарпих мембран, здійснювана продуктами вільнорадіткіїльного аутоЬакпслепвк фосфоліігідів, сприяє підвищенню ріння тромбоцитарних фатсторів .згортання (тромб океану, аитпгепарінового, ' р-тромбоглобуліну, активатора полімеріаадії мономерів фібрину). Знижпенпя АТІІІ у цих хворих активує майже всі ф.чі: гори згортання, а п зв’язку іа гіпоксією - внижовня синтезу рі' догезкого гепарішу.

У 84,7% всіх хворих почпткопо виянлнлосі, авнженпн 1#Д па 28,5 *- 0,1%, І^М па 35,4 — 5,3%, ІяСі на 42,3 ^ 7,2% нижче норми (р<0,0Г>).

У вгіх обстежених аочаткопо випилялось порушення ФЗД псі обструктивному тішу. Найбільш д остові рно характеризує ступінь обструкції такс зниження пока.чнігків ФЗД: ОФП( до 58,9*4,1%, індексе Тіфпо до 57,5*5,3%, ПТМ вндиха до 47,2-3,9%, ГІТМ видих/вдих до

0,79^,16, менше оцінювалась ЖЄЛ.

‘ Досліджуючи вплив фспігідіну на хворих а загостренням ХОБ апалізупалп аміни кліпічпого сталу, представлені и таГілииі №2.

• Таблиця Лі2

Динаміка тривалості осігоппнх симптомів ХОІ» у хііприх різпих груп

в ході лікування

Тривалість симптомі» в днях (М^іп)

Основні симптоми контрольна Хворі, Хворі, Осиорни

група, лжовон» Л1КОНПШ і-руля

и-42 феїіІі'ІДІНОМ ЛОПК п=28

п=3б п- 52

Покраідснпя відход- 9.8П.1 7.2І1.5 5.<І-4 1.2 “зів1 ІД

женпя мокротнвпя --0.06 <0.05 - 0.01 сО.ОІ

Зменшення задишки 11.8П.5 8.1*1.3 5. І- М г 4.2П.2

-0.05 <0.01 -.0.01 '0.01

Тривалість лихоманки и- У2 п=16 п=І1 " п-- 12

7.3’2.К 6.6*2." 3.9-4 1 ,;і 2.6 4.1

. >0.06 .. . >0-96 ... *•0.05 <0.05

Динаміка основних симптомів ХОІ} під впливом фспігідіпу ти. аптибіотіжа на необхідністю неренитцуе традиційну терапій).

Одінюючи впліш фенігідіву на броихолегепену систему ВІШПИЛИ певпу бронхоровшкрюючу дію у 70,0% хворих па відміну від 71,0% хворих, лікунаїїшихси трпдіідіикою комплексною терапією. За нротичапальпмй ефект препарату свідчило достовірне (р<0,05) впиисеїгая рівня сіалоних кислот иа 16,7%, гоптої лчбіву - па 6,9%, сіромукоіду - на 18,2%, о^-глмбулінів * па 13,9%, у-глобул і цін - н» 13,9% як у хворих па гпіГту форму Х01>, таї: і на катаральну. І? середньому у хворих контрольної групи ве ЛІДПИІІЧПЛОСЬ достовірного

зниження цігх показників після 12 днів лікування (р>0,05). Визначну ролі. » терапевтичному ефекті фепігідіну відіграє його вплив ви процеси ПЗ.М та АОА, що підтвердилось достовірніш (р<0,05) вннженням МДЛ на 0,61 ммоль/л і підвищенням кпталааи на 110 м/кат/л. Позитивна динаміка ДК і ПРЕ була недостовірна (р>0,0Г>). Зниження МДЛ підтверджує можливість прямого вплшіу АК в а реакції вілі.яороднкіиіьиого вакнеленпя ліпідів, а підвищення кпталпан -активацію ними природних антиоксидантів. Динаміка показників ПЗЛ тл ЛОЛ відображена в таблиці ЛїЗ.

