Специальность ВАК РФ 14.01.01, авторефераты и диссертации по теме Акушерство и гинекология

 
 
  Тема диссертации Авторы Год  
  Профилактика и лечение ранней гипогалактии у женщин, страдающих железодефицитной анемией, с позиции альтерации клеточных мембран и эндогенной интоксикации

Взаемоав'язок npoueciB ПОЛ з синдромом ендогенно! !нток-сикацП при ЗДА у в1дом1й нам д1тератур1 воображений фрагментарно i недостатньо. Практично невивченим аспектом е вплив те-pani'í ЗДА антиоксидантами i ентеросорбентами з метою профилактики 1 л1кування гшогалактП та корейцы коыпозищиного складу молока…

Шматько, Юрий Викторович 1996  
  Профилактика непланируемой беременности у девочек-подростков

ЗЛГАЛЫ1А ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ. . ,\ктуалыпстъ проблеми. Питання профілактики непланованої вагітності у дівчамііддітків набуває особливої актуальності в ’зв'язку з виконанням національної державної програми “Планування сім’ї”, іцо прийнята Кабінет; л Міністрів України в грудні 1995 року…

Липчанская, Лидия Федоровна 1996  
  Профилактика осложнений при внутриматочной контрацепции

ЗАГЙЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЮТК АктуальяIсть проблема. Плзнуваниа сш'1, регулкцШ д1то-йзродженйя мае актуальна ан&чення н<? тшки'в мехах УкраТии, алз I в усьому св1т1…

Петренко, Святослав Александрович 1996  
  Профилактика фетоплацентарной недостаточности у работниц производства химических реактивов

В сучасній літературі практично відсутні дані про шкідливий вплив факторів виробництва хімічних реактивів на функціональний стан фетоплацентарної системи вагітних. До сьогодення не вивчені питання особливостей внутрішньоутробного розвитку плода та стану здоров’я новонароджених у цих робітниць…

Черных, Людмила Евгеньевна 1996  
  Санаторно-курортное лечение беременных с гипертонической болезнью

Значне зростання числа вагітних, що страждають на гіпертонічну хворо<у, надає цій проблемі надзвичайної актуальності та диктує необхідність подальшого удосконалення лікувально-профі-лактичжх заходів…

Владимиров, Александр Аркадьевич 1996  
  Состояние репродуктивной функции женщин, подвергшихся влиянию последствий Чернобыльской катастрофы

АШАЛШСТЬ ПРОБЛЕМИ. Авар1я на Чорнобильськ1й атомнШ електростанцхГ в 1986 роц| поставила перед кедицнноо багато серйозних проблем« 0дн1еп э найголовн|щих в проблема впливу II насл|дк|в на стан репродуктивного здоров'я, особливо в ная час, коли мм маемо в УкраГн! в £д'емкий прир|сг населения (даhî ЦСУ УкраТни, 1995…

Дмитриченко, Лидия Михайловна 1996  
  Состояние фетоплацентарной системы и первично-вторичный гемостаз при сочетанных ОПГ-гестозах

За матеріалами дисертації видано інформаційний лист: "Профілактика фетоплацентарно'і недостатності і порушень первинного гемостазу при НПГ-гестозах…

Сидорова, Жанна Дмитриевна 1996  
  Сравнительная оценка различных методов профилактики и лечения эндометритов после операции кесарева сечения.

Особливого значення післяпологові ендометрити набувають останнім часом у зв’язку із підвищенням ролі оперативного родорозв’язання, виникненням антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів при природному зниженні імунологічної реактивності в кіпці вагітності та на початку післяпологового періоду. Ризик розвитку ендометриту після кесарського…

Яковлев, Сергей Владимирович 1996  
  Течение беременности, родов и послеродового периодау женщин со смешанными генитальными инфекциями (клиника, диагностика, лечение)

Актуальність теми. Урогенітальні хламідійні та змішані інфекції за розповсюдженістю, спектром патології, впливом на демографічні та соціально-економічні показники являють собою надзвичайно серйозну проблему світової медицини…

Жемела, Елена Михайловна 1996  
  Фитотерапия беременных с латентными формами хронического пиелонефрита

Однак рмпсі сторони ша проблеми ще залишаються невирі-шегоши і потребують подальшої розробки. Зокрема, цс стосується ролі протеошіичної системи в патогенезі хронічного пієлонефриту, в• вк…

Перминова, Таисия Ивановна 1996  
  Функциональное состояние плаценты и его диагностическое значение в задержке развития плода у беременных региона аварии на ЧАЭС