Таблиця Л£3

Динаміки кількості продуктів ЇІЯЛ та показників АОА в еритроцитах хворих ХОБ різких груп після лікування

Динаміка показників після лікування, 'і...

Покпвннки Контрольна група у хворих, лікованих февігідіном у хворих, лікованих ЛОВК Основна група

ДК -2,2 - 16,8 -31,5 - 38,6

МДА -6,3 - 15,7 -20,4 - 41,8

Каталаза Г +10,8 +20,0. -1-30,4 . 1-40,0

ПРІЇ + 5,8 +0,6 -*-26,3 + 35,1

Встановлено, ІЦО цей мехаиіпм ДІЇ фсвІГІДІпу еумоплюс Віїстуцпі його ефекти. Таї:, під впливом февігідіпу у 5І>,0% хворих від загальної КІЛЬКОСТІ хворих :» початково порушеним гемоста-юм і фібринолізом достовірно нормалізувався ПТІ (р<0,05), у 48,0% - АТІ1І (р<0,05). Під впливом традиційної терапії достовірної динамікн показників гемостазу та фібринолізу не відбувалось (р>0,05). Динаміка показників гемостазу тп фібринолізу представлена в таблиці №4.

У хворих, що лікувалися фенігідіпом протягом 12 днів, достовірно (р~0,05) підвищились ^g М, Сі. Динаміка ^А встановлена недостовірною (р<0,05). В контрольній групі після 12 днів

традиційного лікування в«> піде качалось досто пінної нормалізації І| Динаміка 1% під впливом рівних методів лікуііапвя відображена таблиці «\°5. •

Таблиці*

Динаміка іі(>!са:ішіків гемостазу та фібриволізу у хиорих ХОП ріпних

груп після лікування

ІІОКОЗНИКИ Дипаміка показників після лікування, %

Контрольна група Хворі, ліковані фснігідіпом Хворі, ліковані ЛОВК Оспопшг група

АГІТЧ -Н5.7 . +14,2 + 29,0 +37,5

ТЧ 1-6,7 +14,2 + 21,4 + 35,7

1ІТІ -2,8 -6,3 -12,2 -18,3

Фібрипогеп -8,9 • -11,(і -31,8 -47,3

Фібрин -1,6 -5,1 -15,8 - -20,7

АТ1ІІ +5,2 -і 10,7 4 28,1 1 35,3

ПДФ +4,2 +7,2 1 29,7 + 37,1

ФАК -0,3 -14,1 -23,8 -33,1

Добрим показником динаміки бронхіальної обструкції пі. вплпвом фепігідіпу є зміна деяких покаявт:ів ФЗД. Так Ж(~і підвищилась па 13,2%, ОФІ>і - на 14,5%, іпдекс Тіфпо - на 15,7% ПТМ вадпх/вдих - ва 15,2% (р<0,05). Також достогіірно (р-:0,0Г>) і) ції групі хиорих внизнвся ЗОЛ па 10,2%. Зміна ХОД, МГ>Л, ЗЄ-' відзначалась в є достовірного (р>0,05). В порівнянні хіюрнмі

контролі.вої групи після 12 дпіч лікування .чміпн показників ФЗД булі статистично недостонірпі (]) >0,05). Динаміка показників ФЗ,1 відображена в таблиці №0.

Критеріями ефективності ЛОВІС ГНЛ були частота ннніікнспні та трнпалістг. синдрому “попторпого вагостровпя" (СІ ІЗ) у хворих і: ход лікування, показники кліііічпого стану, лабораторних ті інструментальних. методів обстсзкекви ніслн курсу лікупанвя 12 лпіи.