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інститутуту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (252050, м. Київ-50, вул. Мануїльського,8…

Давыдова, Юлия Владимировна 1996  
  Функциональное состояние ренин-ангиотензин-альдостероновой, ПОЛ-АО и фето-плацентарной системы у беременных с ОПГ-гестозом

В зв'язку з цим, метой наго! роботи явилося вивчення клппчного значения функшопального стану системи рен 1 н-анг 1 отенэ 1 н-альдосте-рои шд впливом комплексно! терапп, взаемозв'язку РААС з метабо-Л1чними та гормональними порушеннями при шаньому гестоз1 р!зногя ступени тяжкости…

Горяной, Виталий Анатольевич 1996  
  Хирургическая тактика у больных апоплексией яичника и острым аппендицитом (клинико-лабораторное исследование)

Актуальш сть проблеми апоплексГт яечника заловлена як труд-нацами диференшйнох диагностики , так i вибором xipyprÏ4HOÏ тактики : обезболивания , операщйного доступу , визначення показань для апещектом!;. Пптаг-ня про доц1лыпсть алецдектом11 у хворих з апопдекстею ясчн;:ка до сьогодщ не вирглене. Одш автори , щоб…

Мальцев, Геннадий Владимирович 1996  
  Диагностика и коррекция нарушений гемостазапри поздних гестозах беременности

Вивчення особливостей патогенезу, клінічного перебігу і лікування пізніх гестозів вагітності залишається однією із найважливіших проблем сучасного акушерства…

Прудников, Михаил Иванович 1995  
  Использование эндолимфатического и лимфо-тропного методов введения лекарственных веществ для лечения больных с воспалительными заболеваниями женских половых органов

За останнє десятиріччя в лікуванні запальних процесів було досягнуто значних успіхів у зв’язку з прнміненням комплексної антибактеріальної терапії, яка полягає у застосуванні різних груп антибіотиків з врахуванням флори, яка висівається, та використанні імупостимуляторів…

Власенко, Наталия Филимоновна 1995  
  Лечение бесплодия при синдроме поликистозных яичников интраовариальной стимуляцией овуляции

АКГУАйЫйСТЬ ПРОБЛЕМ!!. Серед найважлившгс 'завдань 'пракшчно* ке-дпцини одно 13 перших wicub ааймаа проблема безпл^юго браку, чч-еаиперед ендокринного беэшиддя, питома вага яного ко.^ппастьсп а межах 20-50$. При иьоцу наГияльы частою причиною uicl фор'ми баз-плгдш! яаляпться синдрэм полпистозних яечникгв - СПКЯ / Ю.С.Наращу к, 1994…

Тауфик Абдуль-Раб Саид Арики 1995  
  Особенности нарушений репродуктивного и сексуального здоровья женщин при эндокринном бесплодии (клиника, интегративная оценка и система коррекции)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Охорона здоров’я жінок, насамперед, репродуктивного і сексуального, за останнє десятиріччя перебуває в центрі уваги вчених усього світу. Це пов’язано з однією з найгостріиих демографічних, політичних та економічних проблем сучасності - зниженням народжуваності в розвинених країнах. Так…

Жерновая, Яна Семеновна 1995  
  Особенности течения беременности и родов, состояния плода и новорожденного у женщин с хирургическойкоррекцией истмико-цервикальной недостаточности

Ряд автор1в вважають, що ефективн!сть х1рург1чно! ко-рекцП 1ЦН значно переб1льшена, 1 саме xipyprWio итручання не е виправданним (Brockerhoff Р. et al., 1990…

Мельников, Сергей Николаевич 1995  
  Синдром поликистозных яичников у женщин в возрастном аспекте с учетом функционального состояния печени

До тепер!шнього часу немав д1агностичних тест!в оц1нки важкост1 захворювання та критерПв добору ж!нок з СПКЯ для оперативного або консервативного л1кування э урахуванням ix в!ку. Саме це.диктуе необх1дн!сть пошуку б1льш ефективних шлях!в л1кування к1нок з СПКЯ…

Шишлаков, Николай Никитович 1995  
  Клинико-физиологическое обоснование тактики хирургического лечения больных лейомиомой матки

Причиной радикальной, хирургической активности является отсуг-ie комплексных критериев, оценивающих состояние больной при вы-I объема оперативного вмешательства. Этому способствовали я раз…

Васильченко, Николай Петрович 1989