' Таблиця Л&5 Динаміка імунологічних показників у хворих ХОВ рг.ших груп

після лікувапяя

Показники Дипаміка показників після лікунапня, %

Контрольна група у хворих, лікованих фенігідіном у хворих, лікованих ЛОВІС Основна група

СРВ -7,1 -8,1 -23,9 -30,1

ІвЛ - + 5,6 + 10,5 + 29,4 + 42,1

І«м +14,2 +22,2 +37,5 + 44,4

іес; +10,9 + 21,0 + 40,2 +<>1,1

По даним рівних авторів (Веяов О.М., 1088, Корочкіп І.М. ти співавтори., ІО.^в, Капустіна Г.М., 1900, Волчепко Г.В., 1092,

Борглсвов М.Д. та- співавтори, 1003) у 62-86% хворих з різною патологією, в тому числі е ХНЗЛ, на 4-5-й дспь щоденного ЛОВІС виникає СПЗ, який виявляється у погіршенні клінічного етапу хворих (підвищеним температури, погіршення відходження мокротиння, посиленням аадишки), негативною динамікою клінічних, біохіг.гічш«, імунологічних ноказаиків та ФЗД. Вчені пояснюють виникнення СПЗ (Корочкін І.М., ЮНО, ВохуаМ.Р., 1900, Бепітосва Д.Д., 1091, Токмачов Ю.ІС. та співавтори, 1998) з посиленням реакцій ПЗЛ па мембранах клітин, що призводять до погіршення стану гемостаяу, фібринолізу, імупої системи. Рівень лабораторних та інструментальних показників, миючи оначну позитивну динаміку після перших сеансів ЛОВІС, під час розиитку С1ІЗ змінюється до нопе])едніх пегатинних значень. При продоиженві курсу ЛОВІС вже до 6-7 сеансу автори підкреслюють зворотний розвиток всіх симптомів “повторного еагострсвпя’’. Таким чином, повний клінічний ефект наступає на 11-16 день лікувавші. Вчені пояснюють регресію симптомів СІ ІЗ посиленням АОЛ.

В нашому дослідженні СПЗ виявляйся у 32% хворих -1-ї групи, у 50% - 3-ї групи, у 70%. - 2-ї групи, у 80% - 1-ї групи. Зворотп'ий

розвиток симптомів СПЗ буя швидшим у хворих 4-ї групи (2,0±0,3 днів). У хворих 3-ї групи цей строк був на 0,9^0,6 дня довший, у хворих 2-ї групи - па 1,7*0,7 дпя, у хворих 1-ї групи - на 2,6^0,6 дпя.

Мій: усіма . групами відзначався різний ступінь позитивної

динаміки та вірогідності показників лабораторно-інструментального обстеження. Найбільш достовірна та значна динаміка відзначалась у хворих 4-ї групи, іцо отримали ЛОТЖ через день з експозицією одного сеансу 20 хвилин, загальним курсом 5-6 сеансіп. Так, рівень сі.члолих кислот в цій групі знизився на 25,0% (р<0,01) в 1-й групі - на 13,0%, у 2-ї групі - на 13,6%, у 3-й групі - на 20,8% (р<0,05). Рівень гаптоглобіпу у хворих 4-ї груші знизився на 62,7% (р<0,01), у хворих 1-ї групи - на 30,7%, у хворих 2-ї групи - на 37,9%, у хворих 3-ї групи

- на 47,3% (р<0,05).

Поаитіївна динаміка коефіцієнту Л/аі+а2 склала 50,0"о (р<0,01), у хворих 4-ї групи, у хворих 1-ї групи - 34,5%, у хворих 2-ї групи -39,2%, у хворих 3-ї групи - 44,8% (р<0,05).

Найбільше значення мала позитивна динаміка показників ПЗЛ і АОА. Найбільш значно й статистично достовірно ці зміни відбулись у хворих 4-ї групи. Так, рівень ДК у них знизився на 34,7% (р<0,01); у хворих 1-ї групи - на 24,6%, 2-ї групи - на 26,8%, 3-ї групи - на 28,9%. Рівень МДА знизився у обстежених 4-ї групи на 33,6 (р<0,01), 1-ї групи - на 23,6% (р<0,05), 2-ї групи - на 25,9% (р<0,01), 3-ї групи - на 29,8% (р<0,01). Зміна АОА аналізувалась на підставі аміни рівня каталази. Найбільш значні та достовірпі зміни (р<0,01) у паціептів 4-ї групи (208 м/кат/л), у хворих 1-ї та 2-ї груп вірогідно (р<0,05) підвищилась відповідно па 145 та 172 м/кат/л, у хворих 3-ї групи - на 186 м/кат/л (р<0,01). Динаміка ПОЛ та АОА відображена в таблиці №3. •

У пацієптиів всіх груп покращали показники гемостазу та фібринолізу (таблиця Л'->4), але більш значні та достовірні (р<0,01) відзначались у хворих 1-ї групп: зниження ПТІ - па 17,8%, зниження

фібриногену на 37,0%, підвищення АТШ - па 29,3%, зниження концентрації ПДФ - на 38,7%.

Зифіксопано найбільш значну і достопірпу позитивну динаміку 1к також у хпорпх 4-ї групи: І^Л підвищився по 31,6% (р<0,02), - на

33,3% ().' 0Д>2), ІйО - на 45,4% (р<0,01).

Таблиця №в

Динаміка показіїиків ФЗД у хворих ХОБ різних груп після лікувяппя

| Показники 1 Динаміка покаяпикіп після лікування, %

ьконтрольпп група хворі, . . луковоні фенігідіном хворі, ліковані ■ ЛОШС основна група

; жал ' { •■киттсші (міпсть ; леп»н») ■ М'Ьі і (о'ТєМ форсЧіВГКЮПО 1 ІіИДЯІ.у XX 1 сеіс.) 1 7,9 + 8,3 +13,2 + 18,7 +25,9

+14,5 +23,9 + 34,5

: Індекс Тіфао +6,2 +15,7 +20,9 . +32,8

І ХОД | (чвилиштіі об’єм ■ длхгшпя) -5,5 -9,2 -17,2 -24,6

[ „МІУІ | (максимальна і исітіліщіа ! леїч-.нь) +7,1 +15,0 +27,8 +34,8

і зел ; (оагшіїля ємкість | легень) . • ЗОЛ | (л:иіїш>к;чзіій ■ об’см легень) -6,1 . -11^7 -18,5 -25,8 .

-11,8 -16,2 • -28,6 -36,0

' ІІТ'Л иИДИХ -і 9,4 +19,9 +34,3 +42,7

’ П ;\| [.и,. ЇХ П'Х о: 00 т І +15,2 + 21,3. +31,9

Найбільш яскраво підтверджується иокрашеин п бронхіальної прохідності під вгіліпюм ПІЛ динамікою показників ФЗД (таблиця •М'їі). яка впачно переважає відвовідну динаміку в іншнх групах. Найбільш зпачня динаміка ФЗД відзначалась у хворих 1-ї групи. Тик, підвищились ЖЄЛ, ОФІ>і, індекс 'Гіфно, ІІТМ видиху, І1ТМ видих/вдих у хворих 1-ї групи відповідно ви 20,1% (р-'0,02), 31,1°/:.

ЗЄЛ, ЗОЛ у хворгіх 4-ї групи відповідно склало 22,8% (р<0,05), 33,7% (р<0,02).

Аналізуючи терапентичцу ефективність ЛОПІС вняшГж'Тьси

ПІЛ. Вндші ГНЛ на клінічяий перебіг ХОБ визначався динамікою основних симптомів, лабораторних показників, ФЗД перед та після лікування ЛОВК на 52 хнорих, лікованих різними методиками (таблиця №2).

Вплив ЛОВК неренажао за ефективністю традиційну комплексну медикаментозну терапію і фенігідін. Виражений антиоксидантний вплив ГНЛ нідтвердя:ус1і>ся нознтппиою дипамікою показників ПЗЛ та АОА. Таї, зареєстровано стптистігшо достовірне р^0,05 нідиищеная каталазної актіпзвості, і, як наслідок, - зниження проміжного продукту ПЗЛ (ДК) та .кінцевого продукту реакцій вільнорадикального закислення (МДЛ), посилення ІІРЕ.

Підвищуючи активність ферментів антирадикал ьного захисту ГНЛ запобігай мембраноушкоджуючу дію вільних раДЖіІЛІВ, та стабілізує мембрани клітин. З цим також пов'язаний виражений нормалізуючий вплив ГНЛ на систему гемостазу та фібриноліз, що проявилось достовірним (р<0,()5) зниженням ІПІ, фібриногену, фібрину. ФЛК, иідвишеивам ЛІІТЧ. ТЧ, Л'І ІП, І[ДФ (р Нормалізація гемостазу та фібринолізу зафіксоь.іпи V ('1,9‘.’о хворік: (2(> чол.) ВІД :1ЙГЙЛЬН0Ї кількості хворих з ІІО'М-І-КОБЧ ИоруНіеНИМИ показникиN01. Під впливом традиційного медикаментозного ліі-уьанч»'

значніш антиоксидантній! вплив, який складає основу механізму дії

достовірної диплміки показників гемостазу та фібринолізу через 12 днів ліі:унанми ве відбулось. Під впливом фенігідіну достовірно (р-:0Д)5) .ПШ.'ЛШСН ТІЛЬКИ ПТІ та ЛТІІІ (Таблиця Л:;4). .

ГНЛ впливає на псі лапки гемостазу і фібринолізу; судинпо-тромбоцптпрнии та плазмовий. Найперше, де пов’яаане зі стабілівпцією мембран тромбоцитів та зниженням секреції тромбоцитами тромбоглобуліку, фактора 4 тромбоцитів (антигепорннового), яі:і посилюють агрегацію тромбоцитів. Подруге, це пов'язало ;і підвищенням концентрації ЛТІІІ, ендогеного гепарину, а також відновленням чутливості гепарину до ЛТІІІ. Відновлення активності ендогеното гепарину також вилежить від анижелня концентрації сіїиюних кислот, гаитоглобіну, сіромукоіда. Виявлено, що нормалізація рівнів аньбуміпів, фракцій глобулінів поп’явапа з прямою протизаппльлою дією ЛОВК. Однак з цих показників найбільш чутливий, з нашого погляду, е коефіцієнт А/аі+а-з-

ГНЛ вшишкає достовірне (р<0,05) підннщенпя І^А, ІйМ, ІзО в уеій групі хворих. Таї:, рівень ІрА підвищився па 0,5 г/л, ІйМ па 0,4 г/л, ІкО - па 3,9 г/л, що перевищує відповідні показники в коптрольиій групі та в групі хворих, ліковапих АК (р<0,0Г>) (Таблиця №5).

Таким чином, відзначається найбільш виражена дипаміка І#С. Це пов'язане з тим, що монохроматичний червоний лазер підвищує інтенсивність ділення імупокомпетептпих клітин та швидкість утворення І£. . ■ -

В<-і ці ефекти ЛОВК призвели до покращення бронхіальної прохідності у вигляді статистично достовірного (р<0,05) ПІДВИВАННЯ ЖСЛ, ОФВі, індексе Тіфно, МВЛ, 1ІТМ видиха, ПТМ вмдих/вдох відновідцо па 18,7%, 27,8%, 34,3%, 21,3%. Зменшення ХОД, ЗСЛ, ЗОЛ під впливом ГНЛ відповідно складає 17,3%, 18,5%, 28,0%. (]><(),05). Дипаміка цих показників значно переважає динаміку аналогічних показників ФЗД контрольної групи та групи хворих, лікованих фенігідіпом і відображена в таблиці №6.

Почднгшчя ЛОКК а фсипчдіном викликає більш внражсшііі клінічний ефект, підтверджений лабораторно-інструментальними дослідженнями. Хворі основної групи лікув.ишся роероблонор' ІІЯМІІ методикою ЛОВК ПІЛ в поєднанні з фенігідіпом по 10 мг 2 рази на день. Ефективність рекомендованого памп комплексного лікування хворих ХОВ підтверджена пітсутністга виникнення СПЗ, акин ускладнював лалеротерАпію без АК. Це стверджуй пптиоксидантні пластивості фенігідіну.

Застосування фенігідіну в добовій дозі 20 мг та отримання на фоні ЛОВК більш значпого сумарного клінічного ефекту стверджує інші дослідження (Коновалов Є.ГІ,, 1988, Карнгошітаа Н.Л., Григорьев Е.Г., 1989, Капустіна Г.М., 1990, Демичепа Є.В., 1.991) про те, що Г1ІЛ підвищує чутливість організму хворого до медикаментів. Цей фепомеп проявляється у вигляді більш швидкої тп значпої фармакологичної дії препаратів, що потребує зниження добових та разоких доз лікарських засобів. Це дозволило пам скоротити курс антибактеріальної терапії до С,2І1,1 днів, що на 5,1 дня коротше, ніж при традиційному лікуванні.

У хворих основної групи не виявлялись алергічні реакції на антибіотики на*відміну від 14,Й% хворих з кропивницею в контрольнім групі.

Поєднання ЛОВК а фепігідіном викликлс більш ?.іа\'шчй антиоксидантний та пов'язаний а ним. мсмбрапоетлбілізуючин ефект. Цей висновок стверджується повною нормалізацією ДК та МДА, каталази та ПРЕ у 78,5% хворих основної групи (в контрольній групі такі хворі були відсутні, під впливом фенігідіну вони склали 37,1%, під впливом мопотерапії лазером такі хворі склали 67,3%).

Було виявлено більш: виражений нормалізуючий вплип ГНЛ з фенігідіпом на показники гемостазу та фібриполізу. Частина хворих з повпим відновленням показників гемостазу та фібринолізу склала 78,2%. ' •

По!;ис відновлення І^А, lgM, виявлено у 81,7% хворих '

ОСНОВНОЇ 1 рупії. ■

В наслідок проведеного лікування ГІІЛ та фенігідіном у 71,4% хі>ори>: повністю відновились показники Ф.ЧД. В контрольній грумі тлкнж хворих на 47,(5 % менше; л групі хворих, лікованих фенігідіном

- на {'1,4% менше; в групі хворих, лікованих монотерапіею ПІЛ - на

11,8% мелпіе. В основній групі та групі лікованих ЛОВІС відсутні хлорі без достатньої динаміки ФЗД. Ц. контрольній групі такі хворі складають 80,9% (ІЗ чол.), під впливом фенігідіну - 20,0% (7 чол.). '

В ОСНОВНІЙ групі хворих не вияплялвсь побічні ефекти фепігідіну і антибіотиків. Середня тривалість аптибактерівльної терапії в даній групі складає 6,2—1,1 дня , що на 5,1 дня коротше, ніж я контрольній групі, ті .‘3,4 дня - ніж в групі лікованих фенігідіном, па 0,7 дня - ніж в групі .’іікопаинх тільки ГНЛ.

Середня тривалість перебування хворого на ліжку в освовній групі складала 13,Iі!,6 дня, що на 6,7 дня менше, ніж в коптрольній групі; на 4,5 дпя менше, ніж в групі хворих; лікованих фенігідіном, та ял 2,2 дня менше, ніж в групі хворих, лікованих ЛОВК. .

В результаті обстеження та лікування 20 робітників технічпих •ікалігі м. Одеси підтверджено ефективність застосування ЛОВК а фі лігідіноч і для профілактики загострень ХОВ. Ретельне дослідження ■ги лнііліа віддалених результатів дозволяє вробитн висновок, що у 7У,НУі хворих відянач.члпсь нідоутпість загострень на протязі 1 року, у 1 \,2Уі хворих - !(П протлчі 1,5 років.

Таким чином, «астосч’вішції .'ІОШС ГНЛ в поєднанні -з фенігідіном

і.:я . :іі:у;;анпн хворих па ХОВ е більш ефективним порівняло а традиційним кочшлекеннм медикаментозним лікуванням та ЛОВК без Ф‘-вігі ціпу. '

ВИСНОВКИ

1. У хворих Вії ХОВ при загостренні процесу виявляються ііІДВТГЩЄННЯ Г.'Щ'ГОГЛобіну, cie.no вик кислот, сіромукоіду, зниженая коефіцієнту А/аі+а^. підвищення актипоості реакцій ІІЗЛ, зниження ЛОЛ, порушення гемостазу та фібринолізу за рахунок підвищенії я ПТІ, фібриногену, фібрилу, ФЛІС, АТІІІ, зниження АГІТЧ, ТЧ, ПДФ, порушень імунітету та ФЗД, які важко піддаються корекції комплексом гіитіїбактеріапьвітх препаратіп, бропхорозпшрготачп" тгг дегепсебіліауючпх засобів. '

2. Застосування піізькоінтенсивного лазерного випромінювання н поєднанні з фенігідіпом дає значний клінічний ефект, що виявляється у покращенні бронхіальної прохідності/нормалізації білкових фракцій крові, показників ПЗЛ, АОА, гемостазу, фібринолізу, імушіх показпиків.

. 3. Використання ГНЛ для ванобіганпя загострень за дагтг'ти віддалепих спостережень подовжує ремісію до 1 року у 78,8% хворих, до 1,5 років - у 44,2% .

4. Розроблено метод оцінювання ефективності застосування ПІЛ І

за даними зміпи коефіцієнту А/щ+а^, рівній ДК, МДА, кателази, ПРЕ, ПТІ, фібрипогену, АТІІІ, ІвМ, ІйЄ, ОФВі, індекса Тіфно, ЗЄЛ, ГГГМ видих/вдих. 1 ■

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Хворим на ХОВ, в стадії загострення найбільш ефсктіп-'по .'ї.чстосовугііітп ЛОВК ГНЛ через день в кількості 5-6 сеансів, експозицією 20 хвилин, потужністю 1-2 МПТ У ГЧО’Г:,ченлІ Ч фенігшпом по 10-мг 2 рази на добу.

2. Іпв.чзпіпга лалеротеріїпія доцільна хворим як із загостренням ХОВ, таї: і н сталії ремісії.

;}. !'nr-fj. ієн шг чоммлокг. лабораторно-інструментальних методів ; ч’-мі.оК'-їїмі: до-иоляе оішшти особливості аеробігу ХОБ, ефективність

иуПіШ.'.'і:

1 І Ч).ф. і<)ЛЄ:111(1 КиМІІЛі'КС лабораторно-інструментальних мето дії) ІССЛІ.Л’ІЛ'Л :ІГ! У хворнк IIа ХОВ 11 СТАДІЇ «вГОСТреНПП ДОЗВОЛЯЄ Ь'ШІВІГТИ

upiixouaiio перебігаючі порушення гемостазу та фібринолізу, 1ІЗЛ та АОА, визначити кратність пропедекня профілактичних курси; ЛОВІС в яоедв.іпні з фспігідпіом. ’

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТКМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Оньїт сочетшшого применения ляаерлого излучения и ф.і іпа нліі'іа и лечении хронического обструктивного бропхігга // Тез. докл. і'еенубликлпекоіі ІШК. ІІоігое ъ клинической фармат:ологии u фармакотерапии заболеваний внутренних органов. Харьков. 1.008. -

С.ЗО (:і еоаат. Пекліша Г.П.).

2. -їиачопио аптигопнстоп кальция в комплексном лечении бильных хроническим обструктивним бронхитом с явлениями легочной артериальной гипертензии // Тез. докл. I конгресса кардиологов Центральной Азин - Бишкек, 1003. - С.126 (в соалт. Пеклина Г.П.).

3. Роль лазеротерапии в комплексном лечении хронического омструктииного бронхита у работников движущегося автотранспорта // Тез. докл. Украинской межведомственной НПК. Актуальные проблемы медицины транспорта. - Одесса. 19SJ3. - С. 158 (в соант. Пеклтгна Г.1І.).

4. Лазеротерапія при знятті приступу бронхіальної обструкції //

Тез.дсгі.І Української ІШК з невідкладної допомоги. Актуальні питай.*» нешдкладіїої допомоги. - Одеса, 1993. - С.90 (в співавт. ГЬ-і:лЬі;і Г.ГІ.). '

3. ''.".('тосуппві'я аптяі'О’іістів кальцію у невідкладній терапії Хі'орнч і'роахолегеиеиокі питолопсю // Тез. доп. II Української ШТІС з

иешдкладн*. доиомоги. Агтуальт питания нетдкладноУ дапомоси. -Олега, 10D1. - С. 12'.). •

6. Роль алтагонистон калыцш в комплексном лскчшя больных пожилого возраста, имеющих сочетанную цитологию бронхолегочной системы и ИБС // Тея.доп. II Н азонального конгресу геронтолог!» i repiaTpiij УкраУан. - KiiTd, 10!)-I. • С.320 (в co/uit. Пеггл'та Г.II.).

Kolobanova L.D. Application of lowinlensive helium-neon laser with the calcium antagonist fenigidine in the treatment and prevention of chronic obstructive bronchitis.

Dissertation on competition for acadernic degree of candidats of medicine (manuscript) on speciality 14.01.33 - balneology and physiotherapy. Ukrainian Sill of rehabilitation and balneology , Odesa, 1995.

The thesis contains the result я of the research of the curative effect of the radiation of blood by the helium-neon 1азег nnl fenigidine in patiet:-* with chronic obstructive bronchitis.

ft is established that biochemical indexes of lipid peroxidation, antioxydant syytem,haemostasis, fibrinolysis, immune system, function of external respiration are found in patients ’.vith acute chronic obstructive bronchitis.

It is determined that the inclusion of the intravenosus radiation of blood by the helium - neon laner and fenigidine causes the bant and remarkable clinical effect, prolong? re mission, slows down.

Колобашта ^I-Д. Применение ниякопнтенмшпого гелип-неонового лазерного излучения в сочетании с аптагошк-том г.ммшн феннгпдиномв лечешт п профилактике хрошпсеского обструктипного бронхита.

Дисертацлп на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (рукопись) по специальности 14.01.33 - курортологии и физиотерапия.

Украинский ПИИ медицинской реабилитации и г.урортологии, Одесса, 1У95. .

Защищается рукопись, которая содержит результаты исследования лечебного действия лааерного облучения крови гелпн-игоновым лазером и фенигидина у больных хроническим обструктииним бронхитом. Установлено, что у больных с обострением хронического обструктивного бронхита выяиляются изменения биохимических показателей, церекнепого оі:исления липидиов, ацтиокоидаптнон системы, гемостаза, фибринолиза, иммупнои системы, фикции внешнего дыхания. Докааино, что стандартная лекарственная терапия но называет бистрого и стойкого улучшения этих показателей. Определено, что включение в лечебпый комплекс больных хроническим обструктшшыи бронхитом внутривенного лазерного облучешш крови гелий-неононым лазером и фенигнднна вызывает значительный клинически» эффект, удлиняет срокп ремиссии, замедляет прогресепроиание.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: хронічний обструктивний брохіт, лазерне

випромінювання венозної крові, фепігідін.

Подписано к печати 10.11.95. Формат 60x84 1/16 Объем 1,0 п.л. Тираж 100.